نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: افزایش روز افزون اطلاعات و پی بردن به ارزش و اهمیت آن در زندگی شخصی و حرفه‏ای افراد، معضل چگونگی دسترسی به اطلاعات را برای آنها به دنبال داشته و دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان مهارت‏های خاصی را طلب می‏نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرستان سقز در شبکه جهانی وب می‌باشد.
روش: این پژوهش به شیوه پژوهش کیفی پدیدارشناسی و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته و نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرستان سقز بودند که حجم نمونه این پژوهش براساس معیار اشباع 25 نفر بودند. افراد مورد مصاحبه دیدگاه‌ها و تجارب خود را پیرامون شبکه جهانی وب و محتوای سایت‌هایی که بازدید می‌شود، به بحث گذاشتند. مکالمات ضبط و سپس دست‌نویسی شد و با استفاده از روش درون مایه‌ای براون و کلارک تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: طی این پژوهش 5 درونمایه اصلی که هر کدام حاوی تعدادی درون مایه فرعی هستند استخراج شد درونمایه‌ها عبارتند از: دلایل کارآمدی، عوامل ترغیب‌کننده، سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای، پیامد، محدودیت‌ها، نیازهای اطلاعاتی کاربران.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند برای خود فرد، خانواده‌ها و مسئولین سودمند باشد. مسئله مهم در این پژوهش لزوم آموزش کاربران جهت آشنایی با جنبه‌های کاربردی مثبت و پیامدهای منفی شبکه جهانی وب برای گزینش آگاهانه منابع و اطلاعات است. و همچنین لزوم افزایش سرعت اینترنت و سیستم‌های کامپیوتری در کتابخانه‌های عمومی و ارسال خدمات آگاهی‌رسانی جاری، فهرست مندرجات نشریه‌های تخصصی و .. به پست الکترونیکی کاربران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information behavior of users in public libraries on the World Wide Web: A Phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Faramarz soheili 1
  • sargol rahimi 2

1 Payame Noor University

2 knowledge and information science

چکیده [English]

Introduction: Information growth and recognition of its values is important in personal and professional life for everyone. Thus, it is important to learn special skills in information seeking process during formal education. This study aimed to examine Information behavior of users of public libraries on the World Wide Web.
Method: The present research was conducted qualitatively, with a phenomenological approach, taking individuals as units of analysis. The research population was all users of public libraries in Saqez city. The sample size of this study was based on the saturation criterion of 25 people.
Result: Analyzing the data revealed five main themes for users of public libraries in Saqez city experiences of the internet, each having some sub-themes.
Conclusion: The results of this research can be of benefit to the individual, families and authorities. An important issue in this research is the need to educate users to understand the positive and negative aspects of the World Wide Web to make informed choices about resources and information. As well as the necessity of increasing the speed of the Internet and computer systems in public libraries and sending current awareness services, listing the contents of specialized journals and ... to the users' mail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information behavior
  • users of public libraries
  • World Wide Web
  • phenomenology
  • Saqez city