نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

2 دکتری جامعه شناسی و مدرس گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی و کارشناس اداره کل کتابخانه های عمومی کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع فرهنگ سازمانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی کمرون و کویین بر فرایند خلق دانش در کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی به شمار می‌آید. جامعه پژوهش را مدیران و کارکنان اداره کل و کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه که تعداد آنان 87 نفر بود تشکیل داد. براساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 70 نفر تعیین گردید. 51 نفر معادل 73 درصد به پرسشنامه پاسخ دادند. گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد. برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای و برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از روش میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. سؤالات در قالب پرسشنامه خلق دانش سازمانی و ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی در مقیاس لیکرت ارائه گردید. متوسط آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه بود.
یافته‌ها: نتایج آزمون‌های تحلیل رگرسیون و تی نشان می‌دهد فرهنگ سازمانی تأثیر بسیار چشمگیری در توسعه فرایند خلق دانش در کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه دارد. همچنین فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر فرایند اجتماعی‌سازی، بیرونی‌سازی، ترکیب و درونی‌سازی دانش در این مراکز دارد. فرهنگ بازار فرهنگ غالب در این مراکز بوده که تأثیر مثبت و معناداری بر ترکیب دانش دارد. بررسی وضعیت تبدیل دانش نشان داد که جهت توجه به سمت اجتماعی‌سازی و بیرونی‌سازی دانش است. نتایج تجزیه مسیر نشان داد فرهنگ بازار اثر مستقیم و فرهنگ بومی، فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ سلسله‌مراتبی اثر غیرمستقیم بر فرایند خلق دانش دارند. با توجه به نتایج تجزیه مسیر چارچوب تجربی پژوهش ارائه گردید.
نتیجه‌گیری: فرهنگ بازار فرهنگ غالب در کتابخانه‌های عمومی است. این نوع فرهنگ رقابتی و نتیجه‌گراست. سبک رهبری مبتنی بر رقابت سازنده و تأکید استراتژیک بر مزیت رقابتی و برتری در بازار است، لذا انطباق و سازگاری کتابخانه با محیط بیرون و سازگاری محیط با نیازهای سازمان ضرورت دارد. از سوی دیگر در رابطه با فرایند خلق دانش جهت توجه به سمت اجتماعی‌سازی و بیرونی‌سازی دانش است. این وضعیت با نظریه نوناکا و تاکوچی که بر اهمیت دانش پنهان در فرایند دانش‌آفرینی تأکید دارد و بیرونی‌سازی دانش را فرایند اصلی خلق دانش بیان می‌کنند، مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the Impact of Organizational Culture on the Knowledge Creation Process (Case Study: Kermanshah Public Libraries)

نویسندگان [English]

  • solyman shafee 1
  • daryosh ghafari 2
  • Mohsen Jafari 3

2 Lecturer, Department of Sociology, Razi University

3 M.A student in info science, Razi university

چکیده [English]

Purpose: The importance of culture in knowledge creation is because a great deal of knowledge has been learned as a culture from previous generations. Therefore, organizations need to examine organizational culture before undertaking knowledge management. If an organization understands its type of culture, it can consider the degree of appropriateness between its knowledge management practices and the culture for a specific business environment. the purpose of this article is to investigate the impact of different organizational cultures based on Cameroon and Queen's Competitive Values Framework on knowledge creation process in Kermanshah Public Libraries.
Methodology: This study is descriptive based on the purpose of data collection and on the way of data collection. The study population was 87 managers and staff of Kermanshah General Department and Public Libraries. Based on the Krejcie and Morgan table, the sample size was 70 people. 51% (73%) answered the questionnaire. Data collection was done by library and field methods.
Findings: the results of regression analysis and t-test show that organizational culture has a significant impact on the development of knowledge creation process in Kermanshah public libraries. Also, organizational culture has a positive and significant effect on the process of socialization, externalization, composition and internalization of knowledge in these centers. Market culture the dominant culture in these centers is that it has a positive and meaningful impact on the composition of knowledge. The study of the status of knowledge conversion showed that it is oriented towards the socialization and externalization of knowledge. Path analysis results showed that market culture had a direct effect and indigenous culture, adhocrasi culture and hierarchical culture had an indirect effect on the knowledge creation process. Based on the results of path analysis, an experimental framework was presented.
Conclusion: Market culture is the dominant culture in public libraries. This is the kind of competitive and resultant culture. Leadership style is based on productive competition and strategic emphasis on competitive advantage and market superiority, so library compliance with the environment and adaptation to the needs of the organization are essential. On the other hand, it is about the process of creating knowledge to pay attention to the socialization and externalization of knowledge. This situation is consistent with Nonaka's and Tacuchi's theory, which emphasizes the importance of hidden knowledge in the process of knowledge creation, and that outsourcing is the main process of knowledge creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Knowledge Creation
  • Organizational Culture
  • Parsons Framework
  • Nonaka & Takuchi Knowledge Management Model