نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناس، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کتابدار، نهاد کتابخانه های عمومی استان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش  بررسی میزان سرمایه اجتماعی در نهاد کتابخانه های  عمومی کشور از طریق تحلیل شبکه همکاری های علمی بین کارمندان می باشد.
روش ­شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – اکتشافی بوده و با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم نویسندگی کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل تمامی کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور ایران است که  اطلاعات تالیفی آنها توسط دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه های عمومی کشور گردآوری شده است. بعلاوه به منظور بررسی صحت و جامعیت داده های جمع آوری شده،  پایگاه های اطلاعاتی  فارسی و لاتین همچون مگ ایران، سیویلیکا، ساینس دایرکت و ... با وارد کردن وابستگی سازمانی مورد نظر مورد جستجو قرار گرفت .  داده ها با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی (مرکزیت) از طریق یوسی آی نت تحلیل و نقشه مربوط با نرم افزار نت دراو ترسیم شد.
یافته ­ها: یافته های پژوهش نشان داد انسجام شبکه هم نویسندگی کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی ایران به میزان 01/0 است که نشان دهنده حداکثر ارتباط علمی میان 1 درصد از کارکنان این سازمان است. همچنین بر اساس تحلیل شبکه در رابطه با هر یک از شاخص های مرکزیت رتبه، بینابینی و نزدیکی نقش کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی به ترتیب 35 درصد، 20 درصد و 25 درصد می باشد. نتیجه گیری: اغلب تآلیفات کارمندان نهاد، حاصل همکاری علمی آنها با افراد بیرون از سازمان به خصوص دانشگاه های وابسته به دوران تحصیل آنها می باشد
نتیجه ­گیری: با توجه به انسجام پایین شبکه همکاری علمی کارمندان نهاد و با توجه به مرکزیت درجه  می توان ادعا کرد که سرمایه اجتماعی نیز اندک است. هم چنین سرمایه اجتماعی حاصل از فرصت های واسطه ای با توجه به مرکزیت بینابینی، که توسط گره های مختلف ایجاد می شود نیز پایین می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the social capital of public library organization of Iran, using the social network analysis of the scientific communication of the staff of this organization

نویسندگان [English]

  • Ali Mansouri 1
  • Fatemeh Zarmehr 2
  • Marjan Kazemi 3

1 Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Department of Information science, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Librarian

چکیده [English]

Background and Objectives: Considering the importance of social capital, much effort has been made to quantify and measure social capital in organizations such as research and academic institutions and services (Nasr Esfahani, Ansari, Shamei and Agha Hosseini, 2011, p. 110). One of the methods for measuring social capital in research and service organizations is the analysis of the network of scientific cooperation and the study of the degree of coherence of the scientific cooperation network (Abbasi, Vigand and Hossein, 2014).   In this regard, there are also two perspectives on social networking that describe the sources of social capital in the social structure. Coleman's theory (1988) has proved that social capital is essentially a result of cohesion that facilitates trust and cooperation among individuals. Another theory was raised by Barrett (1992) and created the creation of social capital through betweenness opportunities created by different nodes.
The institution of public libraries of the country as a research and service organization and because of its relationship with the community and human factors can be_ with more social capital _more successfully go along with its missions in the society, and the social capital existing in the organization results in coherence and the coherence of the people inside the organization and facilitate the achievement of the goals of the organization; And since the determination of the amount of social capital of the public libraries of the country has not been accomplished through scientific cooperation within the organization, the present study examines the amount of social capital through the analysis of the network of scientific cooperation in the institution of public libraries of the country as an institution Research - Services.
