نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مدیر داخلی

چکیده

مقدمه: نیاز به شناخت یک متغیر روانشناختی مهم است که ارتباط نسبتاً نزدیکی با یادگیری و فعالیت‌های مرتبط با آن مانند تفکر، جستجو، بازیابی، تحلیل و پردازش اطلاعات دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سطوح متفاوت نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در همه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 95-96 می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین نیاز به شناخت آزمودنی ها بر حسب جنسیت وجود ندارد ولی متغیر نیاز به شناخت آزمودنی‌ها بر حسب مقطع و حوزه‌ی تحصیلی آن‌ها متفاوت است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سازه نیاز به شناخت، در دانشجویان بر حسب حوزه‌ تحصیلی و مقطع تحصیلی متفاوت است و با بالارفتن مقطع تحصیلی افزایش می‌یابد. از طرفی نیاز به شناخت می‌تواند رفتار اطلاعاتی دانشجویان را پیش‌بینی نماید و به عبارتی رفتار اطلاعاتی دانشجویان بر حسب میزان نیاز به شناخت آنان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Need For Cognition And Information Behavior: A Case Study On Students Of Shahid Chamran University Of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Parvin Najafpour 1
  • zohreh Cheraghi 2

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 Shahid chamran university

چکیده [English]

Purpose: this research was performed with the purpose of studying the relationship between multiple levels of need for cognition and students information behavior in different levels of education.
Method: this is a study with practical purpose done by survey method. The study population consists of all the students in all levels of education who are currently studying at Shahid Chamran university of Ahvaz in 2016-2017.
Findings: findings showed that there is not a meaningful difference between study population's need for cognition variable based on gender, but there is a meaningful difference in this variable based on study population's level of education and field of study.
Conclusion: based on the findings of this research it can be concluded that need for cognition, is different among students based on their level of education as well as field of study, and it increases in higher levels of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • need for cognition
  • information behavior
  • Shahid Chamran university
  • students
صداقت، مریم، حسن­آبادی، حمیدرضا، محمدی، راحله، حسن­زاده توکلی، محمدرضا (1393). نیاز به شناخت: ساختار عاملی و تفاوت­های جنسیتی در دانش­آموزان. فصلنامه پژوهش­های کاربردی رواشناختی، 5(4): 13-28.
حسینی، فریده سادات، دشتی­نژاد، سید بهمن (1396). بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته­های تحصیلی مختلف. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 26: 148-166.
مختاری، حیدر، داورپناه، محمدرضا (1391). نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان. پژوهش­­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 2(1): 33-54.
Cohen, A. R., Stotland, E., & Wolfe, D. M. (1955). An experimental investigation of need for cognition. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51(2), 291.
 
 Cacioppo, J. T., Petty, R. E., Feinstein, J. A., & Jarvis, W. B. G. (1996). Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals varying in need for cognition. Psychological bulletin, 119(2), 197.
Curşeu, P. L. (2011). Need for cognition and active information search in small student groups. Learning and Individual Differences, 21(4), 415-418.
Levin, I. P., Huneke, M. E., & Jasper, J. D. (2000). Information processing at successive stages of decision making: Need for cognition and inclusion–exclusion effects. Organizational behavior and human decision processes, 82(2), 171-193.
Rydell, S. T., & Rosen, E. (1966). Measurement and some correlates of need-cognition. Psychological reports, 19(1), 139-165
Ghorbani, N., Watson, P., Krauss, S. W., Davison, H. K., & Bing, M. N. (2004). Private self-consciousness factors: relationships with need for cognition, locus of control, and obsessive thinking in Iran and the United States. The Journal of social psychology, 144(4), 359-372.
Evans, C. J., Kirby, J. R., & Fabrigar, L. R. (2003). Approaches to learning, need for cognition, and strategic flexibility among university students. British Journal of Educational Psychology, 73(4), 507-528
Verplanken, B., Hazenberg, P. T., & Palenewen, G. R. (1992). Need for cognition and external information search effort. Journal of Research in Personality26(2), 128-136.
 
 Liu, J., & Zhang, X. (2008). The effect of need for cognition on search performance. Proceedings of the Association for Information Science and Technology45(1), 1-12.
Verplanken, B. (1993). Need for cognition and external information search: Responses to time pressure during decision-making. Journal of Research in Personality, 27(3), 238-252  .
 
Fleischhauer, M., Enge, S., Brocke, B., Ullrich, J., Strobel, A., & Strobel, A. (2010). Same or different? Clarifying the relationship of need for cognition to personality and intelligence. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(1), 82-96.
 
Nowlis, S. M., Kahn, B. E., & Dhar, R. (2002). Coping with ambivalence: The effect of removing a neutral option on consumer attitude and preference judgments. Journal of Consumer Research, 29(3), 319-334.
 
Carnevale, J. J., Inbar, Y., & Lerner, J. S. (2011). Individual differences in need for cognition and decision-making competence among leaders. Personality and Individual Differences, 51(3), 274-278.
 
 Hill, B. D., Foster, J. D., Elliott, E. M., Shelton, J. T., McCain, J., & Gouvier,W. D. (2013). Need for cognition is related to higher general intelligence, fluid intelligence, and crystallized intelligence, but not working memory. Journal of Research in Personality, 47(1), 22–25. http://dx.doi.org/10.1037/a0017103.
 
Fortier, A. and Burkell, J. (2014), Influence of need for cognition and need for cognitive closure on three information behavior orientations. Proc. Am. Soc. Info. Sci. Tech., 51: 1–8.