نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی رابطه میان ابعاد مختلف مدیریت دانش و نقش این ابعاد در بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی پرداخته شود.
روش ­شناسی: این تحقیق از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می‌آید. داده‌های تحقیق حاضر به‌صورت میدانی از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران از چهار منطقه 2، 4، 6، و 12 که شامل نقاط مختلف بر اساس مناطق جغرافیای بود، انتخاب و به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد.
یافته ­ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که ابعاد ترکیب دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش و توسعه دانش به همراه متغیرهای توسعه و بهبود معلمان در همه‌ موارد معنا‌دار بود. نتایج نشان داد که نگهداری دانش، توزیع دانش، ترکیب دانش و توسعه دانش به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در عملکرد معلمان هستند. این متغیرها در مجموع قادر به پیش‌بینی حدود 5/49 درصد از تغییرات قابلیت‌های معلمان هستند. همچنین نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که نگهداری دانش، توسعه دانش، توزیع دانش و ترکیب دانش دارای بیشترین اهمیت در پیش‌بینی مهارت‌های معلمان هستند. این متغیرها در مجموع قادر به پیش‌بینی حدود 8/48 درصد از تغییرات مهارت‌های معلمان هستند. همچنین براساس ساختار شبکه‌ای ANP مشخص شد، از بین ابعاد مدیریت دانش شاخص ترکیب دانش بیشترین وزن را در حوزه اثربخشی دوره‌های آموزشی معلمان به خودش اختصاص داد و به ترتیب توزیع دانش، نگهداری دانش و توسعه دانش بعد از آن قرار گرفت.
 نتیجه­ گیری: محول کردن وظیفه کسب دانش از منابع خارجی به یکی از معلمان در مناطق مختلف آموزشی بمنظور ثبت دانش و تجربه، توسعه دانش‌های جدید برپایه آموخته‌های دوره‌های آموزشی، ذخیره، گزینش و ساماندهی تجربیات حاصل از آموزش‌ها و نیز استفاده از سیستم‌های تشویق و انگیزش بمنظور توسعه دانش کسب شده از مهم‌ترین نتایج این پژوهش به حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management Dimensions in Effectiveness and Improvement of Teachers’ Participating in Educational Courses: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ershadi 1
  • Reza Rajabali Beglou 2
  • Ehsan Najafi Arab 3

1 Assistant professor of Information Technology Faculty/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc), Tehran, , Iran

2 Assistant professor of Information Science Faculty/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc) Tehran, , Iran

