نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

چکیده

مقدمه: شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در اواخر سال 2019 میلادی باعث شد تا سازمان بهداشت جهانی اعلام همه گیری نماید و نیاز به اطلاعات متقن و صحیح برای مقابله با این ویروس و بیماری به نیازی جدی تبدیل شد؛ به گونه ای که بسیاری از افراد دست به جستجو برای کسب اخبار و اطلاعات پیرامون این بیماری و راه های پیشگیری یا درمان آن زدند. با توجه به موارد یاد شده، پژوهش حاضر در صدد برآمد تا به بررسی اهداف و منابع کسب اطلاعات و اخبار مرتبط با بیماری کووید 19 در بین شهروندان کرمانشاهی بپردازد. پژوهش حاضر در صدد پاسحگویی به این پرسش ها بر آمد:
هدف شهروندان کرمانشاهی از جستجوی اطلاعات درباره بیماری کووید 19 چیست؟
شهروندان کرمانشاهی اطلاعات مربوط به بیماری کووید 19 را از چه منابعی کسب می کنند؟
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع، توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود و با استفاده از روش پیمایشی انجام شد و داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. . روایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار گرفت و پایایی ابزار گردآوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که آلفای 0.81 حکایت از پایایی مطلوب پرسشنامه داشت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها: شهروندان کرمانشاهی نیز برای اطلاع یابی سلامت مرتبط با کووید 19 بیش از هر منبع و مرجعی، متکی به پیام رسان های عمومی نظیر تلگرام و واتس اپ و نیز صفحات شبکه های اچتماعی نظیر اینستاگرام و توئیتر بودند.
نتیجه گیری: استفاده زیاد و خیلی زیاد پاسخ دهندگان از این رسانه ها برای کسب اطلاعات سلامت در زمان شیوع ویروس کرونا را می توان از دو زاویه توجیه کرد. نخست نوع این ابزار و منابع و ویژگی های آن ها است و جنبه دوم نوع گردآوری داده های این پژوهش از طریق فرم الکترونیکی پرسشنامه است. با توجه به این که پرسشنامه به صورت الکترونیکی توزیع و داده ها گردآوری شد، بسیاری از مشارکت کنندگان در پژوهش افرادی بودند که در سطح نسبتا زیادی از فضای مجازی، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی استفاده می کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health Information Seeking for a Disease Epidemic: A Case Study of Kermanshah Citizens in the Covid 19

نویسنده [English]

  • Amin Zare

Assistant Professor, Department of Information Science, Razi University

چکیده [English]

Introduction: The outbreak of coronavirus and Covid 19 in late 2019 prompted the World Health Organization to declare an epidemic, and the need for accurate and accurate information to combat the virus and the disease became a serious need, with many at hand they searched for news and information about the disease and ways to prevent or treat it. In view of the above, the present study seeks to explore the ways and channels of information and news related to Covid disease among Kermanshah citizens. The present study sought to answer these questions:
What is the purpose of Kermanshah citizens seeking information about Covid 19?
What resources does Kermanshah citizens obtain from Covid 19?
Methodology: This study was descriptive, descriptive, and applied in terms of purpose. Survey method was used and data were collected using a questionnaire. The validity of the questionnaire was evaluated by a number of masters and PhDs. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.81).
Findings: Citizens of Kermanshah also relied on public messengers such as Telegram and WhatsApp as well as social networking sites such as Instagram and Twitter for information on Covid 19 related health.
Conclusion: For Kermanshah citizens, awareness of disease symptoms as well as prevention methods of Covid 19 were prioritized to health information, meaning that awareness of symptoms and ways of disease prevention was more than other motivations and goals. T

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Corona virus
  • health information seeking
  • Kermanshah