نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هدف: هدف، شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ترکیبی با طرح اکتشافی است. جامعه در بخش کیفی(17 خبره با نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی 318 نفر با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و فرمول کوکران از مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه اول کشور از کل جامعه 1851 نفر انتخاب شدند. ابزارپژوهش پرسش‌نامه‌ محقق ساخته ای باپنج عامل(«فردی، محیطی، زمینه‌ای، ساختاری و محتوایی») و 74 سؤال‌ است که روایی آن با تایید متخصصان و پایایی آن نیز 91/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی، از آزمون کندال، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.

یافته‌ها: تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دارای پنج بعد اصلی «فردی، محیطی، زمینه‌ای، ساختاری و محتوایی» و تعدادی زیربعد هستند. بین متغیر تجاری‌سازی با هر پنج عامل آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.یافته ها نشان داد که به ترتیب عامل محتوایی(بار عاملی 761/0)؛ ساختاری(735/0)؛ زمینه‌ای (652/0)؛ فردی(530/0) و محیطی(439/0) بالاترین نقش معنی دار را در تجاری‌سازی نتایج تحقیقات علمی دارند.
نتیجهگیری: برمبنای نتایج حاصله، جهت سرمایه‌گذاری در راستای توسعه زیرساخت‌های تجاری‌سازی نتایج طرح‌های پژوهشی، بیشترین تمرکز بایستی به ترتیب در زمینه عوامل محیطی، فردی، زمینه‌ای ، ساختاری و در نهایت محتوایی صورت گیرد؛ چرا که توسعه و اصلاح این عوامل به صورت غیرمستقیم بر سایر عوامل موثر نیز ایفای نقش خواهند نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors on the Commercialization of healthy macro-regional preparatory of Research Projects at Universities of Medical Sciences in Iran

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Shahrabi
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni
  • Seyed Aliasghar Razavi

Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose was to identify the Effective Factors on the Commercialization of Research Projects in Universities of Medical Sciences in Iran.
Methods: This research is applied in terms of purpose and in terms of the Mixed method with the exploratory design. The society in the qualitative section (17 experts with a targeted sampling and in a quantitative section, 318 people selected by random sampling from the Stratified and formula of Cochran were selected from 1851 people. A questionnaire with 5 factors (individual, environmental, context, structural and content) and 74 questions used. Face and content validity confirmed by experts and their construct validity was more than 0.5 with a factor load, and their reliability was 0.91. The data analyzed using descriptive statistics from mean and standard deviation. In the section of inferential statistics were used Kendall's tau coefficient test, exploratory and confirmatory factor analysis.
Findings: There is a positive and significant relationship between commercialization with all five factors individual, environmental, context, structural and content. The content dimension with the factor load of 0.873 is the highest impact and the environmental dimension with 0.663 has the least. There is a strong positive and significant relationship between the dimensions with their components.
Conclusion: There is a positive and significant relationship between commercialization with all five factors. The results showed that content factor (factor load was 0.761), structural (0.735), underlying (0.652), individual (0.530) and environmental (0.439) have the highest significant role in commercializing of the results of scientific researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Commercialization
  • Research Projects
  • Universities
  • healthy macro-regional preparatory