نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تولیدات علمی و تعیین جایگاه دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 2000- 2016 در پایگاه وب آو ساینس (Web of Science) با هدف ترسیم ساختار علمی این دانشگاه می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر‌، مطالعه‌ای با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی است. رویکرد به کار رفته در این پژوهش رویکردی مبتنی بر استفاده از اطلاعات کتابشناختی و تحلیل استنادی مقاله‌های نمایه‌شده در وبگاه علوم در بازه زمانی مورد نظر می‌باشد. از این‌رو با استفاده از استنادها، و همکاری گروهی موجود در این مدارک مؤلفه‌های مختلف کتاب‌شناختی این حوزه تحلیل و ساختار علمی پژوهشگران دانشگاه ترسیم شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در حوزه‌های موضوعی مدارک علمی منتشر‌شده دانشگاه شهید چمران اهواز بیشترین میزان تولیدات علمی در حوزه‌های شیمی، مهندسی مکانیک و برق، دامپزشکی بوده و کم‌ترین میزان تولید مقالات مربوط به حوزه‌های علوم انسانی بوده است. تحلیل میزان استنادهای جهانی دریافتی توسط مدارک دانشگاه شهید چمران اهواز نشان داد که این مدارک از 7 خوشه تشکیل شده‌اند که از میان آن‌ها، 5 خوشه در حوزه شیمی و 2 خوشه در حوزه مهندسی مکانیک می‌باشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، بیشترین درصد همکاری به‌صورت درون سازمانی بوده است و اعضای هیئت علمی دانشگاه در همکاری‌های بین‌المللی حضور کم‌تری داشته‌اند. از این‌رو توجه به این نکته می‌تواند به بهبود روابط بین‌المللی دانشگاه با سایر دانشگاه‌های معتبر خارجی و ایجاد تدابیری برای این منظور منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Drawing of Science Productions' Map of Chamran University of Ahvaz with Emphasis on National and International Cooperation at Web of Science Citation Database in 2000-2016

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • mahnaz kamaei 2

1 Assistant Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Master and Staff Member of Central Library and Document Center, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Main: The main objective of this research is to investigate the status of scientific production and determine the position of Shahid Chamran University in Ahvaz during the years 2000-2016 at the Web of Science with the aim of designing the scientific structure of this university.
Methods: The method of this study is to study using scientometric indices. The approach on the use of bibliographic information and citation analysis of articles indexed on the science web site in the time frame. Therefore, using the citations and collaborative grouping in these documents, various bibliographic components of this field of research and analysis of the researchers of the university have been drawn up.
Results: The results of the research showed that the most scientific production in the fields of chemistry, mechanical engineering, electrical engineering, veterinary medicine and the least amount of articles produced in the humanities fields were published in the scientific articles published at Shahid Chamran University of Ahvaz. The analysis of the total received citations by Shahid Chamran University of Ahvaz showed that these documents consist of 7 clusters, among them 5 clusters in chemistry and 2 clusters in the field of mechanical engineering.
Conclusion: Based on the results, the highest percentage of collaboration was within the organization and the faculty members of the university had less presence in international co-operation. Therefore, attention to this point can lead to improvement of international relations of the university with other prestigious foreign universities and the establishment of measures for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Draw the structure of science
  • Scientific cooperation
  • Shahid chamran university of Ahvaz