نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی؛ دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه پیاده سازی مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای استراتژیک شرکت‌ها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است؛ به نحوی که با تدوین رهنگاشت دانش سازمانی چارچوبی جهت تعیین دانش چرایی، چیستی، چگونگی، کیستی و کجایی؛ و ارتباط فیمابین آنها با هدف برنامه ریزی استراتژیک ارائه می دهند. اما با توجه به پیچیدگی و تغییرات روز افزون محیط خارجی و داخلی سازمان و الزام پویایی اسناد استراتژیک سازمانی، تهیه و تدوین رهنگاشت دانش سازمانی نیازمند ساختار فناورانه دقیق و محتوا محور می باشد. در این پژوهش جهت تسهیل رهنگاری مدیریت دانش، آنتولوژی دانش سازمانی با رویکرد رهنگاری توسعه می‌یابد. آنتولوژی پیشنهادی مطابق متدولوژی دیویس، در سه فاز: امکانسنجی و شروع، استخراج و ارزیابی؛ توسعه یافته است. در فاز اول: آنتولوژی دانش سازمانی با رویکرد رهنگاری و بااستفاده از بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش، در پنج موجودیت اصلی ارائه شده است. در فاز دوم؛ موجودیت های تعریف شده، به صورت جزئی تر توصیف و طبقه بندی لازم بر اساس رویکرد رهنگاری صورت می گیرد؛ در این فاز ارتباط بین موجودیت‌ها و ارزش ارتباطات تعریف شده است. نامگذاری آنتولوژی مزبور به "آنتولوژی دانش سازمانی STEP C+ با رویکرد رهنگاری" در همین فاز با تعیین ویژگی های قابل ارزش گذاری (Data Properties) هر دانش هدف صورت پذیرفته است. در فاز سوم؛ آنتولوژی توسعه یافته با ثبت داده‌های مورد کاربردی و دریافت خروجی SPARQL از آن؛ در فرایند توسعه رهنگاری دانش سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته، تناسب و کفایت آن مورد تایید واقع شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing STEP C+ Organizational Knowledge Ontology: Roadmapping Approach

نویسندگان [English]

  • Saba Sareminia 1
  • Alireza Hassanzadeh 2
  • Shaaban Elahi 2
  • Gholam Ali Montazer 3

1 Assistant professor at Department of Industrial and systems Engineering, Isfahan University of Technology, E-mail: s.sareminia@iut.ac.ir

2 Associate professor at Information Technology Management Department, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University

3 Associate professor at Information Technology Engineering Department, School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Knowledge is a major strategic resource for the development of the competitive ability of organizations. But the implementation of KM is still challenging. One of the solutions for this challenge which is mentioned in KM literature is KM roadmapping. The purpose of this article is to facilitate the “organizational KM roadmapping” by developing an organizational ontology. Ontologies provide a framework for facilitating knowledge sharing and creation by modeling the domain of discourse formally. The proposed ontology has developed beneficiary literature review in “organizational KM roadmapping” and “organizational ontology” areas. Initially, the fundamental concepts and relationships involved in all aspects of “organizational KM roadmapping” are analyzed in detail and ontology is presented. In the first phase; the basic ontology entities have determined. In the second phase, these entities have been studied and specified precisely based on the KM Roadmapping and the object and data properties have defined. In the third phase, some instances have been added to the presented ontology based on data properties and the ontology has been utilized for KM roadmapping in a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Knowledge Management
  • Knowledge Roadmapping
  • Organizational Ontology
  • Strategic Knowledge Management