Methodology: The current research is applied and descriptive-exploratory. Using a social network analysis approach, the relationship between writers and institutions was studied in the form of scientific collaboration in the staff of the public libraries institution. In the analysis of the way employees collaborated, central social indicators were used according to the social network analysis approach. Centrality is a concept used for analyzing networks and has different types that are used based on the definition of the problem and the purpose of the research. But in general, centralization is used to identify and identify the most important actors in the network. The research population includes all the staff of the institution of libraries in the country that has scientific output and has been published in scientific publications or conferences and has been registered at the Research and Training Office of the Public Libraries of the country as their scientific record. The information in the form of a list of 1,460 scientific outputs from the Public Library Public Library Office of the country was received in Excel format, which was reduced to 1352 after clearing and removing duplicates. To analyze the data, the UCnet software and its complementary package, namely NetDraw, were used for the preparation of co-authorship matrices using Rawormatrix and Excel software.
Findings: The findings of the research showed that the network coherence of the authorship of the staff of the Iranian public libraries is 0.01 which represents the maximum scientific communication among 1% of the staff of this organization. Also, according to the network analysis, in relation to each of the indicators of centrality of degree, betweenness and the closeness, the role of the staff of the institution of public libraries are only 35%, 20% and 25%, respectively.
The results showed that the social capital resulting from the scientific collaboration within the organization is small because, given the low density of the network, which is equal to 0.01, the network has a low degree of cohesion and, therefore, relying on Coleman's theory that social capital essentially results from coherence, which facilitates trust and cooperation among individuals, it can be argued that social capital resulting from scientific cooperation in this organization is small. And with the results of Li et al (2013) and Costa (2014) is aligned. The most central and most contributing authors are Riahi, Pazoki, Sohbatiha, OJaghi, Saberi and Latifi, who have the highest degree of co-authorship. Highly central nodes, as they play an important role in conveying content and attracting new people to the network, are considered as social capital whose elimination reduces the structure of the social network and reduces its coherence (Erfanmanesh and Arshadi, 1394). Accordingly, it should be noted that the amount of social capital formed and the result of scientific cooperation among the 35% of the central and influential employees can be claimed to have been derived from the calculation of the degree centrality.
Also, according to Barrett's (1992) theory of the formation of social capital from the betweenness opportunities created by different nodes, betweenness centrality is used as another indicator in determining the degree of cohesion and as a result of social capital and according to the results of the research, it can be concluded that the amount of social capital formed from this opportunity is the result of the activity of 20% of employees who have played a betweenness role.
Discussion:  In the context of the reasons for the limited scientific collaboration, the staff of the public libraries office, according to the results, should be said that most of the collaboration of the institution is the result of scientific cooperation with individuals outside the organization, especially the universities of their time of studying. As in the analysis of inter-organizational cooperation, the results also showed that the most scientific collaboration   has been between the public libraries of Iran and the University of Isfahan.   In justifying this, it can also be said that the experience of scientific cooperation in the period of study and the recognition and trust formed in the network of cooperation since that time has led to the subsequent publication of the same people. The research findings of Rahimi and Fattahi (2010) also showed that environmental, individual and process-based deterrence factors are effective in reducing the amount of scientific collaboration within the organization (Rahimi & Fatahi, 2010).
Deterrent structural factors such as misunderstandings about the way of cooperation, and environmental deterrents such as lack of cooperative spirit in the organization, lack of funding of the budget, the climate of discrimination and lack of incentives, inhibitors such as reputational factors, differences in knowledge and experience and distrust and so on. In fact, mutual trust between individuals has been recognized as one of the most important factors affecting the level of scientific cooperation (same, 2010).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coauthorship
  • Scientific communication
  • social capital
  • Social network analysis
  • Public Libraries Institution of Iran
- احمدی، علی اکبر؛ فیض آبادی، حوریه(1390). بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان(نمونه موردی: سازمان های ستادی شهرداری تهران). مدیریت دولتی.3(6)، 35-54.
- الوانی، مهدی؛ سید نقوی، میرعلی(1381). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها. مطالعات مدیریت. 9(34)، 9-26.
- اینگلهارت، رونالد.(1382). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی( ترجمه مریم وتر)، تهران: کویر.
-باباجانی محمدی، سعیده؛ تک روستا، حسین(1393). اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا،
-باجی، فاطمه؛ عصاره، فریده(1393). ساختار شبکه هم نویسندگی حوزه علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی.  مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 6(2)،71-93
- باستانی، سوسن؛ کمالی، افسانه؛ صالحی هیکویی، مریم(1387). سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی.16(61)، 54-41.
