نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه کتابداری و اطلاع رسانی

3 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف: این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی و اولویت ­بندی عوامل تأثیرگذار در تجاری­سازی دانش در دانشگاه، امکان موفقیت در تجاری­ سازی دانش را فراهم نماید.
روش­ شناسی: تحقیق حاضر  با رویکرد کاربردی و به روش تحلیل عامل تأییدی به گردآوری نظرات 20 نفر از خبرگان تجاری­سازی دانش دانشگاه اصفهان پرداخته است. به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار در تجاری­سازی دانش از فنون دلفی و  جهت رتبه­ بندی عوامل شناسایی شده از تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است.
یافته­ها: نتایج نشان می­دهد که در زمینه عوامل ساختاری جهت تجاری­سازی دانش در دانشگاه اصفهان، شاخص "وجود مراکز تجاری­سازی در دانشگاه­ها یا ایجاد نهاد انتقال فناوری و تجاری­سازی در دانشگاه­ها" بیشترین اهمیت را دارد. براساس مشاهدات صورت گرفته، دانشگاه اصفهان فاقد نهادی با ماموریت تجاری­سازی دانش است. فعالیت­ های تجاری­سازی به صورت غیرمتمرکز و از طریق دفتر ارتباط با صنعت صورت می­گیرد. شاخص­های  "تامین منابع مالی مورد نیاز در مراحل نخستین فرایند تجاری­سازی(نمونه ­سازی و تست محصول)" و "برقراری روابط استراتژیک بین دانشگاه با صنعت برای مبادله، انتقال، و جذب نتایج تحقیقات" در رتبه­ های بعدی میزان اهمیت قرار گرفته ­اند.
نتیجه­ گیری: دانشگاه اصفهان فاقد ساز و کار مناسب جهت دریافت، ارزیابی و معرفی روند تجاری­سازی تحقیقات است. وجود مرکز تجاری­سازی دانش جهت برگزاری دوره ­های آموزشی مرتبط با فرایند تجاری سازی تحقیقات ضروری به نظر می­رسد. همچنین طراحی سیستم اطلاعاتی جهت معرفی زمینه­های تحقیقاتی، ارتباط با صنعت می ­تواند گامی موثر در رفع موانع تجاری­ سازی مورد اشاره در نتایج تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Factors Influencing Knowledge Commercialization in Universities: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Ahmad Shabani 2
  • Mazieh Marefvand 3
  • Saeid Mazloumian 4

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.

