نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر/ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان/ بهبهان/خوزستان/ایران

چکیده

هدف: در سال های اخیر وب معنایی که یکی از برجسته ترین موضوعات در هوش مصنوعی و همچنین جامعه وب است توجه محققان بسیاری را در حوزه ی آموزش الکترونیکی به خود جلب کرده است. برهمین اساس، هدف از انجام این پژوهش، مرور معماری وب معنایی، مرور مفاهیم کلیدی در آموزش الکترونیکی و دسته بندی و بررسی کاربرد مهم ترین مفاهیم وب معنایی (اعم از؛ پیشکارهای هوشمند، مدل داده ای چارچوب توصیف منبع، نقشه مفهوم، هستی‌شناسی‌ها (آنتولوژی ها) و داده های پیوندی) در انواع سیستم های آموزش الکترونیکی (شامل دروس مبتنی بر وب، سیستم های مدیریت محتوای یادگیری و سیستم های آموزش مبتنی بر وب هوشمند وسازگار) است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر مروری تحلیلی است و به منظور جمع آوری و بررسی اطلاعات از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است.
یافته ها: پس از دسته بندی و بررسی مفاهیم متفاوتِ وب معنایی و کاربرد آن ها در سیستم های آموزش الکترونیکی، ملاحظه شد بیشتر پژوهش های انجام شده به ایجاد مخزن منابع آموزشی معنادار و قابل استفاده مجدد، طراحی معنادار کل مولفه های سیستم، ارزیابی مهارت های دانش ورزان و راهنمایی آن ها، پیشنهاد مواد آموزشی سازگار براساس رفتار یادگیری دانش ورزان، تولید و نمایش معنادارِ دانش، یافت سریع تر منابع مناسب، ایجاد سیستم های مدیریت محتوای یادگیری (LCMS) مشارکتی و تعامل پذیر و بهبود پرس وجو در آن ها، پرداخته اند.
نتیجه گیری: با توجه به بررسی های انجام شده، ادغام آموزش الکترونیکی و وب معنایی باعث بهبود کیفیت آموزش و ارتقاء عملکرد سیستم های آموزشی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Application of Semantic Web Technologies in E-learning Systems

نویسنده [English]

  • Jale Narimisaei

Faculty Member of Behbahan Khatam Alanbia University of Technology , Behbahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: One of the hottest topics in recent years in the Artificial Intelligence community, as well as in the web community, is the Semantic Web. It has gained the attention of many researches in e-learning field. Thus, the purpose of paper is to review the architecture of the Semantic Web, to review key concepts in e-learning and to categorize and examine the application of the most important concepts of semantic Web (such as Intelligent Agents, Resource Description Framework (RDF), Concept Map, Ontologies, and Linked Data) in a variety of e-learning systems (including web-based courses, learning content management systems (LCMS) and Adaptive and intelligent web-based educational systems).
Methodology: This is an analytical review (systematic) and the library research methods have been used to collect and analyze the information.
Findings: After categorizing and examining different concepts of the semantic web and their application in e - learning systems, it was observed some studies have been conducted to create a repository of meaningful and reusable learning resources, The meaningful design of the whole components of the educational system, to assess students' skills and guide them, to propose adaptive course materials based on the learning behavior of students, knowledge construction and representation in a meaningful way, to find the right resources at a faster pace, to build collaborative and interoperability learning content management systems (LCMS) and improve queries in them.
Conclusion: According to the studies, integration of e-learning and semantic web improve the quality of learning and enhance the performance of learning systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning systems
  • Semantic Web
  • Ontology
  • Resource Description Framework (RDF) data model
  • Intelligent Agents