نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسیف دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.22055/slis.2019.24479.1433

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی میزان آشنایی کتابداران و کاربران کتابخانه مرکزی علوم و تحقیقات تهران با وب 2.0 و استفاده از ابزارهای پیام رسان موبایلی است. همچنین ارائه راه کارهای عملی جهت بهره مندی از ابزارهای مورد بررسی برای ارائه خدمات کتابخانه از اهداف دیگر این پژوهش می باشد .
روش شناسی : پژوهش پیش رو از نظر ماهیت ، کاربردی و با رویکرد پیمایشی انجام گرفته است . جامعه آماری کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد . ابزار پژوهش پرسشنامه الکترونیکی محقق ساخته است که روایی آن بر اساس مشاهدات پژوهشگر، و نیز مشورت با اساتید مربوطه تأیید شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . تحلیل و بررسی داده ها با استفاده از نرم افزارآماریSPSS انجام گرفت .
یافته ها : یافته های پژوهش بیانگر آن است که کتابداران و کاربران کتابخانه با ابزارهای وب 2.0 بیشتر از کتابدار 2.0 و کتابخانه 2.0 آشنا هستند. درصد فراوانی میزان پاسخگویی کتابداران و کاربران به استفاده از ابزارهای پیام رسان موبایلی به ترتیب 0/35 و 0/40 ، بسیار زیاد بوده است . و میزان استفاده از ابزارهای پیام رسان موبایلی ( واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام، لاین) دارای میانگین بالاتری نسبت به سایر ابزارها هستند و میزان استفاده آنها در حد متوسط است. بر اساس ابزارهایی که بیشتر مورد استفاده جامعه هدف بودند ، بهره مندی از آنها در خدمات اصلی کتابخانه (اطلاع رسانی ، به اشتراک گذاری دانش ، سازماندهی دانش و گردآوری اطلاعات) شرح داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Why do mobile messaging tools in libraries?

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Dokhani 1
  • Amir reza Asnafi 2
  • nadjla hariri 3
  • fatemeh nooshnfard 4

1 Ph.D Candidate , Department of knowledge & Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Knowledge & Information Science, Shahid Beheshti University ( Corresponding Author)

3 Professor, Department of Knowledge & Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Knowledge & Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study has aimed to investigate the level of familiarity of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran with Web 2.0 services, specially mobile instant messaging applications. Another goal of this study was to provide practical solutions To use applications in order to provide library services.
Methodology: this study was an applied research and was conducted with a survey-based approach. The population was consisted of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch in Tehran. A digital questionnaire has been prepared for data collection, and data analysis was performed using SPSS software.
Results: The findings indicated that librarians and library users were more familiar with Web 2.0 applications than Librarian 2.0 and Library 2.0. The frequency of librarians and users' responsiveness to the use of the mobile instant applications was quite high, respectively, 0.35 and 0 .40. In both groups, the use of mobile messaging applications was moderate. Library users also agreed on providing a variety of virtual social media services in the library.
Conclusion: The analyses of this study on services offered by libraries using mobile instant messaging applications would make libraries adopt new technologies and move towards changes in the new era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web 2.0
  • Library 2.0
  • Librarian 2.0