نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین محیط علمی و تجربه پژوهشگران با کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی در دانشگاه شهید باهنر‌کرمان انجام شده است.
روش‌شناسی:این پژوهش بر اساس هدف کاربردی بوده که با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جامعه این پژوهش شامل مقالات منتشر شده پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر‌‌کرمان در مجلات نمایه‌شده در پایگاه استنادی اسکوپوس بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از نرم‌افزار SPSS21 استفاده شده است.
یافته‌ها:یافته‌های این پژوهش نشان داد که تجربه پژوهشگران توان پیش‌بینی معنی­دار برای کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی پژوهشگران را داراست و محیط علمی متغیر مناسبی جهت پیش‌بینی کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی نمی‌باشد. به‌عبارتی با افزایش تجربه پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر‌کرمان، کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی آن‌ها افزایش می‌یابد. یافته‌های دیگر این پژوهش حاکی از آن است که بین محیط علمی پژوهشگران و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی آن‌ها در دانشگاه شهید باهنر‌کرمان رابطه‌ وجود ندارد. بررسی رابطه بین تجربه پژوهشگران و محیط علمی آن‌ها در دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز نشان داد که بین این متغیر‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که جهت افزایش کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی باید دوری از کمی‌گرایی مورد توجه قرار گیرد. ارزش نهادن دو چندان از سوی سازمان‌های مادر پژوهشگران به پژوهش‌هایی که بیشتر مورد استناد قرار می‌گیرند، می‌تواند اهرم مشوقی برای افزایش کیفیت پژوهش‌ها باشد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با ایجاد جو پژوهشی مناسب و فراهم کردن امکانات پژوهشی از قبیل امکانات مکانی، تجهیزات ابزاری (کتابخانه‌های مجهز، آزمایشگاه‌ها و فن‌آوری‌های روز) می‌توانند بستر پژوهشی مناسب جهت بهبود کیفیت محیطی را مد نظر قرار دهند تا تبعاً هدف بهبود کیفیت تجارب پژوهشی و در نتیجه ارتقاء کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی موجبات ترقی و تعالی کشور در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف را فراهم آورده و در نهایت تحقق اهداف آرمانی توسعه همه جانبه کشور فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Is there any relation between the scientific environment and the experience of researchers with the quality of research? Case study

نویسندگان [English]

  • Oranus Tajedini 1
  • M. Bagher Negahban 2 3
  • Hamid Khaje 4

1 Faculty Member at Shahid Bahonar University of Kerman

2 Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3

4 M.A. of Information Science

چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to investigate the relationship between academic environment, researchers' experiences and the quality of research output at Shahid Bahonar University of Kerman (SBUK), Iran.
Methodology: This research was applied in purpose and conducted using a scientometric approach. The research population included articles by researchers from SBUK, which were published in journals indexed in the Scopus citation database. SPSS software (version 21) was used for data analysis in this study.
Findings: The findings of this study showed that the researchers' experiences have the potential to significantly predict the quality of research outputs, and an academic environment is not a suitable variable for predicting the quality of research outputs. In other words, it is the growing experience of researchers at SBUK that paves the way for the rising quality of their research outputs. Other findings of this study indicate that there is no relationship between the academic research environment and the quality of research output at SBUK. The analysis of the relationship between researchers' experience and their academic environment also showed that there is no significant relationship between these variables at SBUK.
Conclusion: Based on the results of this study, in order to raise the quality of research activities, less emphasis should be placed on the quantity of research output. To provide an incentive for scholars to improve the quality of their research endeavors, academic institutions should stress the importance of the most highly cited research articles. By providing adequate research facilities and equipment (up-to-date libraries, well-equipped laboratories and advanced technologies), universities and institutes of higher education can create the ideal context for optimizing the productivity of research environments. Accordingly, any development in research experiences and the subsequent improvement in the quality of research outputs will enhance the country’s progress and excellence in various scientific fields. In this sense, the ideal goals for the comprehensive development of the country will be ultimately realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research’s Quality
  • Researcher’s Experience
  • Scientific Environment Shahid Bahonar university of Kerman
  • Scopus