نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس مسؤل امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه­های عمومی استان خوزستان با میانجی­گری فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش است.
روش­شناسی: روش پژوهش پیمایشی است؛ از مدل­یابی معادلات ساختاری(SEM) و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیه­ها  و برازندگی مدل استفاده شد. جامعه آماری 380 نفر از کتابداران کتابخانه­های عمومی استان خوزستان است که بر اساس جدول مورگان  181 نفر به عنوان نمونه در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار اندازه­گیری سه پرسشنامه، مدیریت دانش Lawson (2003)، سرمایه اجتماعی  Nahapiet, & Ghoshal (1998) و فرهنگ سازمانی (2000)  Denison است.
یافته­ها: ضریب مسیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی برابر (867/0) است که گویای معناداری تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی است. ضریب مسیر بین متغیرهای سرمایه­ی اجتماعی و مدیریت دانش برابر (145/0) است که گویای معناداری تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر مدیریت دانش است. ضریب مسیر بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز 783/0 شده است که تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش را تأیید می­کنند. همچنین نتایج آزمون تی سوبل نشان می­دهد که فرهنگ سازمانی در رابطه سرمایه­ی اجتماعی و مدیریت دانش نقش میانجی دارد.
 نتیجه­گیری: پژوهشگران عوامل گوناگون ساختاری، فرهنگی، تکنولوژیکی، رهبری، منابع انسانی و غیره را زیرساخت مناسب و مورد نیاز برای اجرای موفقیت­آمیز مدیریت دانش معرفی و بررسی کرده­اند که از میان این زیرساخت­ها و توانمندسازهای گوناگون مدیریت دانش، این پژوهش بر نقش حیاتی و تعیین­کننده سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در کتابخانه­های عمومی استان خوزستان تأکید شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital by Intergovernmental Organizational Culture on the Possibility of Establishing Knowledge Management in Public Libraries of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Mansor Kohi Rostami 1
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 2
  • Negar Moori Bakhtyari 3

1 Assistant Professor. Information Science & Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor. Information Science & Knowledge Dep. Education and Psychology School. Shahid Beheshti University.Tehran. Iran

3 Expert responsible for the libraries of the General Directorate of Public Library of Khuzestan Province, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The benefits of using knowledge management have led many organizations, including public libraries, to make efforts to implement this process; but initial efforts in most libraries face the major challenge that, despite the investment in knowledge management, the expansion of the use of its applications is slowly occurring. The main reason for this problem is the low level of library's readiness for the adoption and use of knowledge management. Therefore, it is necessary to understand the extent of this readiness to find ways to help the successful establishment of knowledge management in the organization. The successful implementation of knowledge management in various organizations, including public libraries, requires factors that can regulate all library activities. Success in implementing KM requires that by assessing the status quo in terms of culture and human factor, information technology, structure and processes, we should be aware of the readiness of the library for the successful use of knowledge management. The research focuses on two cultural and human factors, namely social capital and organizational culture, because of the limited scope of research. Therefore, in designing the proposed research, social capital variables as independent variable; Organizational Culture variable as intermediary variable and knowledge management are dependent on variables. The purpose of this study was to investigate the effect of social capital of librarians of public libraries in Khuzestan Province through the mediation of organizational culture on knowledge management.
Methodology: The research method is survey. Structural equation modeling (SEM) and partial least squares method were used to test the hypotheses and model fitness. The population of the study is 380 librarians of general libraries in Khuzestan province. According to Morgan table, 181 people participated as a sample in research. T test, independent t, confirmatory factor analysis, and structural equation analysis was used.
Findings: All coefficients of factor loads are higher than 0.4, so the model has acceptable reliability measurement. Cronbach's alpha and CR are above 0.7 and all AVE values are higher than 0.5. Therefore, it can be said that the model has a desirable reliability. The statistical significance of the variables of social capital and organizational culture is equal to 68.84 and greater than (2.58), indicating that the relationship between these variables is significant at the level of confidence (99%). Also, the path coefficient between these two variables is equal to (0.867) which shows the effect of the social capital variable on organizational culture and indicates the significance of the first hypothesis of research based on the impact of social capital on organizational culture. Regarding the second hypothesis, the path coefficient between social capital and knowledge management variables is equal to 145.1 and its significance is 2.755, which indicates the significance of the effect of this variable at 95% level, and the third hypothesis of the research is confirmed on this basis. The path coefficient between the organizational culture and knowledge management variables is 0.783, which confirms the significance statistic of 15.86 (greater than 2.58) of the third hypothesis of the research that influences the organizational culture on knowledge management. Also, the results of the t-sobel test show that organizational culture has a mediating role in the relationship between social capital and knowledge management.
