نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تولیدات علمی و تعیین جایگاه دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه وب آو ساینس (Web of Science) با هدف ترسیم ساختار علمی این دانشگاه می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر‌، مطالعه‌ای با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی است. رویکرد به کار رفته در این پژوهش رویکردی مبتنی بر استفاده از اطلاعات کتابشناختی و تحلیل استنادی مقاله‌های نمایه‌شده در وبگاه علوم در بازه زمانی مورد نظر می‌باشد. از این‌رو با استفاده از استنادها، و همکاری گروهی موجود در این مدارک مؤلفه‌های مختلف کتاب‌شناختی این حوزه تحلیل و ساختار علمی پژوهشگران دانشگاه ترسیم شده است.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد در حوزه‌های موضوعی مدارک علمی منتشر‌شده دانشگاه شهید چمران اهواز بیشترین میزان تولیدات علمی در حوزه‌های شیمی، مهندسی مکانیک و برق، دامپزشکی بوده و کم‌ترین میزان تولید مقالات مربوط به حوزه‌های علوم انسانی بوده است. تحلیل میزان استنادهای جهانی دریافتی توسط مدارک دانشگاه شهید چمران اهواز نشان داد که این مدارک از 7 خوشه تشکیل شده‌اند که از میان آن‌ها، 5 خوشه در حوزه شیمی و 2 خوشه در حوزه مهندسی مکانیک می‌باشد. بیشترین میزان همکاری بین‌المللی در خوشه‌های 1 و 7 که هر دو در حوزه شیمی می‌باشند مشاهده شده است. بر اساس مشاهدات به عمل آمده، مقالاتی که از همکاری داخلی نوشته شده‌اند، استنادات بیشتری را نسبت مقالاتی که با مشارکت بین‌المللی نوشته شده‌اند، دریافت کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، بیشترین درصد همکاری به‌صورت درون سازمانی بوده است و اعضای هیئت علمی دانشگاه در همکاری‌های بین‌المللی حضور کم‌تری داشته‌اند.  از این‌رو توجه به این نکته می‌تواند به بهبود روابط بین‌المللی دانشگاه با سایر دانشگاه‌های معتبر خارجی و ایجاد تدابیری برای این منظور منجر شود. همچنین مقالات پراستناد در دو حوزه مهندسی و شیمی بوده و بسیاری از حوزه‌های تخصصی دانشگاه موفق به تولید مقاله تأثیرگذار نبوده‌اند. بررسی داده‌ها نشان داد که کشورهای امریکا، انگلیس و کانادا  بیشترین همکاری را با پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه تولید علم داشته‌اند. همچنین پژوهشگران دانشگاه‌های آزاد اسلامی تهران، علوم پزشکی اهواز و شیراز از اصلی‌ترین شرکای پژوهشگران این دانشگاه در هم تألیفی و کارهای مشترک بوده‌اند. انجام چنین پژوهش­هایی منجر به شناسایی پژوهشگرانی که دارای تاثیرگذاری بیشتری در نقشه تولیدات علمی هستند می­شود. همچنین پژوهشگرانی که جایگاه نسبتا خوبی در این گونه نقشه ها ندارند، میتوانند با پژوهشگران تاثیرگذار آشنا شده و با همفکری و مشاوره آن­ها به انجام تعداد بیشتری پژوهش بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Drawing a map of scientific productions of Shahid Chamran University of Ahvaz with emphasis on national and international cooperation in Web of Science citation database

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • mahnaz kamaei 2

1 Assistant Professor, Department of knowledge & Information science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master and Staff Member of Central Library and Document Center, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz, ,Iran

چکیده [English]

