نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 استادیار، گروه علم اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار، آمار کاربردی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

چکیده:
مقدمه: ایجاد دانش در سازمان و تبدیل و انتقال آن، به میزان مهارت و توانایی نیروی انسانی ماهر بستگی دارد. موفقیت توانمندسازی کارکنان نیز به عوامل و موانعی بستگی دارند.
هدف: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کتابداران، جهت ایجاد و انتقال دانش در میان کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و تهران، پرداخته است.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- همبستگی بود. جامعه آماری، تعداد 104 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران بودند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی- استنباطی با آزمون های پیرسون (برای داده-های با توضیع نرمال) و اسپیرمن (برای داده های کیفی اسمی)، و نرم‌افزارهای اس پی اس اس ( نسخه 23) و آموس استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین عوامل فردی و ایجاد دانش رابطه معناداری وجود دارد. هچنین بین عوامل فردی و انتقال دانش رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میان عوامل فردی و گروهی(جنسیت، میزان تحصیلات، احساس اعتماد، و احساس معنی داری) بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Librarians Empowerment Factors for Knowledge Creation and Transfer (Case Study of Iran and Tehran University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Laleh Foroutan Rad 1
  • Hajar Zarei 2
  • Esmat Momeni 3
  • Seyed Javad Mortazavi Amiri 4

1 Department of Information Science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

2 Assistant Professor, Department of Information Science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Information Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Applied Statistics, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Objective: Creating knowledge in the organization and transforming it depends on the skill and ability of the skilled manpower. The success of employee empowerment also depends on factors and obstacles. The present study seeks to empower librarians of Iran and Tehran University of Medical Sciences to create and transfer knowledge.
methodology
This research is one of the applied research that has been done by survey-correlation method. The study population consisted of two universities, Iran University of Medical Sciences with 76 librarians and Tehran University of Medical Sciences with 61 librarians, which totaled 137 librarians. According to Morgan's table, 104 people were selected. Data were collected randomly. Two standard questionnaires, Spritzer Empowerment (1995), and Newman & Conrad Knowledge Management (1999), were used for data collection. The Spritzer Questionnaire has five components (competence, affectivity, sense of meaning, choice, trust), and the Newman and Conrad model has four components (knowledge creation, knowledge retention, knowledge transfer and transfer, and knowledge utilization). In this study, two components of knowledge creation and knowledge transfer are considered. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis with Pearson (for normal explanatory data) and Spearman (for nominal qualitative data) tests. Data analysis was performed using SPSS software version 23, and the impact of empowerment factors on knowledge creation and transfer of community librarians' knowledge to the structural model of Amos software was used.
Findings
The findings of the present study indicate that there is a significant relationship between individual factors and knowledge creation. There is a significant relationship between gender and education with knowledge transfer. There is a significant relationship between group factors (sense of trust and sense of meaning) and knowledge creation and transfer. There was no significant relationship between group factors (competence, choice, and affectivity) and knowledge creation and transfer. As empowerment increases, knowledge creation and transfer among librarians increases, and empowerment decreases as knowledge creation and transfer among librarians decreases. Many factors affect empowerment, but according to the results of the present study, individual and group factors (gender, level of education, sense of trust, and meaningful feeling) had the greatest impact on empowering librarians to create and transfer knowledge.
Results: Findings showed that there is a significant relationship between individual factors and knowledge creation. But there is no significant relationship between individual factors and knowledge transfer.
Keywords: Empowerment success factors, Knowledge creation, Knowledge transfer, Librarians, University of medical sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Empowerment success factors
  • Knowledge creation
  • Knowledge transfer
  • Librarian
  • University of medical sciences