نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کتابدار. دانشگاه صنعتی خاتم الانبیائ بهبهان

10.22055/slis.2017.22507.1350

چکیده

هدف. بررسی سطح دانش مدیریت اطلاعات شخصی و اولویت فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان است.
روش. پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش آن پیمایشی است. از پرسشنامه شکاری (1394)بر اساس مدل جونز پس از تعیین روایی محتوایی و پایایی آن (89/. )استفاده گردید. از میان 245 دانشجوی کارشناسی ارشد و 95 دانشجوی سال چهارم کارشناسی 181 نفر به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی تعیین شدند.
یافته ها. دانشجویان از دانش نسبتاً مطلوبی ( 21/3 (mean= نسبت به مدیریت اطلاعات شخصی برخوردارند. "نگهداشت اطلاعات الکترونیکی" با میانگین رتبه ای 63/2 و "سازماندهی اطلاعات کاغذی" با میانگین رتبه ای 15/3 بیشترین اولویت، و "ذخیره اطلاعات الکترونیکی روی ابزارهای جانبی" با میانگین رتبه ای 16/5 و "ارزیابی اطلاعات کاغذی" با میانگین رتبه ای 91/4 کم ترین اولویت را دارند.
نتیجه گیری. دانشجویان از هر دو قالب اطلاعات الکترونیکی و کاعذی استفاده می کنند و امنیت اطلاعات در هر دو قالب برایشان مهم است. با توجه به یافته های پژوهش که سطح مدیریت اطلاعات دانشجویان را در حد نسبتاً مطلوب معلوم داشت، لازم است مهارت های مدیریت اطلاعات شخصی آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of PIM and the Priority of PIM Components of Students: The Case of: Khatem-Al-Anbia University of Technology, Behbahan

نویسنده [English]

  • ُSeyyedeh Sedigheh Taherzadeh Mousavian 2

2 Libearian. Khatam-Al-Anbia University of Technology,behbahan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic PIM
  • paper PIM
  • undergraduate students
  • postgraduate students
  • Behbahan