نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه نیرو انتظامی امین، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری­های نوین در سازمان موردمطالعه و بررسی قرار گیرد. "طفره­روی سایبری" که بر استفاده غیر کاری از اینترنت به‌وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد موضوع موردبحث در پژوهش حاضر است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر طفره‌روی سایبری بر عملکرد کارکنان شرکت داده­ورزی سداد (پارس) می­باشد.
روش ­شناسی: مدل پژوهش کنونی، بر اساس داده­های گردآوری شده از 108 پرسشنامه که به صورت تصادفی میان کارکنان شرکت داده­ورزی سداد(پارس) توزیع و جمع­آوری شده، بر اساس روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM)، از طریق نرم­افزار PLS مورد آزمون قرار گرفته است.
یافته­ ها: نتایج به دست آمده از تحلیل داده­ها نشان می­دهد، طفره­روی سایبری بر روی عملکرد کارکنان و همچنین طفره­روی سایبری بر عملکرد شهروندی و وظیفه­ایتأثیر معکوس دارد و همچنین طفره­روی سایبری بر عملکرد مخرب تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
نتیجه ­گیری: از جمله کاربردهای عملی نتایج این پژوهش این است که مدیران نیاز دارند به طور فعال اقداماتی را در جهت استفاده اثربخش کارکنان از اینترنت در محیط کار فراهم نمایند که این مهم میسر نمی­شود مگر با ایجاد فضا و امکانات مطلوبی برای کارکنان سازمان. کارکنان به عنوان سرمایه­های اصلی سازمان­ها، نیازمند چنین فضایی هستند تا موجبات اثربخشی سازمان را باعث شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyber loafing effect on employee performance : (Case study of Sadad Data Processing Company)

نویسندگان [English]

  • Habibollah roodsaz 1
  • Yousef Mohammadi Moghadam 2
  • farkhondeh salehi 3

1 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Amin Police Force University, Tehran, Iran

3 MSc in Public Administration, Faculty of Management and accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Over the years, electronic technologies, especially the Internet have had many advantages for the organization and its employees; however, new technologies such as the Internet have had negative consequences Such as reducing the level of productivity and Financial losses in the aftermath. One of the topics discussed in recent decades is the discussion of computers and electronic technologies, especially the Internet and how to use it. Extreme use and use of the Internet, especially for non-scientific purposes, has been associated with increasing social and personal problems. Yang discusses the Internet abuse and its dependence and its consequences for the first time. One of the abuses of the internet in the business environment is the Cyberloafing phenomeno.  Cyberloafing can be defined as using the organization's Internet to perform personal tasks, such as reading and sending personal emails, reading content on news sites and blogs, and playing games and entertainment. The enormous costs that organizations incur as a result of employees' inappropriate use of the Internet have made it possible for organizations to identify the factors that influence these behaviors and to control their drivers. The present study was conducted to investigate the impact of Cyber loafing on the performance of Sadad Data Processing Company staff.
Methodology: : Current research model, based on data collected from 108 questionnaires to randomly among employees of Data SADAD (PARS) distributed and collected, based on structural equation modeling (SEM), through the PLS software been tested.
 
