نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 Public librarian

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با میزان مطالعه کاربران کتابخانه‌ های عمومی شهر کرمانشاه است.
روش ‏شناسی: پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و مدلیابی معادلات ساختاری بود. ابزار پژوهش پرسشنامه، جامعه‌آماری این پژوهش شامل اعضای فعال کتابخانه ‏های عمومی استان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. جهت بررسی داده‌ها از آزمون‌های استنباطی و نرم‏ افزارهای اس‏ پی ‏اس ‏اس و لیزرل استفاده گردید.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی و تمامی متغیرهای آن‌ها بر میزان مطالعه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه تأثیردارد، به عبارتی می‌توان میزان مطالعه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه را بر اساس سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی پیش ‏بینی نمود.
بحث و نتیجه‏ گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است، افرادی که سرمایه فرهنگی و اجتماعی آنان در سطح بالایی قرار دارد، زمان بیشری از وقت خود را صرف مطالعه خواهند کرد. لذا، توجه به مولفه ‏های سرمایه فرهنگی و اجتماعی در جامعه، باعث افزایش میزان مطالعه خواهد گردید. در این راستا، کتابخانه ‏های عمومی می‏ توانند به عنوان مراکز اعتلای توسعه فرهنگی- اجتماعی عمل کرده و با برگزاری جلسات، کارگاه‏ها و همایش‏های مرتبط با مطالعه در تقویت سرمایه ‏های فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey on Predicting the Rate of Study through Cultural and Social Capitals among Public Library Users

نویسنده [English]

  • Zeynab Saadatnia 2

1

2 librarian

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to examine the role of cultural and social capitals on the study rate of public library users in Kermanshah.
Methodology: The research was a correlational and structural equation modeling study. The research instrument was questionnaire. The statistical population of this study included included active members of the public libraries. Sampling method was Simple random. Using SPSS and LISREL software, the data were analyzed in two levels of descriptive and inferential statistics.
Findings: The findings showed that cultural and social capitals and all of their variables had significant relationship with study rate of public library users in Kermanshah. In other words, the study of public library users can be predicted based on cultural and social capitals.
Conclusion: The results of this study supported Bourdieu's theory. People with higher levels of cultural and social capitals, spend more time studying. So, considering the components of cultural and social capitals, it will increase the study rate. In this regard, Public libraries can have main roles as centers for the promotion of socio-cultural development. Holding meetings, workshops and conferences related to study, public libraries can contribute to that rolls in community.
Keywords: cultural capital, social capital, study rate, Kermanshah public libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural capital
  • social capital
  • study rate
  • Kermanshah public libraries