نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران،

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان غیر‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 1182 نفر از کارکنان غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1396 بودند. حجم نمونه 280 نفر بود که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌های اشتراک دانش Chennamaneni, Teng & Raja, 2012) )، اشتیاق شغلی (Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006)، و رفتار شهروندی سازمانی (Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bachrach, 2000) انجام شد. آزمون الگوی پیشنهادی پژوهش، از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار AMOS-21 انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین اشتیاق شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و اشتراک دانش، و اشتیاق شغلی با اشتراک دانش است. همچنین بین اشتیاق شغلی و اشتراک دانش از طریق رفتار شهروندی سازمانی رابطه غیرمستقیم مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در یک سازمان باید کارکنان توانمند و دارای اشتیاق شغلی بالا شناسایی شوند؛ زیرا احتمال بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در چنین کارکنانی بیشتر است. در این‌صورت سازمان می‌تواند اشتراک دانش میان کارکنان را در جهت نیل به اهداف خود، افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Work Engagement with Knowledge Sharing by Mediating Organizational Citizenship Behavior among Employees of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Parastoo Parsaei- Mohammadi 1
  • Fereydoon Azadeh 2
  • Seyed Esmaeil Hashemi 3
  • Ebtesam Savari

1 Faculty Member, Department of Medical Library and Information Sciences, Faculty of paramedical, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran, Iran

2 Associate Professor of Medical Library and Information Sciences, School of Allied Medical Sciences,Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate professor, Department of Psychology,, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Background and Objectives: Nowadays, organizations have too much attention to organizational knowledge management for achieving superiority among organizations. Organizations must provide the ground for sharing the knowledge amongst employees and develop behaviors to convince them that they should act beyond the requirements of their formal roles and responsibilities (organizational citizenship behavior). Another important factor facilitating knowledge sharing is the motivation of employees to participate in sharing knowledge (Work engagement). Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between work engagement and knowledge sharing by mediating organizational citizenship behavior among non-clinical staff of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.
Methodology:The present study was applied in terms of its practical purpose, information gathering methods, correlation through structural equation modeling (SEM), time and cross-section perspective (in 2018), and the type of data used is qualitative. The research population was consisted of 1182 non-clinical staff of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The sample size was determined by Cochran formula and 280 members were selected by stratified random sampling. The data collection tools included three questionnaires, including Knowledge Sharing questionnaire (Chennamaneni, Teng & Raja; 2012), work engagement questionnaire (Schaufeli, Bakker & Salanova; 2006), and the organizational citizenship behavior questionnaire (Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bachrach; 2000). The proposed model test was performed using the structural equation model using AMOS-21 software.
Findings:The results indicated a positive and significant relationship between work engagement and organizational citizenship behavior (r= 0.48), organizational citizenship behavior and knowledge sharing (r = 0.47), and work engagement with knowledge sharing (r = 0.54) which is meaningful in P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work engagement
  • Knowledge sharing
  • Organizational citizenship behavior
  • Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
  • Employees