نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران.

2 گروه سیاست اطلاعات، پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرنداک)

چکیده

هدف:سیاست ملی اطلاعات مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، و خط‌مشی‌هایی است که پیدایش، بهره‌برداری، ذخیره، دسترسی، و انتشار اطلاعات را تنظیم می‌کند، از این رو، بر زندگی روزمره افراد یک جامعه تأثیرگذار است. سیاست‌گذاری نظام‌مند در زمینه اطلاعات می‌تواند جامعه را به سوی توسعه و پیشرفت اطلاعات هدایت کند. هدف این پژوهش طراحی چارچوبی فراگیر برای سیاست ملی اطلاعات است که زیرساخت این نگاه نظام‌مند به شمار می‌رود.
روش: پس از کاوش نوشته‌ها و ابعاد و مؤلفه‌های سیاست اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی کتابشناختی، 18 اثر دربردارندۀ این ابعاد و مؤلفه‌ها شناسایی شدند و با بهره‌گیری از روش فراترکیب، همانندی‌ها و تفاوت‌های میان دیدگاه‌های گوناگون کدگذاری و دسته‌بندی شده‌اند و چارچوبی فراگیر طراحی شده است.
یافته‌ها: بر پایة یافته‌های پژوهش، چارچوب سیاست ملی اطلاعات دربردارندة شش بعد، یعنی منابع انسانی و مهارت‌ها، قوانین و مقررات، جامعه اطلاعاتی و زیرساخت، پخش و ارتباطات از راه دور، بخش اطلاعات، و بازارهای اطلاعاتی است. در این میان، بعد قوانین و مقررات با شمار مؤلفه‌های بیشتر شاید کلیدی‌تر از دیگر ابعاد است.
نتیجه‌گیری: چارچوب پیشنهادی این پژوهش،‌ الگویی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران فراهم می‌آورد تا به سوی یک خط‌مشی فراگیر در زمینة پدیدآوری، انتشار، و بهره‌برداری از اطلاعات گام بردارند و یکی از زیرساخت‌های مهم جامعة اطلاعاتی را شکل دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

National Information Policy: Framework, Dimensions, and Components

نویسندگان [English]

  • leila Namdarian 1
  • Behrouz Rasouli 2

1 Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IraNDoc), Tehran, Iran

2 Information and Society Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose:The concept of “ National information policy” emerged in the early 1960s as a direct response to relevant fields to the information National Information policy is necessary for avoiding deficit/inaccurate and incoherent exploitation of the information, wasting time, failing innovation, and losing popularity and efficient exploitation of information and information technology and acquiring competitiveness advantage in the ever-changing environment. Perhaps a systematic national information policy can lead a society towards the development and advancement of information. The purpose of this study is to develop a holistic framework for national information policy that is the infrastructure for this systematic approach.
Methodology: 18 studies containing dimensions and components of information policy discovered in the literature. Then, using the meta-synthesis method the similarities and differences among the different perspectives are coded and categorized and a comprehensive framework is designed.
Findings: Based on the results, a national Information Policy Framework encompasses six dimensions such as human resources and skills, laws and regulations, the information society and infrastructure, broadcast and telecommunications, information markets. In the meantime, laws and regulations dimension with more components is perhaps more crucial than other dimensions.
Conclusion: The proposed framework provides a guideline for policymakers to move towards a comprehensive policy on the creation, dissemination, and exploitation of information and to form one of the most important infrastructures of the information society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National information policy
  • Information policy
  • Laws and Regulations
  • Information Access
  • Information Society