نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه کتابداری و اطلاع رسانی

3 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

تجاری‌‌سازی دانش گرایشی است که به موجب آن دانشگاه می‌تواند نتایج تحقیقات را جهت تولید سرمایه به بازار انتقال دهد. نکته حائز اهمیت در این فرایند، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در روند تجاری‌سازی دانش است. شناسایی عوامل تأثیرگذار، به مدیران و تصمیم‌گیران امکان تصمیم‌گیری و تعین خط مشی تجاری‌سازی را می‌دهد. این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در تجاری‌سازی دانش در دانشگاه، امکان موفقیت در تجاری‌سازی دانش را فراهم نماید. به همین منظور ابن تحقیق با رویکرد کاربردی و به روش تحلیل عامل تأییدی به گردآوری نظرات 20 نفر از خبرگان تجاری-سازی دانش دانشگاه اصفهان پرداخته است. به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار در تجاری‌سازی دانش از فنون دلفی و جهت رتبه‌بندی عوامل شناسایی شده از تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در زمینه عوامل ساختاری جهت تجاری‌سازی دانش در دانشگاه اصفهان، شاخص "وجود مراکز تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها یا ایجاد نهاد انتقال فناوری و تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها" بیشترین اهمیت را دارد. براساس مشاهدات صورت گرفته، دانشگاه اصفهان فاقد نهادی با ماموریت تجاری‌سازی دانش است. فعالیت‌های تجاری‌سازی به صورت غیرمتمرکز و از طریق دفتر ارتباط با صنعت صورت می-گیرد. شاخص‌های "تامین منابع مالی مورد نیاز در مراحل نخستین فرایند تجاری‌سازی(نمونه‌سازی و تست محصول)" و "برقراری روابط استراتژیک بین دانشگاه با صنعت برای مبادله، انتقال، و جذب نتایج تحقیقات" در رتبه‌های بعدی میزان اهمیت قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Factors Influencing Knowledge Commercialization in Universities: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Ahmad Shabani 2
  • Mazieh Marefvand 3
  • Saeid Mazloumian 4

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.

2 Department of Information Sciences and knowledge Studies, Faculty of Education and Psychology ,Isfahan university

3 MA of Social Sciences cultural studies, Kashan University, Iran.

4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify and prioritize the factors influencing knowledge commercialization in university, to enable the success of knowledge commercialization.
Methodology: The present study, through an applied approach and confirmatory factor analysis, collected the opinions of 20 knowledge-building experts of Isfahan University. Delphi techniques were used to identify the factors influencing knowledge commercialization and fuzzy hierarchical analysis was used to rank the identified factors.
Results: The results show that in terms of structural factors for knowledge commercialization in Isfahan University, the index of "the existence of commercialization centers in universities or establishment of technology transfer and commercialization institution in universities" is most important. According to observations, the University of Isfahan has no institution with the mission of knowledge commercialization. Commercialization activities are decentralized through the industry liaison office. Indicators of "financing needed in the early stages of the commercialization process (prototyping and product testing)" and "establishing strategic relationships between the university and industry to exchange, transfer, and capture research results" are next in importance.
Conclusion: Isfahan University lacks a proper mechanism for receiving, evaluating and introducing the research commercialization process. The existence of a Knowledge Commercialization Center is essential to conduct training courses related to the research commercialization process. Also designing an information system to introduce research fields, communication with industry can be an effective step in removing the commercialization barriers mentioned in the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Knowledge Commercialization
  • knowledge transfer
  • Industry Relationship
  • University of Isfahan