3 Industrial Engineering Department of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: One of the tools for improving and managing teachers' knowledge is using training and holding training courses. Understanding the importance and necessity of training and professional development of human resources becomes clear when we believe in the fact that the development of a country depends on the training of quality, qualified and up-to-date human resources with scientific information and scientific capabilities. In this paper, tried to study relationship among different dimensions of knowledge management and the role of this dimensions in improvement of teachers’ performance participating in educational courses. Dimensions of knowledge management such as the composition, distribution, maintenance and development of knowledge will help teachers prepare for the dynamics of macro-societal conditions in various cultural, economic, political and other field and have greater efficiency and effectiveness in the long time. The general purpose of this study is, investigate the relationship between different dimensions of knowledge management and the role of these dimensions in improving the performance of teachers participating in training courses. The specific objectives of this study were to determine the relationship between knowledge combinations and the efficiency, relationship between knowledge distribution and the efficiency, relationship between knowledge retention and the efficiency, and relationship between knowledge development and the efficiency of teachers participating in training courses.
Methodology: This is an applied research in research categories based on goals. Survey data from questionnaire gathered from teachers in two, four, six & twelve restricts of Tehran province including different points based on geographical restrictions. Research variable comprises knowledge management including four components of knowledge development, knowledge preservation, knowledge distribution and knowledge combination; and teachers’ performance variables includes capabilities and skills of the teachers. Pearson and multivariate & step by step regression are the most important techniques of analysis in this research. The questionnaire had 33 questions that measure seven questions of knowledge composition, six questions of knowledge distribution, seven questions of knowledge retention, and thirteen questions of knowledge development. The questions measured on a five-point Likert scale from strongly disagree to strongly agree.
Findings: The findings of study showed that there were significant relationship among dimensions of knowledge flow and barriers to knowledge flow and ranking with the maturity of knowledge management at the development level. Furthermore, relationship between dimension of managerial and individual factors at standardization level, as well as dimension of knowledge features and communication channels, optimization level, knowledge source dimension and at the level of innovation were significant. It should note that there were obstacles in the dimension of organizational factors and time factors. In addition, libraries profited from sustainable measures in the early stages of knowledge management maturity, but had more difficulties in the innovation stage than in the other stages. In other the words, findings showed that the relationship among knowledge combination, knowledge distribution, knowledge preservation and knowledge development dimensions and teachers’ development & improvement were all significant. The results depicted that knowledge preservation, knowledge distribution, knowledge combination and knowledge development had the highest importance in teachers’ performance. Totally, these variables are able to predict 49.5 percent of the changes in teachers’ capabilities. In addition, the regression’s results indicated that knowledge preservation, knowledge improvement, knowledge distribution and knowledge combination were the most important factors in the teachers’ skills. These variables can predict 48.8 percent of overall changes in teachers’ skills. According to Analytic Network Process (ANP) structure, and among knowledge management dimensions, knowledge combination allocated the highest weight in the effectiveness of teachers’ educational courses, and knowledge distribution, knowledge preservation and knowledge development followed respectively.
Discussion: In the present study, researchers tried to investigate the relationship between the dimensions of knowledge management and teacher training courses. Providing appropriate facilities based on knowledge management in order to share knowledge among different teachers have significant impact on the final performance of teachers participating in different courses. Knowledge development, as the fourth dimension of knowledge management affects the performance of teachers participating in training courses. In the other words, providing empowerment to teachers in a way that allows them to generalize their training courses in different areas greatly increase teacher productivity. Assigning the task of knowledge acquisition from foreign sources to one of the teachers in different educational areas in order to register knowledge and experience, developing new knowledge base for educational courses, storing, selecting and organizing experiences from trainings and using encouragement and motivation systems to develop knowledge considered as the most important results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Teacher performance
  • Knowledge Development & perseveration
  • Knowledge distribution & combination
Abualoush, S. H., Obeidat, A. M., Tarhini, A., Masa’deh, R. E., & Al-Badi, A. (2018). The role of employees’ empowerment as an intermediary variable between knowledge management and information systems on employees’ performance. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48(2), 217-237.
Akbari, A., Noushinfar, F., & Hariri, N. (Forthcoming). Evaluating Barriers to Knowledge Flow Factors in University Libraries Based on the Knowledge Management Maturity Model. Studies in Library & Information Sciences. [In Persian]
Ali Al Aufi, M. (2014). Implications of the improvement of teaching quality for professional development (PhD) of academics at the Colleges of Applied Sciences (CASs) in the Sultanate of Oman (Doctoral dissertation, University of Waikato).
Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27 (1), 10-20.
Azizinejad, B., & Ghalizadeh Kalhor, A. (2018). The Relationship between Organizational Culture and Organizational Justice with School Administrators Job Success. Journal of School Administration, 6 (1), 227-243. [In Persian]
Buzczynki, S., & Hansen, C., B. (2010). Impact of perfessinal development on teacher practice: Uncovering conections. Teaching and Teacher education, 26 (3), 599-607.
Cai, S., Goh, M., De Souza, R., & Li, G. (2013). Knowledge sharing in collaborative supply chains: twin effects of trust and power. International Journal of Production Research, 51(7), 2060-2076.
Charband, Y., & Jafari Navimipour, N. (2018). Knowledge sharing mechanisms in the education: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. Kybernetes, 47(7), 1456-1490. [In Persian]
Chien, H. M. , Kao, C. P., Yeh, I. J., & Lin, K. Y. (2012). Examining the Relationship between Teachers' Attitudes and Motivation toward Web-Based Professional Development: A Structural Equation Modeling Approach. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(2), 120-127.
Derakhshanfar, Toraj (2013). The Relationship between Yasuj Elementary Teachers' Professional Development and their Self-Efficacy in 2012-13 Academic Year. MA in Tehran University. [In Persian]
Ghasami, F., Shobairi, S. M., Larijani, M., Farahmand, S. (Forthcoming). Choosing the Most Appropriate Sustainable Development Approach Based on the Combined Algorithm of Demetel-Network Analysis and TOPSIS with Fuzzy Approach (Case Study of Technical and Vocational Schools). Journal of Environmental Science & Technology. [In Persian]
Gold A., Malhotra, A., and Segars, A. (2001). Knowledge management: An Organizational capabilities perspective. Journal of Management Information System. 18 (1), 185-214.
Guskey T.R. (2000). Evaluating professional development: Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Hoseini, Abolhasan (2011). The role of talent management in providing and retaining talented human resources. New Economy & Commerce, 23-24, 20-181. [In Persian]
Huntly, H. (2008). Teachers work: Beginning Teachers conceptions of competence. The Australian Education Researcher, 32 (1), 125-145.
Liebowitz, J. & Frank M. (2016). Knowledge management and e-learning. Boca Raton: CRC press.
Lumpe, A., Czerniak, C., Haney, J., & Beltyukova, S. (2012). Beliefs about teaching science: The relationship between elementary teachers’ participation in professional development and student achievement. International Journal of Science Education, 34 (2), 153-166.
Maldonado-Guzmán, G., Lopez-Torres, G. C., Garza-Reyes, J. A., Kumar, V., & Martinez-Covarrubias, J. L. (2016). Knowledge management as intellectual property: evidence from Mexican manufacturing SMEs. Management Research Review, 39 (7), 830-850.S.
Mehramiz, S., Akbari Bourang, M., Rostaminejad, M. A. (2017). Explaining teachers' innovative behaviors based on irrational beliefs and their systemic thinking. Innovation & Creativity in Human Sciences. 7 (3), 195-2016. [In Persian]
Mortazavi, Jamal (2011). The Relationship between Professional Skills of Elementary Teachers and Their Educational Needs in Dehgolan. MA in Tehran University. [In Persian]
Ronaghi, M.H., Feizi, K., & Asadpour, A. (2017). Evaluating Knowledge Management Dimensions in Organizations Using Gray Systems Theory. Studies in Library & Information Sciences, 24 (19), 77-96. [In Persian]
Safarzadeh, H., Tadayon, A., & Hormohammadi, M. (2012). The Impact of Knowledge Management Strategies on Innovation and Organizational Performance, Yazd Sunrise of Health, 11 (1), 76-86. [In Persian]
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2001). Research methods in behavioral sciences. Tehran, Agah. [In Persian]
Shirbegi, N., Mohammadi, F., & Mohammadi, J. (2014). Explaining the Relationship between Teacher Recognition of Secondary School Goals and Educational Effectiveness (Case Study of High Schools in Sanandaj), Biquarterly of Educational Planning Studies, 2 (3), 140-170. [In Persian]
Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.
Zarabadi, S. & Zargarpour, H. (2007). Investigating the Delays of a National Project Using Knowledge Management, 1st National Knowledge Management Conference, Tehran, November. [In Persian]