نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی و نیاز به شناخت دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با رفتار اطلاعاتی آنان و همچنین بررسی رابطه این متغیرها با یکدیگر است.
روش ­شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در همه مقاطع تحصیلی بود که 380 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش با روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، سه پرسشنامه بود که در اختیار آزمودنی­ها قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS در بخش آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار Amos برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شد.
یافته­ ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که هر دو سازه نیاز به شناخت و باورهای معرفت­شناختی، بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تأثیر مثبت و معنادار دارند  و از سوی دیگر، با یکدیگر رابطه دوسویه دارند.
نتیجه ­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش، دانشجویانی که سطوح باورهای معرفتی و نیاز به شناخت بالاتری دارند، در محیط اطلاعاتی، رفتار اطلاعاتی پیچیده­تر و کارآمدتری دارند. از طرفی بررسی رابطه میان دو سازه­ی مهم نیاز به شناخت و باورهای معرفتی در میان دانشجویان، نشان داد که این دو سازه به طور معناداری با یکدیگر ارتباط دوسویه دارند. به این معنی که رابطه تأثیر و تأثر بین آن­ها وجود دارد. به عبارتی، دانشجویانی که باورهای معرفتی سطح بالا دارند، و به پیچیده­ بودن، عدم قطعیت و لزوم کسب دانش از منابع موثق اعتقاد دارند، این باورهای ذهنی را در تمایل به درگیری با اطلاعات پیچیده و صرف زمان و انرژی بیشتر برای کسب اطلاعات موثق و دست اول نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the multiple relationships among epistemological beliefs, the need for cognition and information behavior of students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • parvin najafpour moghadam 1
  • Zohreh Cheraghi 2
  • Farhad Ahmadi asl 3

1 Faculty member, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 PhD in Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 PhD of Educational Administration, Faculty of Education & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The need for cognition and epistemological beliefs are two cognitive, epistemological and unique characteristics that exist on different levels in individuals and can affect their information behavior. Therefore, the present study aims to investigate the relationship between epistemological beliefs along with the need for cognition in the students of Shahid Chamran University of Ahvaz and their information behavior as well as investigating the relationship between the first two variables.
Methodology:The present study is descriptive and applied in terms of survey method. The statistical population of this study are all the students studying at Shahid Chamran University of Ahvaz in all academic levels. The total population was 13,400, which according to the Krejcie-Morgan table, 380 people were selected as a sample using stratified random sampling method. The data collection tools in this study were three questionnaires that were provided to the subjects. The first questionnaire consists of 18 questions test of need for recognithin. This questionnaire was designed in the form of a 5-point Likert scale by Cassiopo, Petty and Cao (1984). The epistemological beliefs scale with 28 items in the 5-point Likert scale was used to measure epistemic beliefs, and the Mokhtari & Davarpanah information behavior questionnaire (Mokhtari & Davarpanah, 2012) was used to evaluate users' information behavior. This questionnaire has 35 items that are designed in a 5-point Likert scale. Cronbach's alpha reliability test showed that all three questionnaires have good reliability. In the present study, SPSS software version 23 was used for descriptive and inferential statistics analysis and Amos software version 23 was used to test the research hypotheses.
Findings: There are a few presuppositions for using path analysis method which are: 1) normal data; 2) Existence of appropriate correlation between variables; Therefore, using the Kolmogorov-Smirnov test and calculating the elongation and skewness of the data, the natural distribution of the data was investigated, which shows that the significance level in the variables of need for recognition, epistemological belief and information behavior is more than 0.05, which guarantees the normal distribution of data. In the next step, due to the normality of the data, Pearson correlation test was used to measure the relationship between the studied variables. The results of this test showed that there is a good correlation between the variables. Therefore, by confirming the normality of the data and the existence of an appropriate correlation between the variables, path analysis was used to analyze the variables. In reviewing the research hypotheses, the findings showed that the need for recognition has a positive and significant effect on information behavior (p <0.001; t = 2.169; β = 0.20) of students. In addition to these findings, it was confirmed that the epistemological beliefs also have a significant positive effect on students' information behavior (p <0.001; t = 2.094; β = 0.30). Based on the findings of this study, a two-way effect (correlation) between the variables of need for recognition and epistemological belief (p <0.001; r = 0.68) has been obtained, which indicates a positive and significant relationship. In the proposed model, the figures obtained from the model fit indices indicate the appropriate fit of the model.
Discussion: Considering the research results and confirming the relationship between research variables, it can be argued that with the growth and development of epistemological beliefs and the need for recognition in students, we can hope that they would be effectively more engaged in cognitive processes to do academic work and homework and do not trust unreliable sources. Students who have high-level of epistemological beliefs, and who believe in complexity, uncertainty, and the need to acquire knowledge from reliable sources, show these mental beliefs in a tendency to engage with complex information and spend more time and energy on obtaining reliable and first-hand information. They become more successful in the information and decision-making processes, which in turn, will increase and consolidate their mental beliefs about knowledge and information, and this effective cycle will continue throughout their lives. The findings of this study can be effectively used in the process of planning curricula in universities (and even earlier in high school). In this regard, it is suggested to design topics for teaching cognitive skills and problem solving for different disciplines. On the other hand, professors and educators can help increase the level of need for recognition and epistemological beliefs by holding workshops on critical thinking and problem-solving methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need for cognition
  • Epistemological beliefs
  • Information behavior
  • Students of Shahid Chamran university of Ahvaz
Behzadi, H. (2012). Reflection on the role of epistemological beliefs in information retrieval and information seeking behavior, Information Systems & Services, 1(2), 59-70. (In Persian)
Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao C. F. (1984). The efficient assessment of need for
cognition. Journal of Personality Assessment, 48, 306–307
Cacioppo, J. T., Petty, R. E., Feinstein, J. A., & Jarvis, W. B. G. (1996). Dispositional
differences in cognitive motivation: The life and time of individuals varying in need
for cognition. Psychological Bulletin, 119, 197-253.
Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20(8), 817-831.
Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education20(8), 817-831.
Chen, H. Y., & Chang, C. Y. (2005, June). Personal epistemological beliefs, critical thinking abilities, and information-seeking behavior of college students. In EdMedia+ Innovate Learning (pp. 1836-1840). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Cohen, A. R., Stotland, E., & Wolfe, D. M. (1955). An experimental investigation of need for cognition. The Journal of Abnormal and Social Psychology51(2), 291.
Coutinho, S. A., & Woolery, L. M. (2004). The need for cognition and life satisfaction among college students. College Student Journal38(2), 203-207.
Culhane, S. E., Morena, O. F., Watson, P. J. (2006). The assessment of factorial
invariance in need for cognition using Hispanic and Anglo samples. The
Journal of Psychology,
140, 53-67.
Curşeu, P. L. (2011). Need for cognition and active information search in small student groups. Learning and Individual Differences21(4), 415-418.
Evans, C. J., Kirby, J. R., & Fabrigar, L. R. (2003). Approaches to learning, need for cognition, and strategic flexibility among university students. British Journal of Educational Psychology73(4), 507-528.
Fleischhauer, M., Enge, S., Brocke, B., Ullrich, J., Strobel, A., & Strobel, A. (2010). Same or different? Clarifying the relationship of need for cognition to personality and intelligence. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(1), 82-96.
Fortier, A. and Burkell, J. (2014), Influence of need for cognition and need for cognitive closure on three information behavior orientations. Proc. Am. Soc. Info. Sci. Tech., 51: 1–8. 
Ghanavizchi, M.A., Davarpanah, M.R. (2008). A survey of factors affecting reading and the relationship between maslow's hierarchy of needs and reading attitude. Library and Information Science, 10(4), 46-60. (In Persian)
Heinström, J. (2003). Five personality dimensions and their influence on information behaviour. Information research, 9(1), 9-1.
Heinström, J. (2003). Five personality dimensions and their influence on information behaviour. Information research9(1), 9-1.
Hill, B. D., Foster, J. D., Elliott, E. M., Shelton, J. T., McCain, J., & Gouvier,W. D. (2013). Need for cognition is related to higher general intelligence, fluid intelligence, and crystallized intelligence, but not working memory. Journal of Research in Personality, 47(1), 22–25.
Hofer, B. K. (2004). Epistemological understanding as a metacognitive process: Thinking aloud during online searching. Educational Psychologist39(1), 43-55.
Khosrojerdi, M. (2008). Epistemology and information seeking behavior: outcome of a quantitative research. Iranian Journal of Information Processing & Management, 4(2), 29-48. (In Persian)
Koch, C., & Hayworth, E. S. (2003). Examining the relationship between need for cognition and the Muller-Lyer illusion. North American Journal of Psychology.
Liu, J., & Zhang, X. (2008). The effect of need for cognition on search performance. Proceedings of the Association for Information Science and Technology45(1), 1-12
Mason, L., Boldrin, A., & Ariasi, N. (2010). Epistemic metacognition in context:
evaluating and learning online information. Metacognition and Learning, 5 (1), 67-90.
Mokhtari, H. (2011). Invwstigating the Correlation of Epistemological Beliefs and Need for Cognition with Students' Information Behaviour in Ferdowsi University of Mashhad. PhD Thesis, Ferowsi University of Mashhad. (In Persian)
Mokhtari, H., Davarpanah, M. R., Dayyani, M. H., & Ahanchian, M. R. (2013). Students' need for cognition affects their information seeking behavior. New library world114(11/12), 542-549.
Mokhtari, H., davarpanah, M., dayyani, M., Ahanchian, M. (2014). The Relationship between Students' Epistemic Beliefs and Information Behavior. Library and Information Science Research, 4(2), 30-49. (In Persian)
Mokhtari, H., Davarpanah, M.R. (2012). Need for Cognition and Its Effect on Students' Information Behavior. Library and Information Science Research, 2(1), 33-54. (In Persian)
Muis, K. R., Bendixen, L. D., & Haerle, F. C. (2006). Domain-generality and domain-specificity in personal epistemology research: Philosophical and empirical reflections in the development of a theoretical framework. Educational Psychology Review18(1), 3-54.
Price, S. M. (2009). How perceived cognitive style, metacognitive monitoring, and epistemic cognition indicate problem solving confidence. Unpublished doctoral dissertation.  North Carolina State University, U.S.A. Retrieved February 6, 2010 from
NCSU Libraries Website: http://www.lib.ncsu.edu/theses/
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.
Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85 (3), 406-411.
Sedaghat, M., Hasanabadi, H.R., Mohamadi, Raheleh, Hasanzadeh Tavakoli, M.R. (2014). Need for Cognition: Factor Structure and Gender Differences among Students. Journal of Applied Psychological Research, 495), 13-28. (In Persian)
Shabani Varaki, B., GHolizadeh, R. (2007). The development of students’ epistemological belies. Daneshvar Raftar. 14(24), 23-38. (In Persian)
Tickle, E. L., Brownlee, J., & Nailon, D. (2005). Personal epistemological beliefs and transformational leadership behaviours. Journal of Management Development24(8), 706-719.