نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزا داسلامی واحد خمین، خمین-کارشناس مسئول مجلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف:هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی سرمایه روانشناختی و نقش صفات مثبت را در افزایش عملکرد افراد در محیطهای کاری با نگاهی علمی مورد توجه و بررسی قرار میدهد. لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان پرداخته است.
روش تحقیق: روش تحقیق همبستگی با شیوه ی نمونه گیری طبقه ای تصادفی میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بودند. 128 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامه های استاندارد و با کمک نرم افزار spss 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که بین میزان خودکارآمدی(اعتمادبه نفس)، امیدورای، خوش بینی، و انعطاف پذیری و تعهد سازمانی آنها رابطۀ معنادار وجود دارد. امّا بین سرمایۀ روانشناختی و تعهدسازمانی و ویژگی‌های جمعیت شناختی رابطه معنادادری وجود ندارد.
نتایج: نتایج این تحقیق بر آنست تا راهکارهای جدید بر اساس علوم نوین در برابر مدیران و سرپرستان کتابخانه ها قرار دهد تا گامی هر چند کوچک در جهت بهبود شرایط کاری همکاران عزیز شاغل در کتابخانه ها برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological capital and organizational commitment among public university libraries in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Parisa Kamranian M. 1
  • Mozafar Cheshmehsohrabi 2

چکیده [English]

This research examines the relationship between psychological capital and organizational commitment in public university librarians in Isfahan.
Materials and Methods: the methoe of reaserch is correlation with stratified random sampling method. The population of this research were all librarians in Isfahan universities which 128 employees were selected. Data is based on standard questionnaires were analyzed according to the statistical society. The data collected used with software spss 21.
Results: The findings of the analysis showed self-efficacy (confidence), hoped, optimism, and flexibility librarians of Isfahan public universities and their organizational commitment there is a significant relationship but The relationship between psychological capital and organizational commitment there is no significant relationship between demographic characteristics librarians of Isfahan public universities.
Conclusion: The results of this research is to discover new solutions based on modern science to managers and supervisors libraries, so that is a step,  to improve the working conditions of workers and librariansbecome better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Self-Efficacy
  • organizational
  • commitment
  • Positive Psychology
اباذری محمودآباد، علی محمد، امیریان زاده، مژگان. (1394). رابطه ی معنویت در محیط کار و تعهدسازمانی با رفتار سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آمورشی، 7(1): 119-144.
بهادری خرمشاهی، جعفر، هاشمی نصرت آبادی، تورج، منصور بیرامی. (1391). رابطه سرمایه­­روان­شناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر تبریز، پژوهنده(مجله پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی شهید پزشکی)، 17(6):312-318.
توکلی، سمیرا.،1390، بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی در سازمان بازرگانی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان. 
حیدر زادگان، علیرضا، فرهنگ، ابوالقاسم، قربانی، مصطفی. (1392). بررسی رابطه ساده و چندگانه توسعه ی کارکنان و تعهدسازمانی، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(3): 43-58.            
رسایی، ناهید. و منجزی، داود. (1394). رابطه بین سرمایه­روان­شناختی با عملکرد شغلی و تعهدسازمانی کارکنان صنایع فولاد خوزستان، نخستین همایش بین المللی روانشناسی و مشاوره(چالش­ها و فرآیندها)، دانشگاه آزا د اسلامی واحد مرودشت.
رفیعی، احمد، فرزان، فرزام، حسینی، عماد، محمدی نژاد، مهدی. (1393). بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهدسازمانی مدیران ورزش استان قزوین، پژوهش نامه مدیریت ورزشی ور رفتار حرکتی، 11(21): 157-166.
سیف­اله­پور، سعداله. (1385). بررسی رابطه تعهد سازمانی و عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای اصفهان و کردستان در سال تحصیلی 1385 -1384، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
شریفی، ناهید، شاه طالبی، بدری. (1394). مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سرمایه روان شناختی با تعهد سازمانی و ادراک از عملکرد شغلی، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 15(59): 121-150.
شولتز، دوآن. (1381). نظریه های شخصیت، ترجمه کریمی و همکاران، تهران: انتشارات ارسباران.
صفرزاده، مریم، سعدی پور، اسماعیل، ملانیا جلودار، شهرام. (1393)، بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کادر آموزش شاغل در مدارس ناحیه سه کرج در سال تحصیلی 93-92، 9(38): 55-78.
عباسی مولید، حسین.، فاتحی زاده، مریم.، قمرانی، امیر.(1392). تأثیر زوج درمانی گلاسر بر افزایش تعهد اخلاقی زوجین، فصلنامه تصیرت و تربیت اسلامی.10(25): 59-80.
