نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت دگرسنجی نشریات موجود در دو نمایه‌نامه علوم و علوم اجتماعی در سه کشور ایران، ترکیه و فلسطین اشغالی و نیز شناسایی موضوعات، اسناد سیاستی و کشورهایی است که تا انتهای سال 2018 میلادی، از بروندادهای علمی و فناوری این سه کشور بهره برده‌اند.
روش پژوهش: روش: پژوهش کاربردی است و با روش توصیفی و بهره‌گیری از شاخص‌های علم‌سنجی و دگرسنجی با بهره‌گیری از فهرست نشریات نمایه‌شده در نمایه استنادی علوم و علوم اجتماعی وب آف‌ ساینس و نیز گزارش‌های استنادی نشریات به تفکیک ایران، ترکیه و فلسطین اشغالی انجام شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بیشترین تعداد مقالات نمایه شده در نمایه نامه علوم و علوم اجتماعی متعلق به ایران است و در میان سه کشور، ایران بالاترین امتیاز دگرسنجی نشریات در نمایه علوم و علوم اجتماعی را دارد. همچنین، در هر سه کشور نشریات موجود در نمایه‌نامه علوم، بیشترین میزان توجه را در رسانه‌های اجتماعی دارند. کمتر از نیمی از نشریات مربوط به کشورهای ایران، ترکیه و فلسطین اشغالی در هر دو نمایه، در اسناد سیاستی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اشاره به نشریات ترکیه در این اسناد بیشتر از دیگر کشورها بوده است. همچنین موضوعات پزشکی و محیط زیست در این سه کشور بیشتر مورد توجه اسناد سیاستی بود.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت بهره‌گیری بروندادهای علمی در اسناد سیاستی در بیان اثرگذاری پژوهش‌ها، طراحی و انجام اقداماتی برای توجه بیشتر به کیفیت و پوشش گسترده‌تر اسناد سیاستی توسط خدمات‌رسان‌های دگرسنجی احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Political Impact of Scientific Journals Using Altmetrics: A Case Study of Iran, Turkey, and occupied Palestinian

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Dokhani 1
  • Shima Moradi 2

1 Islamic Azad University , science and research branch of tehran

2 National Research Institute For Science Policy

چکیده [English]

Background and Objectives: this survey was conducted to study the altmetrics status of journals in three countries of Iran, Turkey, and occupied Palestinian in two science citations and social science citation indexes. Moreover, the identification of those policy documents derived from these outputs was the other objective of the current study.
Methodology: This was applied research conducted with a descriptive method utilizing scientometrics and altmetrics indicators. journals indexed in the Science and Social Sciences Citation Indexes of the Web of Science was extracted using the citation reports for all three mentioned countries separately on 2018.
Findings: The results showed that Iran had the highest number of articles indexed in the science and social sciences indexes, as well as the highest indexed journals. Furthermore, in all countries, the indexed journals in Science have received the most attention in social media. Less than half of the Iranian publications, Turkey and occupied Palestine in both indexes have been referred to in policy documents, while Turkish got more mentions. The medical and environmental related subjects were at the main concentration of the most policy documents in the mentioned countries.
Discussion: Given the importance of referring to scientific publication/outputs in policy, documents are really important to express the impact of research, designing and taking action which leads to the higher quality and wider coverage of policy documents by altmetrics providers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • altmetrics
  • Policy Research
  • Policy Document
  • Citation Index of Science
  • Social Sciences