نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی/ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی رابطه میان ابعاد مختلف مدیریت دانش و نقش این ابعاد در بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی پرداخته شود.
روش: این تحقیق از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می­آید. داده‌های تحقیق حاضر به‌صورت میدانی از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران از چهار منطقه 2، 4، 6، و 12 که شامل نقاط مختلف بر اساس مناطق جغرافیای بود، انتخاب و به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد. متغیرهای پژوهش شامل متغیر مدیریت دانش که خود دارای چهارعمل مؤلفه توسعه دانش، نگهداری دانش، توزیع دانش و ترکیب دانش می‌شود و متغیر بازدهی معلمان شامل قابلیت‌ها و مهارت‌ها می‌شود. آزمون پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و گام‌به گام از مهم‌ترین تکنیک‌های تحلیل در این پژوهش هستند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که ابعاد ترکیب دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش و توسعه دانش به همراه متغیرهای توسعه و بهبود معلمان در همه‌ موارد معنا‌دار بود. نتایج نشان داد که نگهداری دانش، توزیع دانش، ترکیب دانش و توسعه دانش به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در عملکرد معلمان هستند. این متغیرها در مجموع قادر به پیش‌بینی حدود 5/49 درصد از تغییرات قابلیت‌های معلمان هستند. همچنین نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که نگهداری دانش، توسعه دانش، توزیع دانش و ترکیب دانش دارای بیشترین اهمیت در پیش‌بینی مهارت‌های معلمان هستند. این متغیرها در مجموع قادر به پیش‌بینی حدود 8/48 درصد از تغییرات مهارت‌های معلمان هستند. همچنین براساس ساختار شبکه‌ای ANP مشخص شد، از بین ابعاد مدیریت دانش شاخص ترکیب دانش بیشترین وزن را در حوزه اثربخشی دوره‌های آموزشی معلمان به خودش اختصاص داد و به ترتیب توزیع دانش، نگهداری دانش و توسعه دانش بعد از آن قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: محول کردن وظیفه کسب دانش از منابع خارجی به یکی از معلمان در مناطق مختلف آموزشی بمنظور ثبت دانش و تجربه، توسعه دانش‌های جدید برپایه آموخته‌های دوره‌های آموزشی، ذخیره، گزینش و ساماندهی تجربیات حاصل از آموزش‌ها و نیز استفاده از سیستم‌های تشویق و انگیزش بمنظور توسعه دانش کسب شده از مهم‌ترین نتایج این پژوهش به حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management Dimensions in Effectiveness and Improvement of Teachers Participating in Educational Courses: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Reza Rajabali Beglou 1
  • Mohammad Javad Ershadi 2
  • Ehsan Najafi Arab 3

1 Assistant professor of Information Science Faculty/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc)

2 Assistant professor of Information Technology Faculty/ Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc)

3 Industrial Engineering Department of Science and Research Branch, Islamic Azad University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Teacher performance
  • Knowledge Development & perseveration
  • Knowledge distribution & combination