2 Department of Information Sciences and knowledge Studies, Faculty of Education and Psychology ,Isfahan university

3 MA of Social Sciences cultural studies, Kashan University, Iran.

4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The purpose of this study was to identify and prioritize factors affecting the commercialization of research results in Isfahan university.
Methodology: This study firstly identifies the factors affecting knowledge commercialization in previous research through a qualitative approach and confirmatory factor analysis method.  The statistical population of the study consisted of 262 faculty members, staff and postgraduate students of Isfahan University in the academic year of 2019who commercialized their research results or wanted to commercialize but failed and were familiar with the business process of the research results. In this study, descriptive statistics such as mean and standard deviation were used to calculate experts 'views on knowledge commercialization indices and Kendall's coefficient of correlation was used to determine the degree of unity of experts' opinion. Also, AHP hierarchical analysis technique was used to prioritize the factors.
Findings: Among the three factors under consideration, contextual factors with a weight of 0.456, content factors with a weight of 0.339, and structural factors with a weight of 0.222 were ranked in the first to third priorities of factors influencing knowledge commercialization, respectively.
Discussion: Considering the existence of such problems, it is necessary to design and implement the patent information registration and transfer system in accordance with intellectual property laws at Isfahan University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Knowledge Commercialization
  • Knowledge Transfer
  • Industry Relationship
  • University of Isfahan
Arbo, Peter|Benneworth; & Benneworth, Paul. (2007). Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review.
Bercovitz, Janet; & Feldman, Maryann. (2007). Academic Entrepreneurs: Organizational Change at the Individual Level. Organization Science, 19(1), 69-89. https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0295
Biranvand, Ali. (2018). Identification of affected factors on the knowledge commercialization in the Iranian integrated universities under MSRT to present practical suggestions: The case of study UI. University of Isfahan, Isfahan.
Biranvand, Ali; & Seif, Hassan. (2018). Prioritizing the Effective Factors on Knowledge Commercialization Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process: A Case Study. Library Philosophy and Practice (e-journal). Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2094
Biranvand, Ali; Seif, Mohammad Hassan; Safa, Soheila; & Mazloumian, Saeid. (2019). An Investigation into the Effective Factors on the Intention to Commercialization of Knowledge in a University: A Case Study. Library Philosophy and Practice (e-journal). Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2216
Clayton, Paige; Feldman, Maryann; & Lowe, Nichola. (2018). Behind the Scenes: Intermediary Organizations that Facilitate Science Commercialization Through Entrepreneurship. Academy of Management Perspectives, 32(1), 104-124. https://doi.org/10.5465/amp.2016.0133
Etzkowitz, Henry; Webster, Andrew; Gebhardt, Christiane; & Terra, Branca Regina Cantisano. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29(2), 313-330. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00069-4
Gholipour, Arian; & Roshandel Arbani, Taher. (2011). Barriers to Knowledge Commercialization in Academic Entrepreneurship. Entrepreneurship Development, 4(4), 165-183. Retrieved from https://jed.ut.ac.ir/article_24406.html
Habibi, Arash; Sarafrazi, Azam; & Izadyar, Sedigheh. (2014). Delphi technique theoretical framework in qualitative research. The International Journal of Engineering and Science, 3(4), 8–13. Retrieved from http://www.academia.edu/download/36610746/B03404008013.pdf
Heidari, Elham; & Pourezzat, Ali Asghar. (2011). Studying and Sorting the Challenges and Barriers of Knowledge Commercialization Using Q-Methodology. Journal of Science & Technology Policy, 4(1), 49-63. Retrieved from http://jstp.nrisp.ac.ir/En/Forms/ArticleDetails.aspx?ID=535158
Hmieleski, Keith M.; & Powell, E. Erin. (2018). The Psychological Foundations of University Science Commercialization: A Review of the Literature and Directions for Future Research. Academy of Management Perspectives, 32(1), 43-77. https://doi.org/10.5465/amp.2016.0139
Ismail, Kamariah; Anuar, Melati Ahmad; Omar, W. Z. Wan; Aziz, A. A.; Seohod, Khairiah; & Akhtar, Ch. Shoaib. (2015). Entrepreneurial Intention, Entrepreneurial Orientation of Faculty and Students towards Commercialization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 349-355. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.897
Jalili, Nazanin; Mousakhani, Morteza; & Behboudi, Mehdi. (2011). Nationalized Model For Commercialization, Field Study In Iran. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(4), 118-129. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/2f73/e72a2ba38b785d7bc7c1cf337c3909d2cabc.pdf
Jongbloed, Ben; Enders, Jürgen; & Salerno, Carlo. (2008). Higher education and its communities: Interconnections, interdependencies and a research agenda. Higher Education, 56(3), 303-324. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9128-2
Jung, Mijung; Lee, Yi-beck; & Lee, Heesang. (2015). Classifying and prioritizing the success and failure factors of technology commercialization of public R&D in South Korea: using classification tree analysis. The Journal of Technology Transfer, 40(5), 877-898. https://doi.org/10.1007/s10961-014-9376-5
Litan, Robert E.; Mitchell, Lesa; & Reedy, E. J. (2007). Commercializing University Innovations: Alternative Approaches. Innovation Policy and the Economy, 8, 31-57. https://doi.org/10.1086/ipe.8.25056198
Martyniuk, Andrew O.; Jain, Ravi K.; & Stone, Harry J. (2003). Critical success factors and barriers to technology transfer: case studies and implications. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 2(3), 306-327. https://doi.org/10.1504/IJTTC.2003.003173
Pazhouhesh Jahromi, Amin. (2016). Designing and Explanation of a University Researches Results Commercialization Model  (Case: Tehran State Technical Colleges). University of Tehran, Tehran.
Pourazat, Ali Asghar; Gholoipour, Arian; & NadirKhanloo. (2010). Explaining Barriers to Academic Entrepreneurship and Knowledge Commercialization at Tehran University. Science and Technology Policy, 2,(4,), 65, 76,. Retrieved from https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=110012
Rasmussen, Einar; Moen, ystein; & Gulbrandsen, Magnus. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2004.11.005
Rezaei, Mohammad Rasol; Karimi, Majid; & Chorshab Moghaddam, Jahanshah. (2015). Identify the challenges of technology commercialization and provide a model for coping strategies. Journal of Logistics, 14(52), 117-130. Retrieved from https://www.magiran.com/paper/1475236
Rezaie, Mohammad Rasoul; Karimi, Majid; & Moghadam, Jahanshah. (2015). Identifying thr technology commercialization challenges and providing a model for alternatives to deal with IT. Journal Management System, (52), 117-130. Retrieved from http://lot.jrl.police.ir/article_12619_en.html
Salamat, Tahereh; Preacher, Ehsan; Memarpour, Mehdi; & Rajabzadeh, Ali. (2016). Designing a Commercialization Model and Presenting a Knowledge Commercialization Algorithm for Higher Education. Knowledge Studies, 2(8), 61-80. https://doi.org/10.22054 / jks.2017.22386.1134
Sarmadi, MohammadReza; Ghurchian, Nadarkoli; Akrami, Mahmoud; & Hafezi, Hossein. (2015). Designing a Conceptual Model for Knowledge Commercialization in Higher Education: A Case Study of Payame Noor University. Journal of Educational Sciences, 22(1), 215-240. https://doi.org/10.22055 / EDU.2017.13752.1428
Siegel, Donald S.; & Phan, Phillip H. (2005). Analyzing the Effectiveness of University Technology Transfer: Implications for Entrepreneurship Education. In University Entrepreneurship and Technology Transfer (Vol. 16, pp. 1-38). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S1048-4736(05)16001-9
Siegel, Donald S.; Waldman, David; & Link, Albert. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study. Research policy, 32(1), 27–48. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733301001962
Wu, Weiping. (2010). Managing and incentivizing research commercialization in Chinese Universities. The Journal of Technology Transfer, 35(2), 203-224. https://doi.org/10.1007/s10961-009-9116-4
Yadollahi Farsi, J; Zarea, H; & Hejazi, S.R. (2012). Identifying Effective Ambidexture’s Components on Commercialization of Academic Research in Universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 18(1), 69-90. Retrieved from http://journal.irphe.ir/article-1-1506-en.html
Zahra, Shaker A.; Kaul, Aseem; & Bolivar, Maria Teresa. (2018). Why corporate science commercialization fails: Integrating diverse perspectives. Academy of Management Perspectives, 32(1), 156-176. https://doi.org/10.5465/amp.2016.0132