نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، لرستان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بیجار، ایران

چکیده

با نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ دبیران مدارس دورۀ اول و دوم متوسطۀ شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 به تعداد 500 نفر تشکیل داد. نمونۀ آماری 217 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی با حجم متناسب انتخاب شد. شاخص و مبنای طبقات دبیران مرد و زن بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ارتباط سازمانی دعایی(1372) با آلفای(91/0)، تسهیم دانش بوک، زمود، کیم و لی(2005) با آلفای(75/0) و اعتماد سازمانی الونن، بلومکویست و پومالاینن(2008) با آلفای(94/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی smartpls2 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط سازمانی به صورت مستقیم(185/0=β) و غیرمستقیم(103/0=β) بر تسهیم دانش تأثیرگذار است (در مجموع288/0=β). ارتباط سازمانی به صورت مستقیم(521/0=β) بر اعتماد سازمانی تأثیرگذار می‌باشد(در مجموع521/0=β). اعتماد سازمانی به صورت مستقیم(198/0=β) بر تسهیم دانش تأثیرگذار است(در مجموع198/0=β). همچنین تأثیر ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی، اعتماد سازمانی با(35/0=β) تبیین شد.
نتیجه‌گیری: در این رابطه زمانی‌ که اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی وارد معادله می‌شود، دارای قدرت بیشتری است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که ارتباط سازمانی با نقش میانجی‌گری اعتماد سازمانی موجب افزایش تسهیم دانش در میان دبیران می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ghadampour 1
  • Maryam Zandkarimi 2

چکیده [English]

This study aimed to investigate relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers. This research is of descriptive correlational study. Research community is included all highschool teachers of first and secund class in the year of 1395 in bijar city whom were 500 people. The statistical sample was 217 people. For data collection questionnaires, a organizational communication doaee (1372) with alpha (0.91), Knowledge sharing Bock, Zmud, Kim & Lee(2005) with alpha (2006) with alpha (0.75) and organizational trust Ellonen, Blomqvist & Puumalainen (2008)with alpha (0.94) was used. For data analysis of structural equation modeling using pls was used. The results show that organizational communication directly (β=0.185) and indirect(β= 0.103) on In other words it can be said that organizational communication with role mediator organizational trust of the Increase Knowledge sharing
placed school teachers.In this regard, when the organizational trust as a mediating variable in the equation is treated with more power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • organizational communication
  • organizational trust
ابراهیمی، سیدعباس؛ محمدی­فاتح، اصغر؛  و حاجی­پور، ابراهیم(1391). بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت نظامی، 47(12)، 162- 135.
امیری، علی­رضا(1389). راهبرد نوآوری، عوامل رشد، چالش­ها و موانع. اولین کنفرانس سالانۀ مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز 27 و 28 بهمن ماه.
انتظاری، علی(1385). مقایسۀ فرهنگ دانایی بین مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی دانشکدۀ صدا و سیما. پایا­ن­نامۀ کارشناسی ارشد، مؤسسۀ آموزش عالی و پژوهش، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی تهران.
باستانی، سوسن؛ کمالی، افسانه؛ و صالحی­هیکویی، مریم(1386). سرمایۀ اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، 6(61)، 81-42.
تقوی­فرد، محمدتقی؛ حاجیان، معصومه؛ و پورسیاح؛ الهام؛ و طحان، مرتضی(1393). نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان. فصلنامۀ مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(10)، 99-79.
حسن­زاده ، حسن ( 1383 ).شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران و بررسی وضعیت موجود سازمان های اجرایی کشور ، پایا­ن­نامۀ کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، پردیس قم.
دعائی، حبیب­اله (1372). ارائۀ الگوی ارتباطات سازمانی مناسب. (خلاصه­ای از رسالۀ دکتری) فصلنامۀ دانش مدیریت، دانشگاه تهران، 25.
سیدجوادین، سیدرضا(1383). نظریه­های مدیریت و سازمان. تهران، نگاه دانش، 387.
گلینی، محبوبه(1389). نقش مدیریت دانش در توانمند کردن معلمان. تکنولوژی آموزشی، 26(3)، 14-12.
محرابی، سهیلا(1391). بررسی رابطۀ چابکی سازمانی و فرایند تسهیم دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرکرد. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم­تربیتی و روانشناسی اصفهان.
محمدی­فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمدصادق؛ و داریوش، محمدی(1390). مدیریت دانش، رویکردی جامع، تهران انتشارات پیام پویش.
هوی، وین­ک؛ و میسکل، سیسل(1958). مدیریت آموزشی، تئوری، تحقیق و عمل. ترجمۀ میرمحمدسید عباس زاده(1382)، انتشارات دانشگاه ارومیه، 4، 875-1 .
هویدا، رضا؛ چوپانی، حیدر؛ خوران، عبداله؛ و غلام­زاده؛ حجت(1394). نقش ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی مدارس. فصلنامۀ علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(2)، 146-117.
 