- براتی، ناصر؛ یزدان پناه شاه آبادی، محمد رضا(1390). بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری. جامعه پژوهی فرهنگی، 2(1)، 25-49.
- توکلی زاده راوری، محمد؛ گل محمدی، عاطفه؛ سهیلی، فرامرز(1393). مطالعه ارتباط بین سنجه های هم نویسندگی و فراوانی مشارکت اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در مقالات مجلات علمی فارسی. کتابداری و اطلاع رسانی، 18(2)، 99-122.
- جان فیلد(1386). سرمایه اجتماعی،( ترجمه رضا غفاری، حسین رمضانی). تهران: انتشارات آگاه.
- حریری، نجلا؛ نیکزاد، مهسا(1390).شبکه هم تالیفی در مقالات ایرانی رشته های کتابداری و اطلاع رسانی، روانشناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال های 2000 تا 2009. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 26(4)،825-844 .
- حضوری، محمد(1391).  بررسی رابطه اعتماد و رفتار تسهیم دانش کارکنان در سازمان  جهاد کشاورزی ا ستان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
-رجبی خاصوانی, احمد و حسین بوداغی خواجه نوبر( ۱۳۹۵) . بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان ، مطالعه موردی: شهرداری ایلخچی)، هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، سوئد- دالارنا، مرکز ارتباطات دانشگاهی ICOAC، دانشگاه دولتی دالارنا، https://www.civilica.com/Paper-ICOEM01-ICOEM01_023.html
- رضائی، روح اله؛ شعبانعلی، حسین؛ صلاحی مقدم، نفیسه(1394). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. مجله تروی و آموزش کشاورزی ایران. (2)1، 121- 132.
- رویایی، رمضانعلی؛ اسماعیل، کاوسی(1387). طراحی و تدوین الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی. مجله مدیریت، شماره 76(3). 15-29.
- زارعی، محبوبه؛ بردبار، غلامرضا(1392). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتقای سطح مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد. جامعه شناسی کاربردی. 24(4)، 227-244.
- سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1392). بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم نویسندگی مجلات علم اطلاعات. پردازش و مدیریت اطلاعات. 29(2)، 351-372.
- عبداللهی ، محمد؛ موسوی، میرطاهر(1386). سرمایه اجتماعی در ایران: وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. 3(25)، 195-233.
- عرفان منش، محمد؛ ارشدی، ه(1394). شبکه هم نویسندگی موسسات در مقاله های علم اطلاعات و دانش شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 49(1)، 79-99.
- عصاره، فریده، سهیلی، فرامرز، فرج پهلو، عبدالحسین و معرف زاده، عبدالحمید (1391). بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌تألیفی مقالات مجله علم اطلاعات. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. (2)، 181ـ200.
- عصار، فریده ؛ بابایی، کبری (1393). شبکه هم نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی و فصلنامه کودکان استثنایی پژوهشکده استثنایی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی. 1 (1)،1-17 .
- فتاحی، سید رحمت اله؛ رحیمی، ماریه(1389). بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. کتابداری و اطلاع رسانی،12(1)، 79-98.
- قاسمی،وحید؛اسماعیلی ،رضا ؛ ربیعی،کامران(1385). سطح بندی سرمایه اجتماعی در شهرستان های استان اصفهان.جامعه شناسی کاربردی .6(32)،225-248 .
- گیدنز، آنتونی.(1380) پیامدهای مدرنیت(ترجمه محسن ثلاثی).تهران: نشر مرکز.
- مجیدی قهرودی، نسیم؛ جوادیه، زهره(1390). بررسی نقش ارتباطات سازمانی بر شکل گیری و جذب سرمایه اجتماعی کارکنان. فصلنامه فرهنگ ارتباطات. 1(4)، 165-191.
