نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه یزد

2 گروه علوم تربیتی- دانشگاه یزد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در کتاب‌های داستانی کودکان گروه سنی "ب" در شهر یزد تعیین شد.
روش: از روش توصیفی- پیمایشی و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی (گروه سنی ب) در سال تحصیلی 96-1395 بودند (12933 نفر) که از این تعداد، نمونه ای 1000 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. سپس پرخواننده‌ترین کتاب های کودکان از طریق نظرسنجی از این افراد استخراج شد که در نهایت، بیست کتاب داستان را شامل شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و چک‌لیست خلاقیت پلسک بود.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که ‌داستان «سفیدبرفی» دارای بالاترین میزان فراوانی مطالعه در بین کودکان، و «زندگی‌نامه‌‌ی حضرت فاطمه (س)» دارای پایین‌ترین میزان فراوانی مطالعه در میان کودکان است. همچنین در متن کتاب‌های داستانی شناسایی شده، از میان مؤلفه‌های الگوی خلاقیت پلسک، مؤلفه‌ی «جلب‌توجه» در تمامی کتاب‌ها به‌کار گرفته شده است ولی برخی مؤلفه‌های دیگر مانند «کوچک‌نمایی» و «معکوس‌سازی» کمتر مورد توجه بوده است. به علاوه، در کتاب‌های داستانی یاد شده، مؤلفه‌‌ی‌ «تقویت» مطلقاً استفاده نشده است. در مجموع، در کتاب‌های داستانی، به عنصر «تغذیه خیال» در راستای زمینه‌سازی رشد تخیل کودک توجه شده و لزوم توجه بیشتر به سایر عناصر مغفول خلاقیت در کتاب‌های یاد شده، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Plesk's creativity model elements in the literature of age group "B” children, using content analysis

نویسندگان [English]

  • Ahmad Zandvanian 1
  • Fatemeh sadat Mirhosseini Niri 2
  • Maryam Kian 1

1 yazd university Department of Education

2 yazd university Department of Education

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to identify the components of Plesk's creativity model in the story books of age group “B” children in Yazd city.
Method: Descriptive-survey method and content analysis were used. The statistical population consisted of all boy and girl students of the first, second and third grade elementary schools (age group B) in the academic year of 2017-2018 (12933 students), of which 1000 samples were selected using Cluster randomization. Then the most readable children's books were extracted through a survey, which ultimately included twenty story books. The research tools included a researcher-made questionnaire and the Plesk creativity checklist.
Findings: The findings showed that the "snowy white" has the highest frequency of studying among children, and "Hazrat-e- Fatemeh" has the lowest frequency. Also, in the text of the story books, among the components of the Plesk creativity model, the component of "attention" has been used in all the books, but some other components, such as "narrowing the concept" and "Inversion" has been less considered. In addition, in the story books, the "reinforcement" component is not absolutely used. In general, in story books, the element "nutrition of fantasy" is considered in order to pave the way for the growth of child's imagination, and the need to pay more attention to other neglected elements of creativity in these books seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children's literature
  • story book
  • Plesk creativity model
  • content analysis method