Abdullah, Z., & Musa, R.(2013). The Effect of Trust and Information Sharing on Relationship Commitment in Supply Chain Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 266-272.
 
Allameh, S.M., Fattahi Sarand, V., & Arian, A.(2015). Assessing the Impact of Transformational Leadership on Knowledge Sharing. International Research Journal of Management Sciences. Vol., 3 (5), 213-220
Anheier, H., & Kendall.(2002). Interpersonal Trust and Voluntary Associations: Examining Three Approaches, British Journal of Sociology, 3(53), 343-362.
Badea, M.(2014). Social Media and Organizational Communication. Procedia - Social and Behavioral Sciences 149, 70-75.
Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G. & Lee, J. N. (2005). “Behavioral intention formation in knowledge sharing: examing the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate”. MIS Quarterly, 29(1), 87-111.Transfer”, Academy of Management Press, 30 (1), 146-165
Burt R S (1992), Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA in Inkpen A and Tsang E W K (2005), “Social Capital, Networks and Knowledge.
Downs, C. W. (1990). Communication Audit Questionnaire. Unpublished manuscript, University of Kansas, Lawrence, KS.
Ellonen, R. (2005). The relationship of organizational cultures, trust and innovativeness. A dissertation, Lappeenranta University of technology, 15-19.
Fornell,c.,& Larcker, D.F.(1981). Evaluating Structural equation models with unobservable variables and measurement error.Journal of marketing research,39-50.
Ellonen, R. Blomqvist, K. & Puumalainen, K (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181.
 Gaál, Z., Szabó, L., Obermayer-Kovács, N., & Csepregi, A.(2015).  Exploring the Role of Social Media in Knowledge Sharing. “Exploring the role of social media in knowledge sharing.” The Electronic Journal of Knowledge Management 13(3), 185-197.
Gashtasebi Fard, P., & Karimi, F.(2015). The Relationship between Organizational Trust and Organizational Silence with Job Satisfaction and Organizational Commitment of the Employees of University. International Education Studies; 8(11), 219-227.
Hayat, A.A., Maleki Hasanvand, M., Nikakhlag, S., & Dehghani, M.R.(2015). The Role of Transformational Leadership and its knowledge management processes. Journal of Health Management and Informatics, 2(2), 41-46.
Jan Kakakhel, SH., Khan, A., Gul, S., & Jehangir, M.(2015). Impact of Organizational Communication on Organization Commitment and Job Satisfaction: Assessing the Moderating role of Physical Work Environment. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(12). 313-321.
Jeon, J. H. (2009). The impact of organizational justice and job security on organizational commitment exploring the mediating effect of trust in top management. A dissertation, faculty of the graduate school of the University of Minesota.38.
Levin, D., & Cross.(2004). The Strength of Weak Ties You Can Trust: The Meditating Role of Trust in Effective Knowledge Transfer”, Management Science, 50(11), 1477-1490.
Ling, C.W., Sandhu, M.S., & Jain, K. K. (2009). Knowledge Sharing in an American company based in Malaysia Journal of Workplace emeraldinsight.com
Lopez. Ramirez, D.(2012). Organizational Communication Satisfaction and Job Satisfaction Within University Foodservice. B.A., University of Oregon, A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF SCIENCE. Department of Hospitality Management and Dietetics College of Human Ecology. kansas state university, Manhattan, Kansas.
