نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدفهدف این مقاله، پس از مروری کلی بر مفهوم نسب شناسی علمی، معرفی پروژه­های مهم نسب شناسی علمی در جهان، و توصیف نرم افزارهای مرتبط با این حوزه است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به صورت مروری و بر اساس بررسی متون انجام شده است.
نتیجه‌گیری: .مطالعات نشان داد که پروژه­های متعددی در خصوص نسب شناسی علمی عملیاتی شده است که از طریق روابط علمی استاد راهنما-دانشجو ترسیم شده است که می تواند الگویی برای اجرای پروژه های مشابه در ایران باشد. از سوی دیگر، در این مقاله مشخص شد نرم افزارهای متعددی وجود دارد که پژوهشگران برای مشخص کردن نسب شناسی علمی و ترسیم روابط علمی پژوهشگران می­توانند از آنها بهره بگیرند. در نسب­شناسی دانشگاهی، تأکید روی رابطه علمی افراد مثل همکار، یا استاد-دانشجو است. بنابراین، در اکثر پروژه های نسب شناسی، تلاش بر این است که در یک حوزه علمی، روابط افراد مشخص شود. طی دهه­های اخیر، روشهای تحلیل استنادی و هم تألیفی برای تحلیل همکاری علمی بین نویسندگان استفاده شده است با این حال، نسبت علمی نویسندگان در این روش­ها به صورت دقیق مشخص نمی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to academic genealogy

نویسندگان [English]

  • Amirreza Asnafi 1
  • Salma Keshavarzian 2

1

2

چکیده [English]

Purpose: In current research, after a comprehensive review on academic genealogy, some important projects were introduced and related software was described.
Research Methodology: This is a review paper and in current research literature review was used.
Results: The present study revealed that several projects have been operating on the genealogy of the scientific supervisor-student relationship is drawn through that can be a model for similar projects in Iran. On the other hand, in this study it was found there are several software programs that genealogy researchers to identify scientific and scientific relations researchers can draw benefit from them. In the genealogy of the emphasis on the relationship of people like peer, or teacher-student. Thus, in the majority of genealogy projects, is working in a scientific field, relationships can be determined. In recent decades, citation analysis and synthesis methods have been used to analyze scientific collaboration between writers However, the authors of these methods cannot be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Genealogy
  • Genealogical Projects
  • Genealogy Software
اسدی، مریم؛ ثقفی، سامان (1391). بررسی میزان هم تالیفی پژوهشگران ایرانی در حوزه فنی و مهندسی در سال­های 2010- 1990. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 55، 111-134.
بصیریان جهرمی، رضا؛ گرایی، احسان (1393).علم سنجیِ اطلاع سنجی: مطالعه یک دهه پژوهش­های سنجش کمی در ایران (1381- 1391). مجله علم سنجی کاسپین، 1، 19-27.
پاپی، زینب؛ نوشین فرد، فاطمه (1393). الگوی هم تألیفی پژوهشگران ایرانی حوزه ی سم شناسی در پایگاه موسسه ی اطلاعات علمی طی سال های 1991 تا 2011. دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 35، 49-59.
حریری، نجلا؛ نیکزاد، مهسا (1390). شبکه­های هم تالیفی در مقالات ایرانی رشته های کتابداری و اطلاع رسانی، روان شناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال های 2000 تا 2009. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 66، 825-844.
 
 
سامانی، محمود؛ منتظر القائم، اصغر (1390) دانش نسب­شناسی با تکیه بر نقش شیعیان امامی، فصلنامه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 3، 37-66.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1392). بررسیتراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم نویسندگی مجلات علم اطلاعات.پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 76، 351-372.
عرفان­منش، محمدامین؛ روحانی، والاعلی؛ بصیریان جهرمی، رضا؛ غلامحسین زاده، زهره (1392). بررسی مشارکت پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی کشور در تولید علم. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 75، 137-163.
فدایی عراقی، غلامرضا (1377). مقدمه­ای بر شناخت اسناد آرشیوی. تهران: سمت.
فهیمی­فر، سپیده، وصفی، محمدرضا (1393). تحلیل شبکه هم تالیفی، مجلات و موضوعات هسته مقالات حوزه کتاب الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی. 30، 85-108.
گرایی، احسان؛ بصیریان جهرمی، رضا (1392). ترسیم شبکه هم تالیفی پزوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه­های اجتماعی مطالعه موردی: فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 63، 101-122.

نجفی، محمدجواد (1382). نسب شناسی در دوره اسلامی. فصلنامه تاریخ اسلام. 13، 44-5.

نوغانی دخت فهمنی؛ محسن، صادقی نژاد، مهسا (1393). روش تحلیل شبکه (رویکردهای نظری و تکنیک ها). دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی. دانشگاه تهران، 25 دی. قابل دسترس در: http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1045079.pdf
بازیابی شده در تاریخ 18/06/1394
 
Bennett, A. F., & Lowe, C. (2005). The academic genealogy of George A. Bartholomew. Integrative and comparative biology, 45(2), 231-233.
Fulkerson, J. (1995). Climbing the family tree. American Demographics, 17(12), 42-50.
Findlater, A. (1882). Chambers etymological dictionary of the English Language. London, UK: Chambers.
Haley, A. (1976). Roots: The stage of an Afro-American family. Garden City, NY: Doubleday.
Herskovitz, A. (2012). A Suggested Taxonomy of Genealogy as a Multidisciplinary Academic Research Field. Journal of Multidisciplinary Research, 4(3), 5-21.
MerriamWebster’s dictionary. http://www.merriam-webster.com/dictionary/genealogy  (Retrieved: 20 August 2015)
Mitchell, M. F. (1992). A descriptive analysis and academic genealogy of major contributors to JTPE in the 1980s. Journal of Teaching in Physical Education, 11(4), 426-442
Palmer, C. L., & Cragin, M. H. (2008). Scholarship and disciplinary practices. Annual review of information science and technology, 42(1), 163-212.
Racherla, P. & Hu, C. (2010). A social network perspective of tourism research collaborations. Annals of Tourism Research, 37(4), 1012–1034
Russell, T. G. and Sugimoto, C. R. (2009). MPACT Family Trees: Quantifying Academic Genealogy in Library and Information Science, Journal of Education for Library and Information Science, Vol. 50, No. 4, pp. 248-262.
Sugimoto, C. R., Ni, C., Russell, T. G., & Bychowski, B. (2011). Academic genealogy as an indicator of interdisciplinarity: An examination of dissertation networks in Library and Information Science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(9), 1808-1828.
Sugimoto, C. R. (2014). Academic genealogy. In Blaise Cronin & Cassidy R. Sugimoto (Eds.), beyond bibliometrics: Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact (pp. 365-382). Boston, MA: Massachusetts Institute of Technology Press.
Wang, C., Han, J., Jia, Y., Tang, J., Zhang, D., Yu, Y., & Guo, J. (2010). Mining advisor-advisee relationships from research publication networks. In Proceedings of the 16th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, ACM, 203-212.