نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 گروه مدیریت اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوار

چکیده

هدف: هدف بررسی رابطه بین ویژگیهای کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری با توجه به نقش میانجی کیفیت سیستم است.
روش: مطالعه کاربردی و روش پیمایشی تحلیلی است.جامعه پژوهش کاربران سیستم به تعداد10082نفر بود. با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه پایا (%94=α) گردآوری شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که به لحاظ ویژگیهای کاربران وضعیت نگرش (90 درصد)، لذت (4/94 درصد)، اعتماد (76 درصد) و انتظارات از فناوری اطلاعات (91/2 درصد)؛ به لحاظ وضعیت کیفیت سامانه (79 درصد)، کیفیت اطلاعات (81 درصد) و کیفیت خدمات (73 درصد)؛ و به لحاظ استفاده از سیستم اتوماسیون (83 درصد)و مقادیر مشاهده شده در سطح (01/0>P)معنیدار و بیشتر از حد متوسط (3) است. همچنین مولفه های کیفیت سیستم بر رابطه بین ویژگیهای کاربران و استفاده از سیستم تاثیر دارد.
نتیجه گیری: نتیجه این که کاربران و سیستم اطلاعاتی در سازمان انگاره غیرمرتبط نیستند و توجه به ویژگیهای کاربران میتواند زمینه استفاده بهتر از سیستم و موفقیت آن را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of System Quality on the Relationship between User Characteristics and Using of Office Automation System of Lorestan University of Medical Science

نویسنده [English]

  • Simin Rezaee 2

2 Information Management Dept., Ahvaz Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Purpose: This study examined the relationship between the properties and use of office automation system with the mediated role of system quality.
Methodology: The tudy is applied research and has done by using analytical survey methods. Research population included all 10082 users of automation system. Using stratified sampling method by Morgan table 384 employees was selected. Data were collected using the questionnaire with validity (α =% 94).
Findings: The results showed that the observed values of attitudes in terms of users (90%), pleasure (94.4 %), confidence (76%) and expectations from information technology (91%); in terms of the quality system. (79%), Information quality (81%) and quality of service (73%) and the use of automation system (83%) at the P value level (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information System Quality
  • Office Automation System
  • System Users' Charachteristics
  • Information System Use