طالب­پور، مهدی.(1380). تحلیل و تبیین نگرشهای شغلی مـدیران، کارمنـدان و اعـضای هیئـت علمـی دانشکدههای تربیت بدنی کشور و ارتباط آن با جوسازمانی. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
غلامپور، محمد.، طالب پور، مهدی.، امیرنژاد، سعید.، حسینی، عماد.(1389). ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.  6(12):. 38-25.
کردتمینی، بهمن. و کوهی، ملیحه،1390، بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان، فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی، 4(14):29- 144.
کشاورز، لقمان، سرخوش، سمیرا. (1392). ارتباط خودکارآمدی شغلی مدیران و تعهدسازمانی کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، فصلنامه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، 4: 11 - 19.
کمانی، محمدحسین، شاعر، مریم ، نامداری، خدیجه. (1393). بررسی رابطه ظرفیتهای مثبت روان­شناختی با میزان تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش کازرون)، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 16: 83 - 87.
قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل، حیدری زاده، زهرا، موسوی ،عطیه، محسنی، محمد. (1393). نقش تعاملی سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیات علمی، نشریه علمی پزوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 12(2): 315-324. 
قعری، محمد. (1390). مقایسه رابطه رضایت شغلی و تعهدسازمانی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 5(3): 101 - 119.
قنبری ،سیروس، اردلان، محمدرضا، نصیری، فخرالسادات، کریمی، ایمان. (1394). تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطة میان مدیریت اثربخش و تعالی سازمانی، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(2): 487 - 514.
محبی نورالدین وند، محمدحسین، شهنی ییلاق، منیجه، پاشاشریفی،حسن.(1393). رابطه سرمایه روان شناختی(امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) با هدف پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول، پژوهش در برنامه ریزی درسی، 11(2): 61-79.
معمارزاده، غلامرضا.، ختائی، محمدرضا، عباس­زاده­ مینق، شهلا. (1390). رابطه بین مولفه­های سرمایه­ی­روان­شناختی و تعهدسازمانی کارکنان(اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه پژوهش­های مدیریت، 96: 1 - 5.
مهداد، علی، اسدی، مهسا، گلپرور، محسن. (1394). پیش­بینی سرمایه روان­شناختی از طریق معنویت در محیط کار و رهبری اخلاقی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10(1): 54-62.
مهدیزاده، رحیم. (1393). بررسی اثر ابعاد سرمایه­روان­شناختی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت توزیع برق خراسان، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع­رسانی نارکیش.
نریمانی، محمد، شاه محمد زاده، یحیی، امیدوار، عظیم.، امیدوار، خسرو، مقایسه­ی سرمایه­روانشناختی و سبکهای عاطفی در بین دانش آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانی های یادگیری،. 4( 1): 100-118.
 Allen, N. J. and Meyer, J.P. (2007). The measurementand antecedents of affective, continuance andnormative commitment to the organization.Journal of Occupational Psychology ,63(1), 1-18.
 Avey JB., Richard RJ., Luthans F., Mhatre KH. (2011). Meta-analysis of the impactofpositive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human resource development quarterly ,22(2), 127-152.
 Fatih Çetin. (2011).  The effects of the organizational psychological capital on the attitudes of commitment and satisfaction: A public sample in Turkey, European Journal of Social Sciences, 21, 3217-224.
 Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the psychological capital of resiliency. Human Resource Development Review, 5, 25– 44.
 Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33, 143–160.
 Luthans, F., & Youssef, C. M. ( 2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33, 321–349.
 Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford, UK: Oxford University Press, 246.
 Luthans F, Jensen SM. (2002). Hope: A new positive strength for human resource development. Human Resource Development Review, 1, 304–322.
 Naotunna, S. (2015). Psychological Capital: A Positive Approach to Enhance commitment to Change among University Students, American Journal of Educatioal Research, 3(6), 765-769.
 Niu ,Han-Jen (2010). “Investigating the effects of self-efficacy on foodservice industry employees’ career commitment” International Journal of Hospitality Management , 29, 743–750.
 Page LF & Donohue R. (2004). Positive Psychological Capital: A Preliminary exploration of the condtruct. Working Paper, Monash University, Department of Management, 91-107.
 Pillay, K. ( 2014).  Psychological Capital, Job Demands and Organizational Commitment of employees in a call centre in Durban, South Africa, SA Journal of Human Reasource Management/SA Tydskrif vir Menslike Hulpbronbestuur, 12(1), 13
 Simosi, M. ,2012, Disentangling organizational support construct: The role of different sources of support to newcomers' training transfer and organizational commitment.Personnel Review, 41(3), 301-20.
 Stup, R., 2006, Human resource management and Dairy employee organizational commitment. The Pennsylvania state university