McNeish, J., & Singh Mann, I.J. (2010). Knowledge Sharing and Trust in Organizations. The 20 IUP Journal of Knowledge Management, Vol. VIII, Nos. 1 & 2.
Mishra A. K.(1996). Organizational responses to crisis: The centrality of trust; In R. M. Kramer & T. R. Tyler (Eds.), Trust in Organizations, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
McAllister, D.J. (1995), Affect- & cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations, Academy of Management Journal, 38(1), 24-59.
Mishra, J. & Morrisey, M. (1990). Trust in employee/employer relationships: A survey of West Michigan managers. Public Personnel Management, 19(4), 443-463.
Nahapiet J and Ghoshal S (1998), “Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage”, Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
Nelson K and Cooprider J (1996), “The Contribution of Shared Knowledge to IS Group Performance”, MIS Quarterly, 20(4), 409-432.
Nelson K and Cooprider J (1996), “The Contribution of Shared Knowledge to IS Group Performance”, MIS Quarterly, 20 (4), 409-432.
 Pakbaz, M.,Bigdeli, H, Moolaey, F., & Ghaffari, A.(2014). Organizational Communication and Barriers to Effective Communication in Organizations. International Journal of Management and Humanity Sciences. 3(10), 3174-3180.
Pee, L.G., & Lee, J.(2015). Intrinsically motivating employees’ online knowledge sharing:Understanding the effects of job design. International Journal of Information Management 35, 679-690.
Polanyi, M. (1966), The Tacit Dimension, Doubleday, Garden City, NY.
Putnam, R. (1995). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. Political Science and Politics, 28(4): 664-683.
Ravichandran T.(2007). Effect of adoption of information technology on organizational agility (Case Study: ... Innovation Capacity and Organizational Agility: Performance Impact and the Moderating Effects of Environmental characteristics. Lally School of Management & Technology Rensselaer Polytechnic Institute-Submitted to CIST, INFORMS , 459-472.
Rousseau, D., Sitkin, S.B., Burt, R.S., Camerer, C. (1998), "Not so different after all: a cross-discipline view of trust", Academy of Management Review, 23(3), 393-404.
Ruppel, C.P & Harrington, S.J(2000). The Relationship of Communication, Ethical Work Climate, and Trust to Commitment and Innovation. Journal of Business Ethics. 25: 313–328.
Spaho, K.(2011). organizational communication as importance factor of comppany success: case study of bosnia and herzegovina. Business Intelligence Journal,.4 (2), 390-393.
Tyler. R.(2003). Trust within organizations, Personnel Review. 32 (5), 556-568
Whitener, E.M., Brodt, S.E., Korsgaard, M.A., Werner, J.M. (1998). Managers as initiators of trust: an exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behaviour", Academy of Management Review, 23(3), 513-530.
Woolcock, M., & Putnam, R.(2001). A Social Capital Framework for the Study of ... Drawing from empowerment theory in critical social work. the article provides a ... provided by institutional agents. Acrithcal social capital analysis of educational tracking in the west san Gabriel valley.
Zand D E (1972), “Trust and Managerial Problem Solving. Administrative Science Quarterly, 17(2), 229-239.
Ziemba, E.(2014). Prosumers’ eagerness for knowledge sharing with enterprises – a Polish study. Online Journal of Applied Knowledge Management, 2(1), 40-58.