نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه یزد

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل تعیین کننده دریافت استناد در پروانه‌های ثبت اختراع با استفاده از تحلیل بقاء می‌باشد.
روش: روش پژوهش حاضر تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختراع می‌باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه پروانه‎های ثبت اختراع در پایگاه USPTO شامل تعداد 25392 پروانه ثبت اختراع در زیررده‎های رده اصلی پردازش داده: هوش مصنوعی (شماره رده: 706) می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون کاکس و کاپلان مایر استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد از 6749 پروانه ثبت اختراع مورد بررسی که برای اولین بار مورد استناد قرار گرفتته بودند، در دو سال اول، احتمال استناد شدن هر پروانه ثبت اختراع کمتر از پنجاه درصد بوده و در طول زمان احتمال استناد شدن افزایش یافته است. به طوری که این احتمال بعد از 84 ماه به بیش از 90 درصد رسیده است. یافته‌های آزمون کاپلان مایر نشان داد که به طور متوسط بین 38 تا 40 ماه زمان لازم است تا یک پروانه ثبت اختراع در حوزه هوش مصنوعی اولین استناد خود را دریافت کند.
نتایج: نتایج حاصل از آزمون کاکس نشان داد در سطح معناداری 05/0 درصد، متغیر مخترعان و صاحبان امتیاز از لحاظ تولید و دریافت استناد بر دریافت استناد پروانه ثبت اختراع اثرگذاربوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The determinants of patent citations by using a survival analysis

نویسندگان [English]

  • Faramarz soheili 1
  • shiva shirdavani 2

1 Payame Noor University

2 yazd University

چکیده [English]

Purpose: This research tries to determinants of patent citations by using a survival analysis.
Methods: Research method was patent citation analysis. Research population consisted of 25,392 patents in the USPTO database in the Data Processing: Artificial Intelligence (AI) (Category: 706). Cox and Kaplan-Meier regression were used to analyze the data.
Finding: The research findings showed that of the 6749 patents that received first citation, in the first three months, the probability of citing each patent was less than one percent, and the probability of being cited increased over time. So that probability has risen to over 90% after 84 months. Kaplan-Meier test results showed that it takes between 38 and 40 months on average to a patent obtain first citation in the field of AI.
Results: The results of the Cox test showed that, at the significant level of 0.05, inventors and assignees were influenced the productivity and receiving citation of patents.
Purpose: This research tries to determinants of patent citations by using a survival analysis.
Methods: Research method was patent citation analysis. Research population consisted of 25,392 patents in the USPTO database in the Data Processing: Artificial Intelligence (AI) (Category: 706). Cox and Kaplan-Meier regression were used to analyze the data.
Finding: The research findings showed that of the 6749 patents that received first citation, in the first three months, the probability of citing each patent was less than one percent, and the probability of being cited increased over time. So that probability has risen to over 90% after 84 months. Kaplan-Meier test results showed that it takes between 38 and 40 months on average to a patent obtain first citation in the field of AI.
Results: The results of the Cox test showed that, at the significant level of 0.05, inventors and assignees were influenced the productivity and receiving citation of patents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patent citation analyses
  • Knowledge flow
  • Survival analysis
  • Immediacy index
  • First citation