نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: از آن جا که رفتارهای اطلاع یابی، انعکاسی از نیازهای کاربران هستند، شناسایی و درک صحیح آن ها، اهمیت زیادی در طراحی رابط کاربر مناسب دارد. بنابراین، هدف پژوهش، تعیین میزان پشتیبانی محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی از مدل اطلاع یابی مهو و تیبو است.
روش شناسی:از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها وب سنجی با رویکرد ارزیابی مکاشفه ای است. جامعه آماری شامل100 نفر از دانشجویان دکترای دانشگاه علوم پزشکی مازندران و روش نمونه گیری از نوع سرشماری بوده لذا، کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها براساس سیاهه وارسی منطبق بر الگوی مهو و تیبو، در محیط رابط 4 پایگاه اطلاعاتی وایلی، اشپرینگر، ساینس دایرکت و کلینیکال کی انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد، میزان پشتیبانی محیط رابط پایگاه های ساینس دایرکت و کلینیکال از مدل مهو و تیبو به ترتیب با میانگین(08/2، 07/2) بیشتر ازحد متوسط(2) است، درحالی که میزان پشتیبانی محیط رابط پایگاه های اشپرینگر، متوسط (01/2) و وایلی کمتر از متوسط(79/1) گزارش شده اند. نتایج رتبه بندی میزان پشتیبانی محیط رابط پایگاه های مذکور از عناصر مدل مهو و تیبو نشان داد که پایگاه ساینس دایرکت، کلینیکال، اشپرینگر و وایلی با کسب امتیاز 91/2، 84/2، 55/2، 71/1 رتبه اول تا چهارم را کسب کرده اند.
نتیجه گیری: به طور کلی، میزان پشتیبانی رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل فوق در حد متوسط است. بنابراین، استفاده از این عناصر در طراحی محیط رابط می تواند تاثیر زیادی بر بهینه شدن محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Support of Meho & Tibbo model information seeking behavior from the elements of the user interface environment of Databases

نویسندگان [English]

  • zohreh afshar 1
  • safiyeh tahmasebi limooni 2
  • mitra ghiasi 1

1 Department of Knowledge & Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Department of Knowledge & Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Purpose: Since information search behaviors are a reflection of the needs of users, it is important to identify and understand them in the design of the proper user interface. Therefore, the purpose is to determine the level support for environment of the user interface of databases from the Meho and Tibbo model.
Method: This is an applied research. The method was performed using Webometrics with an Heuristic Evaluation Method. The statistical population consisted of 100 Ph.D. students of Mazandaran University of Medical Sciences and a census sampling method. Data Collection tools the check list consists of four elements derived from the Meho and Tibbo model.
Findings: showed, Support the user interface for the Science direct and Clinical Key databases in Meho and Tibbo model is higher than the average (2.08, 07.07) (2).The interface environment support for the Sprinter has been reported to be modest (2/01) and the Wiley is less than average (1.79). The ranking of the support these Databases from the model showed that, the Databases Science Direct, Clinical key, Springer, and Wiley won the first to fourth place with a score of 2.91, 2.84, 2.55, 1.71., the database user interface support for the Meho and Tibbo models is moderate.
Results: the use of these elements in the design of the interface environment can have a great impact on the optimization of the interface of the database.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehoo & Tibbo model
  • User interface
  • Database
  • Information Seeking Behavior