نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین کیفیت وبگاه‌های مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس شاخص‌های فائو است.
روش پژوهش‌: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی با رویکرد وب‌سنجی، عوامل محتوایی و ساختاری 38 وبگاه‌ مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را بر اساس سیاهه وارسی استاندارد بین‌المللی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شامل 121 شاخص‌ کیفی در قالب 4 شاخص کلی مورد ارزیابی قرار داد.
یافته‌ها: وبگاه‌ها در شاخص «کیفیت محتوا» با امتیاز متوسط، در شاخص «دسترس‌پذیری، کاربردپذیری و بهینه‌‌بودن موتور جستجو» مطلوب، در شاخص «رابط کاربری و کیفیت فنی» متوسط، در شاخص «نظارت و مرور منظم» متوسط و در میانگین کل امتیازهای جامعه نسبت به شاخص‌های فائو متوسط‌ ارزیابی گردیدند. در کل هیچ کدام از مراکز نتوانستند به سطح شاخص‌های فائو برسند. عمده مشکلات وبگاه‌ها، عدم توجه به رعایت استاندارد در طراحی وبگاه، نبود مستندات علمی، نبود زبان دوم برای ارتباط و تبادل علمی با مراکز و پژوهشگران مجامع بین‌المللی، وجود پیوندهای گسسته و صفحات تهی، وجود اشکالات قالبی (فرمتی) و عدم درج حق مولف بوده است.
نتیجه‌گیری: حد متوسط‌ میانگین کل امتیازهای جامعه نسبت به شاخص‌های فائو به ویژه با توجه به وجود برخی اشکالات اساسی مطلوب نیست و نیاز به اصلاح با استفاده از مدیران کارآمد و طراحان خبره و بازطراحی وبگاه‌های مراکز بر مبنای استاندارد معتبر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Websites quality evaluation of subordinate provincial centers of Agricultural Research, Education and Extension Organization based on FAO criteria

نویسنده [English]

  • Hooshang Hakimi

Faculty member/ Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO)

چکیده [English]

Purpose: Quality evaluation of the provincial centers’ websites affiliated to Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) based on FAO indices
Methodology: This is an applied research that used a descriptive survey with a webometrics approach to evaluate content and structural factors of 38 websites of the provincial centers affiliated to Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) by Web Quality Assurance Checklist of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), containing 121 indices under 4 general indices.
Findings: The evaluation showed "average" score in content quality, "good" in accessibility, usability and search engine optimization, "average" in Interface and technical quality, "average" in regular monitoring and review, and "average" in general. None of the centers’ websites could reach to the levels of FAO indices. The major problems were: the lack of attention to using standards in website design portal, lack of scientific citations, lack of second language for scientific communication and exchange with international scientific communities, existence of discrete links and blank pages, template bugs, and lack of inserting copy right.
Conclusion: Average level in general for the websites due to the existence of some essential problems is not desired and need to amend with expert designers, qualified managers and redesign with accredited website design standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Research
  • Education and Extension Organization (AREEO)
  • Scientometrics
  • FAO indices