Findings: Current research model, based on data collected from 108 questionnaires to randomly among employees of Data SADAD (PARS) distributed and collected, based on structural equation modeling (SEM), through the PLS software been tested. The obtained results of data analysis show, Cyber loafing have the negative effect on employee performance (= - 0.705 and T = 2.705). In this regard, a study by Barla et al. (2003) found that internet duplication reduces work performance due to the loss of working time, in fact when it comes to internet duplication, This is the time to do the work and it is expected that any loss of working time will result in a loss of productivity so the results of this study are in line with the research mentioned. As well as cyber loafing have a Direct and significant influence on the Counterproductive performance (= 0.749   and T = 17.117). Also, cyber evasion has an inverse effect on citizenship performance (0.5 = 0.529 and T = 9.248) and duty (0. -0.454 and T = 6.091).
Discussion: Among the practical implications of the results of this study is that managers need to actively take measures to effectively utilize employees' Internet in the workplace, which is not possible unless it provides the appropriate space and facilities for the organization's employees. Employees as the core capital of organizations need such an environment to make the organization effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber loafing ،Counterproductive Performance
  • Citizenship Performance
  • task Performance
Alder, G. S., Noel, T. W., & Ambrose, M. L. (2006). Clarifying the effects of Internet                             monitoring on job attitudes: The mediating role of employee trust. Information & Management, 43(7), 894–903.
Aghaz*, Asal. & Sheikh, Alireza. (2016). Cyber loafing and job burnout: An investigation in the knowledgeintensive Sector. Computers in Human Behavior, 62, 51-60
     Askew, K., Buckner, J. E., Taing, M. U., Ilie, A., Bauer, J. A., & Coovert, M. D. (2014). Explaining cyberloafing: The role of the theory of planned behavior. Computers in Human Behavior, 36, 510–519.
Bai, Qiyu. Lin, Weipeng. & Wang, Lei. (2016). Family incivility and counterproductive work behavior: A moderated mediation model of self-esteem and emotional regulation. Journal of Vocational Behavior, 94, 11–19.
Barlow, J., Bean, L. A., & Hott, D. D. (2003). Employee “spy” software: Should you use it? Journal of Corporate Accounting & Finance, 14(4), 7-12.
Baturay, M. H., Toker, S. (2015). An investigation of the impact of demographics on cyber loafing from an educational setting angle. Computers in Human Behavior, 50, 358–366.
Belanger, F., Van Slyke, C. (2002). Abuse or learning? Communications of the ACM, 45(1), 64-65.
  Blanchard, A. L., & Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyber loafing: The role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24(3), 1067-1084.
Blau, G., Yang, Y., & Ward-Cook, K. (2004). Testing a Measure of Cyber loafing. Journal of Allied Health, 35(1), 9-17.
  Blanchard, A. L., & Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyber loafing: The role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24(3), 1067-1084.
Çınar, O,  Karcıoğlu,  F, (2015), The Relationship between Cyber Loafing and Organizational Citizenship Behavior: A Survey Study in Erzurum/Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, Pages 444–453.
Guest, D. E. (2011). Human resource management and performance: still searching for some answers. Journal Human Resource Management, 21(1): 3-13.
Hashemi Sheikh Shabani, Seyyed Esmail, (2009), Cyber loafingOne of the manifestations of deviant behavior (Anti-citizenship) in the workplace, First National Conference on Organizational Citizenship Behavior Management.
Hazaveh, Babak, Ashkani, Mehdi, (2014), a Survey on Cyber slacking and its Concept, International Conference on Humanities and Behavioral Studies.
Jia, H., jia, R., & Karau, S. (2013). Cyber loafing and Personality: The Impact of the Big Five Traits and Workplace Situational Factors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(3), 358-365. 
Kehoe, R. R., Lepak, D. P., & Bentley, F. S. (2018). Let’s call a star a star: Task performance, external status, and exceptional contributors in organizations. Journal of Management, 44(5), 1848-1872.
Kim, S. J., & Byrane, S. (2011). Conceptualizing Personal Web Usage in Work Context: A Preliminary Framework. Computers in Human Behavior, 27, 2271-2283.
Lavoie, J., & Pychyl, T. A. (2001). Cyber-Slacking and the Procrastination Super Highway: A Web-Based Survey of Online Procrastination, Attitudes and Emotion. Social Science Computer Review, 19(4), 431-444.
Lim, V, (2002), The IT Way of Loafing on the Job: Cyber loafing, neutralizing and Organizational Justice, Journal of Organizational Behavior, 23(5), 67-78.
Lim, V. K. G., & Chen, D. J. Q. (2009). Cyber loafing at the workplace: Gain or drain on work? Behavior & Information Technology, 25(1), 1-11.
Malachowski, D. (2005). Wasted time at work costing companies billions. San Francisco Chronicle, 11(3). Available at http://www.salary.com/careers/layoutscripts.
Meshbeki, Asghar, Ebrahimi, Seyed Abbas, Dabiri, Afshin, (2011). Cyber loafing in Organization: Explaining the Moderating Role of Organizational Control Understanding in the Relationship between Organizational Justice and Internet Avoidance, Organizational Resource Management Research, 1(2), 83-101.
Rashid, N. M., Sah, N. F. M., Ariffin, N. M., Ghani, W. S. W. A., & Yunus, N. S. N. M. (2016). The Influence of Bank's frontlines’ personality traits on job performance. Procedia Economics and Finance, 37, 65-72.
Manrique deLara, P. Z., Tacoronte, D. V., & Ding, J. T. (2006). Do Current Anti-Cyber loafing Disciplinary Practices Have a Replica in Research Findings? A Study of the Effects of Coercive Strategies onWorkplace Internet Misuse. Internet Research, 16(4), 450-467
Mirchandani, D., & Motwani, J. (2003). Reducing Internet abuse in the workplace. Advanced Management Journal, 68(1), 22-26.
Mohammadi Moghaddam, Yousef, Vahabzadeh, Shadan, Taghavi, Amir Hossein, Minadi, Javad. (2015). The Relationship between Perceived Organizational Control and Fear of Punishment with Employee Internet Spending in the Workplace, Journal of Information Technology Management, 12, 21-25.
Motowidlo, S. J. (2003). Job Performance, Hand book of Industrial and organizational psychology. 12, 39-55.
Rahimnia, F., & karimi Mazidi, A. R, (2015). Function of control mechanisms in mitigating workplace loafing: evidence from an Islamic society, Journal computers in Human Behavior, 671- 681.
Sony, M. & Mekoth, N. (2016). The relationship between emotional intelligence, frontline employee adaptability, job satisfaction and job performance. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 20–32.
Stewart Greg L., Browne Kent G. (2009), Human Resource Management; Linking Strategy and Practice, Seyed Mohammad Arabi, Marjan Fayazi, Translators). Tehran: Mahkameh Publications.
Surowiecki, J. (2011). In praise of distraction. The New Yorker. Retrieved from: http://www.newyorker.com/talk/financial/2011/04/11/110411ta_talk_surowiecki.
Weatherbee, T. G. (2009). Counterproductive use of technology at work: Information & communications technologies and cyber deviancy. Human Resource Management Review, 20(1), 35-44.
Zahedi, Shams al-Sadat, Kheirandish, Mehdi, (2009). The Impact of Transformational Leadership on Staff Citizenship Behavior, Human Resource Management Journal in Oil Industry, 2(5).