نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

3 استاد دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر و دخیل بر برونداد علمی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش ‌پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل 235 نفر کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه است. نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران 146 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ی ابگبولام و جاکینتا (2016) است که پس از اعتباریابی میان نمونه پژوهشی توزیع گردید. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی (میانگین، فراوانی و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون یومان ویتنی و کروسکال والیس) استفاده شده است.
یافته‌ها: میزان پژوهش‌های انجام گرفته در بین کتابداران در حد پایینی است. پاسخ‌دهندگان در بخش عوامل انگیزشی؛ به‏ترتیب "تمایل به ارتقا و پیشرفت خود در حوزه فعالیت‌های شغلی" و "علاقه شخصی به انجام پژوهش"، را مهم‌ترین عوامل انگیزشی اعلام کرده‌اند. در بخش عوامل موثر بر افزایش میزان پژوهش؛ "تمایل به ارتقا و پیشرفت" و "تمایل به بهبود عملکرد خود در محیط کار"، را از مهم‌ترین عوامل موثر بیان کرده‌اند. برای موانع انجام پژوهش؛ "عدم انگیزه کتابداران برای انجام پژوهش" و "عدم تسلط و آشنایی با زبان‌های خارجی"، مهم‌ترین موانع بودند. همچنین؛ "تخصیص بودجه پژوهشی به کتابداران" موثرترین راهکار افزایش تولیدات علمی کتابداران تعیین شدند.
نتیجه‌گیری: فراهم کردن برنامه‌های ترغیبی و تشویقی برای پژوهش‌های کتابداران، ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل آن‌ها و تشکیل گروه‌های پژوهشی با محوریت کتابداران، برای برنامه‌ریزی‌ جهت توسعه توان علمی و پژوهشی کارکنان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting and inhibiting scientific Outputs of Public Librarians in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • saleh rahimi 1
  • mohammad mohammadi 2
  • mahmood moradi 3

1 razi university

2 razi university

3 razi university

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify the effective factors involved in the scientific outputs of public librarians in Kermanshah Province.
Methodology: The research was applied in a survey method. The research population included 235 librarians of public libraries in Kermanshah province. The research sample was 146 librarian based on Cochran's formula. The data gathering tool was Ebegbulam and Jacintha (2016) questionnaire, which after validation was distributed among the research sample. Simple random sampling method was used. Descriptive statistical methods and inferential were used to analyze the data.
Findings: Findings showed that the research outoput among librarians was low. Responses in the motivational sector, have declared "the desire to promote themselves in the field of occupational activity" and "personal interest in research" as the most important motivational factors, respectively. In section of factors influence the increase in research, the " The desire to upgrade and progress" and "the desire to improve their performance in the workplace" are the most important factors. The barriers of doing research, the "lack of motivation for librarians to do research" and " Lack of fluency in foreign languages" were the most important obstacles. Also, "allocation of research funding to librarians" was the most effective way of increasing the scientific production of librarians.

Conclusion: Providing incentive programs for librarians to do research, preparing facilities for their education continuing and setting up research groups based on librarians, is proposed to plan for the development of scientific and research capabilities of the them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific output
  • Research Librarians
  • Kermanshah Public libraries