Discussion: The results of this study showed that social capital has a positive and direct effect on the establishment of knowledge management in public libraries of Khuzestan province. As we expected, there was a positive relationship between social capital and the degree of organizational readiness for the establishment of knowledge management, since, as Nahapit and Ghoshal (1998) state, social capital for the development and distribution of knowledge in Organizations are essential. The results showed that organizational culture has a direct positive effect on knowledge management. Culture is an essential element in both the establishment and continuation of the establishment of knowledge management systems. Therefore, organizational culture as the main personality and basic structure of the organization plays an effective role in establishing a knowledge management system, and the organization must first focus on organizational culture in order to effectively manage the knowledge of the employees and promote it throughout the organization. The result of testing the research hypotheses shows that there is a significant positive relationship between the two main concepts of research: organizational culture and social capital, which means as one increases, so does the other. Regarding the effect of the variables that make up social capital in organizational culture, it seems that if the managers of public libraries of Khuzestan Province are to increase the abovementioned factors, While strengthening the organizational culture in the mentioned centers, they can build a suitable platform for creating a common agreement that this factor can help establishing better knowledge management. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • social capital
  • organizational culture
  • public libraries
Adler, P. S., & Kwon, S.-W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of management review, 27(1), 17-40.
Ahmady, G. A., Nikooravesh, A., & Mehrpour, M. (2016). Effect of organizational culture on knowledge management based on Denison model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 387-395.
Ale, M. A., Toledo, C. M., Chiotti, O., & Galli, M. R. (2014). A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming, 95, 73-92.
Alvani, M., & Naghavi, M. (2002). Social capital: concepts and theories. Quarterly Journal of Management Studies, 33, 34, 3-26.
Amin Bidokhti, A., Makvand Hoseini, S., & Ehsani, Z. (2011). The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in the Education Organization of Semnan. Rahbord, 20(59), 191-2016.
Ashena, m., Asgari, N., Moradi Saleh, A., & Ghafori, D. (2014). The Role of Organizational Culture in Facilitating Knowledge Management Practices. Journal of Information Tecnology Management, 5(4), 1-22.
Babaei, M., & Alikhani, R. (2015). Explaining the Relationship between Social Capital and the Acquisition of Knowledge and Application of Organizational Knowledge Case Study of Public Libraries of Mazandaran Province. Tehran: Institute of Oil, Gas and Petrochemical Information.
Balthazard, P. A., & Cooke, R. A. (2004). Organizational culture and knowledge management success: assessing the behavior-performance continuum. Paper presented at the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. Proceedings of the.
Bordbar, G., & Zarei, M. (2013). A Study of the Impact of Organizational Social Capital on the Improvement of Knowledge Management in Yazd's Welfare Organization. Applied Sociology, 24(4), 227-244.
Cardoso, L. (2008). Gerir conhecimento e gerar competitividade [Managing knowledge and creating competitiveness]. . Porto:: Editorial Novembro.
Chang, H. H., & Chuang, S.-S. (2011). Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. Information & management, 48(1), 9-18.
Chase, R. L. (1997). The knowledge-based organization: an international survey. Journal of Knowledge Management, 1(1), 38-49.
Chavoshbashi, H. (2009). An Investigation of Organizational Factors Affecting the Strengthening of Organizational Culture in the Centers of Higher Education in Markazi Province. (M. A. ), University of Tehran,
Das, T. K., & Teng, B.-S. (1998). Resource and risk management in the strategic alliance making process. Journal of management, 24(1), 21-42.
Dayani, M. H., Parirokh, M., & Mahmodi, A. (2012). Investigating the Relationship between Social Capital and the Level of Knowledge Management Implementation in Libraries of Ferdowsi University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Library and Information Sciences, 15(2), 28-45.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. In: SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity.
Ghaderi, V., jafari, M., & Familrouhani, A. A. (2016). A Survey of Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in Kermanshah Province Public Libraries. Reseach on Information and Public Libraries, 22(1), 95-120.
Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H., & Kim, Y.-G. (2013). The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356-366.
Hoffman, J. J., Hoelscher, M. L., & Sherif, K. (2005). Social capital, knowledge management, and sustained superior performance. Journal of Knowledge Management, 9(3), 93-100.
Holt, D. (2000). The measurement of readiness for change: A review of instruments and suggestions for future research. Paper presented at the annual meeting of the academy of management, Toronto, Canada.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Kogut, B., & Zander, U. (1996). What firms do? Coordination, identity, and learning. Organization science, 7(5), 502-518.
Kogut, B., & Zander, U. (1996). What firms do? Coordination, identity, and learning. Organization science, 7(5), 502-518.
Moshabaki, A. (2004). Organizational Behavior Management. Tehran: Termeh.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.
O'dell, C., & Grayson, C. J. (1998). If only we knew what we know: Identification and transfer of internal best practices. California management review, 40(3), 154-174.
Putnam, R. (1993). The prosperous community: social capital and public life. The american prospect, 13(Spring), Vol. 4. Available online: http://www. prospect. org/print/vol/13 (accessed 7 April 2003).
Sensuse, D. I., Cahyaningsih, E., & Wibowo, W. C. (2015). Knowledge management: organizational culture in Indonesian government human capital management. Procedia Computer Science, 72, 485-494.
Shanhong, T. (2000). The Characteristrics, Content and Correlative Technology of Knowledge Management in New Century [J]. NEW TECHNOLOGY OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICE, 5.
Ziaee, M. S., Monavvarian, A., & Kazemi Kafrani, E. (2011). Survey on Relation between Social Capital and Organizational Readiness to establish Knowledge Management (Case of Steel Company). Governmental management, 3(8), 179-198.