نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش تهیه و هنجاریابی یک مقیاس اندازه‌گیری برای پژوهش‌هایی است که میزان استفاده از اینترنت اشیا را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع توصیفی- توسعه‌ای و از نظر روش‌شناسی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن، شامل 8700 نفر از صاحب‌نظران بخش اینترنت اشیاء با سابقه فعالیت در شرکت‌های دانش بنیان را در سال 1397، است. با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد 490 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از نیمه اول اردیبهشت‌ تا نیمه اول خرداد 1397 انتخاب شدند.
یافته‌ها: بر اساس معیارهای کیفی و کمی تحقیق، ابزار تدوین‌شده شامل 35 نشانگر برای ارزشیابی 5 مؤلفه بود. سؤالات آزمون بر اساس ادبیات نظری تهیه شد. آزمون سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیا محقق‌ساخته از پنج بخش (آموزش، پژوهش و تولید علمی، کارهای اجرایی، اختراعات و نوآوری و بازاریابی و فروش) تشکیل‌شده است؛ روایی محتوایی آن توسط اساتید تأیید و سپس بر روی نمونه آماری اجرا گردید. بر اساس محاسبات انجام‌ شده ضریب همسانی درونی خرده مقیاس‌های آموزش، پژوهش و تولید علمی، کارهای اجرایی، اختراعات و نوآوری و بازاریابی و فروش به ترتیب 83/0، 93/0، 96/0، 89/0 و 82/0 و نمره کل آزمون 95/0 است. برای تعیین روایی سازه و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آزمون از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. همچنین برای تعیین روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان پایایی و روایی به دست آمده، آزمون استفاده از اینترنت اشیا ابزاری است که می‌تواند مورد استفاده پژوهش-های مرتبط با اینترنت اشیاء قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Standardization of measurement scale of Internet Of Things usage

نویسندگان [English]

  • khatereh esmaeeli ranjbar 1
  • Nadjla Hariri 2
  • Mozhdeh Salajegheh 3
  • Fahimeh Babalhavaeji 4

1 PhD student in Knowledge and Information Science ، Science and Research Branch، Islamic Azad University،Tehran، Iran

2 (Corresponding Author) professor،Department of Knowledge and Information Science، Science and Research Branch، Islamic Azad University، Tehran، Iran

3 Associate Professor of Knowledge and Information Science، Shahid Bahonar University of Kerman، Kerman، Iran

4 Assistant Professor of Knowledge and Information Science، Science and Research Branch، Islamic Azad University، Tehran، Iran

چکیده [English]

Objective: The aim of this research is to study the Construction and Standardization of measurement scale for studies that study the use of Internet Of Things.
Methodology: Combination of descriptive developmental method used in this research. Statistical population of this research includes 8700 specialists of Internet Of Things with activity experience in companies of knowledge foundation in 2018, Of this community, 490 people have been selected as the sample using the Cochran formula. Statistical sample selected by cluster sampling method since first half of may unit first half of June in 2018.
Findings: Based on qualitative and quantitative criteria of the research, collected tools include 35 markers for the evaluation of 5 components. Test questions prepared based on theoretical literature. Test of measurement scale of Internet Of Things usage includes 5 parts: (training, research and scientific production, executive works, innovation, marketing and scales), and its content – related validity confirmed by professors and implemented on statistical sample. Based on implemented calculations of interior similarity coefficient, rate of micro scales of training, research and scientific production executive works, innovation, marketing and scales are respectively 0/83, 0/93, 0/96, 0/89, 0/82, and total test score is 0/95. Analysis method with varimax rotation used to determine structure validity and test components.
Discussion: With respect to obtained validity and reliability, test of Internet Of Things usage is a tool that may be used for centers related to Internet Of Things research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • Standardization
  • Knowledge foundation
  • Internet Of Things