-میرعلی، سید نقوی ؛ الوانی، سید مهدی(1384). سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه ها. فصلنامه مطالعات مدیریت. 34، 56-97.
- موسوی، سید احمد(1385). برنامه ریزی توسعه محله ای با تاکید بر سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی: کوی طلاب شهر مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.
- متانی، مهرداد ؛ فلاح، علی(1390) . سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان با تاکید بر نقش رسانه های جمعی. نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. قابل دسترس:
- مقدس، پری(1392). بررسی سرمایه اجتماعی و اهمیت آن در سازمان ها. ماهنامه اقتصادی کارایی. :
http://karayionline.com/social-capital-survey-and-importance-in-organizations/
- نصر اصفهانی، علی؛ انصاری، محمد اسماعیل؛ شائمی برزکی، علی؛ آقا حسینی، حسین(1390). بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمان های خدماتی استان اصفهان(با رویکرد آموزه های مدیریت در آثار سعدی). جامعه شناسی کاربردی. 22(1)، 107- 134.
- نعمتی، محمدعلی؛ اکبرزاده، مرتضی؛ زنگیان، سمیه؛ باقرزاد رنانی، منصور(1396). نقش سرمایه اجتماعی، تعهد و رفتار سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مدیریت شهری.5(17)،115-132.
- نهاد کتابخانه های عمومی کشور(1389). تبیین مولفه های چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور در افق ایران1404. به کوشش اداره کل پژوهش و نوآوری. تهران: انتشارات نهاد کتابخانه های عمومی کشور.
Abbasi, Alireza; Wigand, Rolf; Hossain, Liaquat(2014). Measuring Social capital through network analysis and its influence on individual performance. Library and Information science research. 36(1), 66-73.
- Andrade, H.B;Lopez,E.R;Martin,T.B(2009).Dimension of scientific collaboration and its contribution to academic research groups scientific quality.Research Evaluation, 18(4), 301-311.
- Andrew, Rhys (2010). Organizational social capital, structural and performance. Human Relations, 63(5), 583-608.
-Bhatt,G.D.(2001). Knowledge management in organization: examining the interaction between technologies, techniques and people. Journal of Knowledge management, 1(5),68-75.
- Burt, R. S. (1992). Structural holes: The social structure of competition. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
- Costa, M(2014). The dynamics of social capital in scientific collaboration networks. Wiley online library . available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/meet.2014.14505101137
- Castillo, R; Smida,A(2015). The formation of Organizational social capital into technology-based micro enterprieses . Contaduria y administracion, 60(1), 57-81.available from : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215000558
- Claridge, Tristan(2017). How to measure social capital. Available at: https://www.socialcapitalresearch.com/measure-social-capital/
- Coleman,J.S.(1990). Foundation of social theory, Cobridge, MA:Harvard University press, Belknap press.
-Coleman,J. s. (1988). “Social Capital in the creation of human capital”. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
-  Field, John(2003). Social capital, London: Rutledge.
- Fatt CK, Ujim EA, Ratnavelu K(2010). The structure of collaboration in the Journal of Finance. Scientometrics. 85(3), 849-60. Retrieved from: http:// Link. springer .com/article /10.1007/s11192-010-025400
- Fokomia,F(2005). Social capital and community-based, in social capital: trust, democracy and development..translated by Khakbaz, A & Pouyan, Hasan: Tehran,Shraze.170.[in persian]
- Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360.
- Oh, W., Choi, J. N., & Kim, K. (2006). Coauthorship dynamics and knowledge capital: The patterns of cross-disciplinary collaboration in information systems research. Journal of Management Information Systems, 22(3), 266–292.
- Li, E; Liao, C; Yen, H(2013). Co-authorship networks and research impact: A social capital perspective. Research policy, 42(9), 1515-1530. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733313001169
- Putnam, R.(2000). Bowling Alone: the collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.
- Winter, In (2000). Towards a theoretical understanding of family life and social capital. Available at:www. Aifs.org.au
- Sato, Yoshimichi(2013). Social capital. Socialpedia. 4(6),1-10