نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه ازاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

چکیده:
هدف: هدف از این پژوهش تعیین تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با میانجی‌گری مدیریت دانش فردی در میان کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بوده است.
روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مشتمل بر 6171 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 362 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده‌اندکه با توجه به خطای نمونه‌گیری (05/0) 382 پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری گردید. به منظور جمع آوری داده‌ها از سه پرسشنامه قابلیت‌های نوآوری فناورانه محقق ساخته، مدیریت دانش فردی محی‌الدین و آزیروانی (2007) و توسعه حرفه‌ای کارکنان نوا (2008) استفاده شده و جهت تحلیل نتایج از نرم افزارهای spss21 و PLS3.8 استفاده گردید.
یافته ها: با توجه به یافته‌های پژوهش، ضریب تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان و مدیریت دانش فردی به ترتیب برابر 394/0 و 466/0 شده است. همچنین ضریب تأثیر مدیریت دانش فردی بر توسعه حرفه‌ای کارکنان برابر 429/0 محاسبه گردید که در تمام مسیرها مقدار آماره آزمون محاسبه شده بزرگ تر از 96/1 شده است (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Technological Innovation Capabilities on professional development of employees by the Mediating Role of Personal Knowledge Management (Case Study: Staff of the Public Libraries Institute of the country)

نویسندگان [English]

  • Abbas Hosseinzadeh Bandaghiri 1
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 2
  • Ali Asghar Razavi 3

1 Azad University Babol_ Branch, Department of Knowledge & Information Science

2 Department of Knowledge & Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to determine the impact of technological innovation capabilities on staff professional development by mediating individual knowledge management among staff of public libraries in Iran.
Methodology: The statistical population of this study consisted of 6171 public librarians all over the country. Using Cochran formula, 362 individuals were considered as sample and 382 questionnaires were distributed and collected due to sampling error (0.05). To collect the data, three researcher-made technological innovation questionnaires, personal knowledge management by Mohyuddin and Azirovani (2007) and Nova Staff Professional Development (2008) were used.
Findings: According to the findings, the impact of technological innovation capabilities on staff professional development and personal knowledge management was 0.394 and 0.466, respectively. The coefficient of impact of personal knowledge management on staff professional development was calculated 0.429. The calculated test statistic value was greater than 1.96 in all directions (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Technological Innovation Capabilities
  • Staff Professional Development
  • Personal Knowledge Management
  • Public Libraries