Background and objective: Nowadays, one of the most important indicators for evaluation of scientific institutions, especially universities, is the number of articles indexed by these institutions in citation databases. One of the main tools for evaluation of scientific production is scientometrics. In fact, it is possible to identify indicators for assessing the status of research in university and its scientific productivity through scientometrics.
Due to the importance of science production in universities and the necessity of measuring the amount of scientific output for comparison of universities at national level, this research tries to measure the scientific output of Shahid Chamran University of Ahwaz at Web of Science database in 2000 to 2016, assess the scientific status of Shahid Chamran University of Ahwaz and then draw on the key clusters of the university and interpret them through Hist software. It thus clarifies the role of Shahid Chamran University of Ahvaz, which is one of the oldest universities of Iran, in scientific production of the country. Therefore, considering the importance of scientific production in the world, the most important question is how much is the contribution of scholars of Shahid Chamran University of Ahwaz to science production at national and international levels in SCI, SSCI, A&HCI How is the collaboration of the authors of Shahid Chamran University at national and international levels in producing scientific evidence? Moreover, the thematic clusters and the historiography map of the scientific production of this university will be drawn through HIST Site software.
Many studies have been carried out to measure scientific productions in field of scientometrics both inside and outside the country. In general, research in the field of scientometrics is so widespread and from various dimensions to the study of the status of scientific products, which, although all under the heading of science, but the factors are different in them. Some of these studies have examined the status of scientific production in a particular geographic area, such as Gomes and colleagues (1995), Mang, Ho and Liu (2006), Extract and Wilson (2003 and 2004), and Nonfiction 1381), each of which deals with the scientific production of a particular country. Some other researches, regardless of geographic location, have examined scientific publications in a specific field, such as Extract (2006), which explores the possibility of international co-authorship in the production of knowledge in the subject of astronomy, and also in 1996 studying and comparing scientific publications in developing countries.
Methodology: The present research is descriptive-analytic and has been done using scientometric method. The research community is all scientific publications related to the authors of Shahid Chamran University of Ahvaz on the Web site of Science and Technology in 2000-2016. The approach used in this study is based on the use of bibliographic information and citation analysis of articles indexed on the science web site in the time frame in question. In other words, in this research, the name of the author, title, publication status, and also the amount of citations the received data is used to analyze scientific production of researchers and also to draw up a scientific map of this university.
Therefore, using this scientific approach of Shahid Chamran University of Ahwaz, using the citations and group collaboration in these documents, various bibliographic components of this field of research and analysis are presented. The statistical population of the study was 2932 documents available on the science web site. By searching for Iran and limiting it to the name of Shahid Chamran University of Ahwaz in the period 2000 to 2016, among the citation indexes of the sciences, Social Sciences Citation Index and Arts and Humanities Citation Index were obtained.
Findings: The findings of this study showed that Shahid Chamran University of Ahvaz with 2932 degrees is ranked 30th, which is not suitable for other universities. It is recommended that officials of Shahid Chamran University of Ahvaz take measures to increase this amount of production. One way of increasing scientific production is to encourage faculty members, especially in fields where production is less than other disciplines. It is also possible to increase the scientific output of the university by creating more graduate courses and, consequently, raising the university's rank.
Discussion: It seems that the officials of Shahid Chamran University of Ahvaz, with reverence for the members of the faculty, can encourage other members to produce world science. Of course, it should be noted that university planning and policies based on different disciplines should be different and for all groups you cannot act in one form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Draw the structure of science
  • Scientific cooperation
  • Shahid chamran university of Ahvaz
Ensafi, Sakineh and Gharibi, Hossein (2002) International knowledge of Iran in 2000. Tehran: Iran Scientific Information and Documentation Center
Pashtunizadeh, Mitra and Farideh Osareh (2009). Citation analysis and drawing of the structure of agricultural science publications between 2000 and 2009 using HistCite software. Journal of Information Science and Technology, 25 (1), 23-52.
Soheili, Faramarz and Osareh, Farideh (2009). Review of Razi University faculty members' productions in the Science Citation Index from 1992 to 2008: A Case Study. Library and Information Science Studies, 16 (4), 110-81.
Sabouri, Ali Akbar and Najmeh Poursasan (2005). Production of science in Iran in 2004. Approach, 34, 66-60.
Talebi, Mohammad (1999). The scientific cooperation of research centers in the country with each other and with research centers abroad in the SCI valve. Approach, 21, 122-112
Erfan Manesh, Mohammad Amin and Marvati Ardakani, Marzieh. (2016). Study of scientometrics and analysis of scientific collaboration networks in the Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 8 (4), 55-77
Osareh, Farideh; Norouzi Chakli, Abdolreza and Maryam Keshvari. (2010). Co-authored by Iranian researchers in citation indexes of science, social sciences, arts and humanities at the Web of Science database from 2000 to 2006. Journal of Information Processing and Management. 4 (62).
Fahimnia, Fatemeh and Fahimifar, Sepideh. (1396). What is the scientific communication network of researchers at the University of Tehran? Academic Library and Information Research, 50 (3), 13-36.
Keshvari, Maryam (2009). A study of the scientific participation of Iranian writers in citation indexes of sciences, social sciences, and arts and humanities in the WOS database from 2000 to 2006, with emphasis on the science map. Master's Thesis in Library and Information Science. Shahid Chamran University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ahvaz
Calvino, A. M. (2006). Assessment of research of performance in food science and technology: publication behavior of five iberian-american countries (1992-2003). Scientometrics, 69‌ (1), 103-116.
Jansen, D., Gortz, R., & Heidler, R. (2010). Knowledge production and the structure of collaboration networks in two scientific fields. Scientometrics, 83(6), 219-241.
Lucio-Arias, D., & Leydesdroff, L. (2008). Main-path analysis and path-dependent transitions in HistCite™ -Based historiograms. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59‌(12), 1948-1960.
Meng, W., Hu, Z., & Liu, W. (2006). Evaluation of basic research in China. Scientometrics, 1‌ (69), 85-101.
Osareh, F. (1996). Evaluation and measurement of Third World countries’ research publications: a citation and country-by-country citation study. Dissertation, the University New South Wales, Sydney, Australia.
Osareh, F. (2006). Giant collaboration in astronomy knowledge production and international level. International Workshop on Webometrics, Informetrics and Sscientometrics & 7th Colinet Meeting, May 10-12, France.
Osareh, F., & Wilson, C. S. (2002). Collaboration in Iranian scientific publications. Libri, 52, 88-98.
Wilson, C. S., & Osareh, F. (2003). Science and research in Iran: a scientometrics study. Interdisciplinary Science Reviews; 28‌ (1), 26-37.
Ho, Y., S. (2008). Bibliometric analysis of bio sorption technology in water treatment and from 1991 to 2004. International Journal of Environment and Pollution, 34 (1-4), 1-13.