نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر مبنای عوامل سازنده مدل پذیرش فناوری3 است.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش از نظر ماهیت و اساس شیوه انجام آن، توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس پی اس اس نسخه 23 و ایموس نسخه 22 استفاده شد. روایی و پایایی ابزار پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. مشارکت کنندگان 460 نفر از دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بودند، که به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند.
یافته‌ها: تحلیل مسیر داده‌های پژوهش نشان داد که تمامی مسیرهای تعیین شده در مدل مفهومی پژوهش به جز تأثیر مستقیم "نتیجه کسب شده" بر "درک سودمندی" معنادار بوده و مدل از برازش کلی قابل قبولی برخوردار است. متغیر تعدیلگر "تجربه" تنها رابطه بین "هنجارذهنی" و "قصدرفتاری" را توانست تحت تأثیر قرار دهد. به این معنی که هرچه تجربه نوجوانان در استفاده از فناوری بیشتر باشد، بر قصد رفتاری آنان در استفاده از کتاب الکترونیک تأثیر بیشتری می‌گذارد. هیچ یک از متغیرهای تعدیلگر داوطلبانه و تجربه نتوانستند اثری بر دیگر روابط مدل داشته باشند.
نتیجه‌گیری: بسیاری از کشورهای توسعه یافته کتاب الکترونیک را به عنوان قالبی جدایی‌ناپذیر در کتابخانه‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها و بسیاری از مراکز، پذیرفته و از مزایای آن در حال بهره‌مندی هستند. نتایج این پژوهش که بر روی گروه نوجوان و دانش‌آموز بر اساس مدل TAM3 انجام شد نیز نشان داد با گام‌های مشخص و دقیق می‌توان بسیاری از فعالیت‌ها و سرمایه‌های خود را در راستای استفاده هرچه بیشتر از این فناوری هماهنگ کرده و به عنوان یک رفتار فرهنگی مثبت به جامعه معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Effective Factors on E-Book Acceptance by 1st-period high school students of Isfahan Based on the Technology Acceptance Model 3 (TAM3)

نویسندگان [English]

  • Hajar Ghadami Hossein Abadi 2
  • Mozafar cheshmaeh Sohrabi 3

2 Master of Knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan

3 Knowledge and Information science

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to determine the factors that affect the acceptance of e-books by 1st-period high school students of Isfahan city based on the constructive factors of the Technology Acceptance Model 3 (TAM3).
Methodology: This research is a descriptive research and was performed using surveys and correlation analysis. A researcher-made questionnaire was used to collect data and SPSS23 and Amos22 software were used to analyze the data. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed. The participants were 460 1st-period high school students from the of Isfahan city, who were randomly selected by randomized cluster sampling.
Finding: Path Analysis of the research data showed that all the determined paths in the conceptual research model, except the direct effect of the "result demonstrability" on the "perceived usefulness", are significant and the model has an acceptable overall fit. The mediator variable, "experience", could only affect the relationship between "subjective norms" and "intention to use ". This means that the more experience that a teenager has about the use of technology, the greater impact on their intention to use e-books. None of the voluntariness and experience mediating variables could have an effect on other relationships of the model.
Conclusion: Many developed countries have accepted e-books as an inseparable format form the libraries, schools, colleges, and many centers. So, they are taking advantage of them. The results of this study, which was performed based on a group of teenagers and students with the TAM3 model, showed that with clear and precise steps, many of activities and investments can be coordinated to use this technology as much as possible also introduce in society as a positive cultural behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Book
  • Technology Acceptance Model3 (TAM3)
  • Technology Acceptance
  • Students
  • 1st-period high school