نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در محیط وب است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش‌های ترکیبی است. در پژوهش حاضر در بخش کمی روش پژوهش نیمه تجربی است و در بخش کیفی برای تحلیل مصاحبه‌ها از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در پژوهش حاضر ابتدا پژوهشگر سه وظیفه تهیه نموده و از کاربران خواست تا به جستجوی اطلاعات در موتور جستجوی WorldWideScience بپردازند و نتایج جستجو را ارائه کنند. در حین انجام آزمایش کلیه رفتارهای کاربران با استفاده از نرم افزار ضبط و مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه این پژوهش دانشجویان دکتری در شش حوزه علوم بود. در پژوهش حاضر از 35 نفر از دانشجویان دکتری در شش حوزه علوم که از وب برای جستجو استفاده می‌کردند به عنوان نمونه پژوهش استفاده شده است. سپس نمونه پژوهش به دو گروه تقسیم شد یک گروه کاربران دو زبانه که فقط به زبان انگلیسی و زبان فارسی مسلط هستند و گروه دوم کاربران چند زبانه که به سه زبان یا بیشتر تسلط دارند. درنهایت تحلیلی بر رفتار جستجو و بازیابی کاربران انجام گرفت. سپس مقایسه ای میان رفتار اطلاع‌یابی کاربران دو زبانه و کاربران چند زبانه صورت گرفت. یافته‌ها: تحلیل کیفی ماهیت رفتار بازیابی اطلاعات توسط افراد چند زبانه شامل 5 بعد (تعریف وظایف، فرموله کردن استراتژی بازیابی، استفاده از ابزار ترجمه، روبرو شدن با چالش‌های بازیابی و مدیریت (کنترل) چالش‌های بازیابی) و همچنین 20 مؤلفه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis information-search and information retrieval by multilingual user in web

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Moazami 1
  • Nadjla Hariri 2
  • Atefeh Zarei 3
  • Fahimeh Babalhavaeji 4

1 PhD student in Knowledge and Information Science ، Science and Research Branch، Islamic Azad University،Tehran، Iran

2 (Corresponding Author) professor،Department of Knowledge and Information Science، Science and Research Branch، Islamic Azad University، Tehran، Iran

3 Assistant Professor of Knowledge and Information Science، Islamic Azad University، Hamadan، Iran

4 Assistant Professor of Knowledge and Information Science، Science and Research Branch، Islamic Azad University، Tehran، Iran

چکیده [English]

Aim: The Aim of this study is to analyze the behavior of search and retrieve information by multilingual users in the web environment. Other research objectives are as follows. Methodology: This study is applied in terms of purpose and in terms of method it is a combination study. In the present study, the quantitative part of the research is semi-empirical and in the qualitative part, qualitative content analysis was used to analyze the interviews. In the present study, the researcher first performed three tasks and asked users to search for information in the WorldWideScience search engine and to provide search results. All user behaviors were recorded and evaluated using the software during testing. The study population consisted of Ph.D. students in six fields of sciences (humanities, basic sciences, medical sciences, agricultural sciences, engineering, and arts). In this study, 35 Ph.D. students in six sciences using the web were searched as a sample. The study sample was then divided into two groups: a bilingual user group that is fluent in English and Farsi and the second group of multilingual users fluent in three or more languages. Finally, an analysis was performed on the search and retrieval behavior of users. Then a comparison was made between the information behavior of bilingual users and multilingual users. Results: Qualitative analysis of the nature of information retrieval behavior by multilingual individuals consists of 5 dimensions (defining tasks, formulating retrieval strategies, using translation tools, facing retrieval challenges, and managing (retrieving) retrieval challenges) as well as components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information retrieval behavior
  • multilingual users
  • Information retrieval
  • Retrieval