نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

3 استاد بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز می‌باشد.
روش‌شناسی: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می‌باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه‌های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. جامعه مورد مطالعه، کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز (87 نفر) می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد از بین مؤلفه‌های مدیریت دانش، بین مؤلفه‌های "افراد" ، "فرایند" و "فرهنگ" با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در حالیکه بین مؤلفه "فن‌آوری" با "کارآفرینی سازمانی" رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها نیاز به پیاده‌سازی مدیریت دانش و بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری خود، در ایجاد کارآفرینی سازمانی در طول زمان می‌یابند که، بستگی به فرآیند تبادل دانش دارد. در این مسیر مهم‌ترین عامل موفقیت کارآفرینی سازمانی، مدیریت کردن اثر بخش دانش در سازمان است. به عبارت دیگر، مدیریت دانش در کتابخانه‌ها می‌تواند به عنوان بستر ظهور کارآفرینی سازمانی تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Process, culture, people, three components of effective corporate entrepreneurship of information science specialists in shiraz university

نویسندگان [English]

  • Hanieh Zare 1
  • Saeideh Ebrahimi 2
  • Abdolrasool Jowkar 3

چکیده [English]

Objective: The aim of the study is to investigate the role of knowledge management components in corporate entrepreneurship of information science specialists, employed in shiraz university libraries.
Methodology: The used tools of the study include KM questionnaire of Nayyer (1390) and the CE questionnaire of Hooman (1381). Stability alpha coefficient of Cronbach was used to measure internal parallelism of KM and CE questionnaires, which gained 0/89 and 0/92, respectively. The studied society includes the librarians, employed in shiraz university libraries (87 people).
Findings: Results indicated, among the components of KM, components "people", "process" and "culture" had a significant and positive relationship with corporate entrepreneurship, but between the component of the "Technology" with corporate entrepreneurship, there was no significant relationship.
Conclusions: Libraries need to implement knowledge management and utilization of its intellectual capital, In creating entrepreneurship in the over time that, depends on the knowledge exchange process. In this way the most important factor of corporate entrepreneurship achievement effective management of knowledge in the organization. In other words, knowledge management in libraries could be considered as the bedrock of corporate entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • corporate entrepreneurship
  • process
  • culture
  • people
پریرخ، مهری. (1382). مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه­ها. فصلنامه کتاب، 14(4) ، 112 -127.
حیدری، حسین؛ پاپ زن، عبدالحمید و رویا کرمی دارابخانی. (1390). بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه­های کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (3) ، 145-166.
شیرزاد کبریا، بهارک و حسین خوش نظر. (1388). تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد پژوهشی دبیران دوره دبیرستان از دیدگاه مدیران شهرستان سقز در سال تحصیلی89-1388. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 1 (2) ، 11-36.
صراف­زاده، مریم. (1384) . کتابداران و مدیریت دانش: مروری بر متون موجود. اطلاع­شناسی، 9، 23-36.
طالقانی، غلامرضا؛ انواری، علی و لیلا افتخاری. (1390). رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه،  27 (1) ، 151-171.
علیمردانی، مهرزاد؛ قهرمانی، محمد و محمود ابوالقاسمی. (1388). بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(3) ، 131-144.
فتحیان، محمد. (1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری. تدبیر، 16(164)،  8-12.
کوراتکو، دانلداف و ریچارد هاجتس. (1383) . نگرش معاصر بر کارآفرینی، (ترجمه ابراهیم محرابی با همکاری محسن تبرایی) ، تهران: دانشگاه فردوسی مشهد.
گلستان هاشمی،  مهدی. (1382) . مبانی علم کارآفرینی، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
مختاری­نبی، ابراهیم. (1383). تحول نقش کتابداران و متخصصان اطلاع­رسانی در مدیریت دانش. مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ،2 (2)، 1-14.
مصطفوی، اسماعیل. (1389) . مدیریت دانش در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی. مجله ارتباط علمی.
ناظم، فتاح، کریم زاده؛ صمد و الهام قادری. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی. فصلنامه پژوهش اجتماعی. 3 (9)، 89-115.
نیر، نجمه و عبدالرسول جوکار. (1391). رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر شیراز.مدیریت اطلاعات سلامت، 9 (2) ، 224-232.
 
Abdolkadar, A. H. (2004). Readiness of IDSC to adopt knowledge management. knowledge management: current issues and challenges, 163-173.
Aktan   , B ., Bulut ,  C.  (2008) . Financial  Performance Impacts of corporate Enterprenurship in Emerging Markets  :A Case of  Turkey . European  Journal  Of Economics , Finance  And Administrative Sciences.12, 69-79
Amabil, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations.Research in Organizational Behavior, 10,123-167
Aramburu, N., Saenz, J. & Rivera, O.(2006). Fostering innovation and knowledge creation: the role of management context. Journal Of knowledge Management,10 (3), 157-166
Ciganke, A. P., Mao, E., & Srite, M. (2008). Organizational culture for knowledge management systems: a study of corporate users. International Journal of Knowledge Management (IJKM)4(1), 1-16
Davenport, E. & Prosak, B. (2009) .The role of knowledge management in universities goals.
Gupta, N. D. (2008) .An overview of knowledge management. Knowledge management: concepts, Methologies, Tools, and applications.
Haskel, e. (2010). Engagement and the chiaracriscuolo, activities of firms. International Yournal Of Industrial Organization, 2 .
  Hislop, D. (2010). Knowledge management as an ephemeral management   fashion? Journal of  Knowledge Management, 14(6), 779-790.
handelwal, V., & Gottschalk, P. (2003). A knowledge management survey of Australian law firms. Phd Diss, University of westwrn Sydey.
Kim, y. , Kim, w & Yang, T. (2012). The effect of the triple helix system and habitat on regional entrepreneurship: Empirical evidence from the U.S. Research Policy, 41(1), 154-166.
Laad, d. a. & ward, m. a. (2002). An investigation of environmental factors infeluencing knowledge transfer. Journal of knowledge management practice, 10(6), 325-31.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press..
 Pauleen, D. & Mason, D. (2002). New zaaland knowledge management survey: Barriers and drivers of knowledge management uptake. School of Information Management. Victoria university of wellington.
Sung, S. Y. & Choi, J. N. (2012). Effects of team knowledge management on the creativity and financial performance of organizational teams. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 118 , 4-13 .
Smith, A. J., Collins, L. A., & Hannon, P. D. (2006). Embedding new entrepreneurship programmes in UK higher education institutions: challenges and considerations. Education+ Training48(8/9), 555-567.