نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

10.22055/slis.2020.30174.1627

چکیده

هدف: مدیریت دانش یک مزیت رقابتی برای سازمان به حساب می آید. مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمان ها جهت ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اخذ راهبرد مناسب برای پیشرفت کمک می کند. دانش نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می کند. دانش به افراد و روابط بین آنها مربوط می شود. از همین رو در این پژوهش تاثیر سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش با نقش میانجی خلاقیت ارزیابی می شود.
روش: این مطالعه پیمایشی توصیفی است که در آن از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از بین مدیران و کارکنان فعال در حوزه فناوری اطلاعات به طور تصادفی 378 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل گردید.
یافته ها : رابطه همبستگی بین خلاقیت و بلوغ مدیریت دانش (01/0 , p=42/0 r=) خلاقیت و سرمایه اجتماعی (01/0 , p=48/0 r=) سرمایه اجتماعی و بلوغ مدیریت دانش (01/0 , p=59/0 r=) بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر خلاقیت و بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های حوزه فناوری اطلاعات دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Effect of Creativity and Social Capital on Knowledge Management Maturity in IT industry

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ronaghi

assistant professor, management department, Shiraz University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management Maturity
  • social capital
  • creativity