نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 دانشیارگروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر  با هدف بررسی مقوله‌های مدیریت دانش بر اساس پایه های ساختمان دانش پروبست ، روب و رمهارت بر مبنای  فعالیت های حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است.
روش پژوهش: از نظر هدف کا ربردی و به روش دلفی با رویکرد کیفی است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه نیمه ساختار یافته است که مقوله های مدیریت دانش توسط خبرگان به روش دلفی بومی سازی شده است. جامعه آماری 21 نفر ‌خبره  شامل مدیران و‌‌ افراد‌ با درجه هنری و روش نمونه گیری هدفدار  بوده است.
یافته ها: در راند اول 70 مقوله در 8 شاخص شناسایی، اکتساب، توسعه، توزیع،  حفاظت،  استفاده، اندازه گیری و اهداف دانش با نظر خبرگان و متخصصان شناسایی شد. در راند دوم ، مقوله های ساختار یافته راند اول با استفاده از مقیاس لیکرت رتبه بندی و خلاصه آماری آن با میانگین نشان داد که مولفه ارزیابی رضایت کاربران نسبت به کیفیت خدمات در واحد هنری با میانگین 90/4 از شاخص توسعه دانش، مولفه مستند سازی مستمر اطلاعات و دانش مهارت کارکنان با میانگین 42/4 از شاخص اندازه گیری دانش، مولفه ایجاد بایگانی ، توانایی ها و ظرفیت های دانش کارشناسان داخلی با میانگین 38/4  از شاخص استفاده دانش، مولفه ایجاد فرآیندها به منظور کسب دانش با میانگین 33/4 از شاخص اکتساب دانش، مولفه های تعین اهداف فرهنگ دانش متداول و اهداف عملیاتی دانش به منظور اقدام دانش هنجار شده و دانش راهبردی با میانگین 28/4 از شاخص اهداف دانش، مولفه ایجاد فرآیندها به منظور اکتساب دانش با میانگین 28/4 از شاخص حفاظت دانش، مولفه میزان توجه به دانش خارج از سازمان و خارج از کشور با میانگین 23/4 از شاخص شناسایی دانش ، مولفه ایجاد بانک اطلاعات به منظور مبادله دانش با میانگین 14/4 از شاخص توزیع دانش،  به ترتیب فوق بدست آمده است. در راند سوم خلاصه آماری درجه اهمیت 8 شاخص مدیریت دانش با میانگین کل، انحراف استاندارد، واریانس نشان داد که شاخص اهداف دانش با میانگین کل 62/4، شاخص توسعه دانش با میانگین کل 26/4،شاخص توزیع دانش با  میانگین کل 18/4 و شاخص حفاظت دانش با میانگین کل 17/4 مشخص شده است. در نهایت، میزان هماهنگی نظر خبرگان و متخصصان در راندهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کندال نشان داد که شاخص شناسایی دانش با ضریب 1 و شاخص اکتساب دانش با ضریب 75/0 و شاخص حفاظت دانش با ضریب 1 با  اجماع قوی تصویب شد.
نتیجه گیری : 70 مقوله مدیریت دانش توسط خبرگان و متخصصان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شناسایی شد. بر اساس رتبه بندی در راند دوم ،  خبرگان و متخصصان  با مقوله های مدیریت دانش موافق هستند. بر اساس راند سوم شاخص اهداف دانش، توسعه دانش، توزیع دانش و حفاظت دانش از اهمیت بیشتری برخوردار است. نظر شرکت کنندگان نسبت به شاخص شناسایی دانش، حفاظت دانش و اکتساب دانش بطور اجماع قوی هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of Knowledge Management Categories based on Knowledge Building Fundamentals Model in Hozeh Honari (Islamic Art &Thought Center)

نویسندگان [English]

  • mahnaz khodadad 1
  • Fahimeh Babalhavaeji 2
  • Esmat Momeni 3
  • Nadjla Hariri 4

1 PhD Student, Department of Information Science, Faculty of Humanities, Tehran University of Science and Research, Iran

2 Associate Professor, Member, Department of Information Science and Knowledge, Tehran Science and Research Branch

3 Associate Professor, Member, Department of Information Science and Knowledge, Allameh Tabatabai University, Tehran Branch

4 Full Professor, Member, Department of Information Science and Knowledge, Tehran Science and Research Branch

چکیده [English]

 
 Objective: The present study was conducted with the aim of localizing knowledge management categories based on the foundations of Proust, Rub and Knowledge building knowledge based on the activities of the  Hozeh Honari (Islamic Art &Thought Center), Panel Delphi Organisation’s .
 Research method: In terms of purpose, it is practical and Delphi method with a qualitative approach.  The research data collection tool is a semi-structured questionnaire in which knowledge management topics have been localized by experts using the Delphi method.  The statistical population of 21 experts included managers and individuals with artistic degree and purposeful sampling method. Results: In the first round, 70 categories were identified in 8 indicators of identification, acquisition, development, distribution, protection, use, measurement and knowledge objectives with the opinion of experts and specialists.  In the second round, the structured categories of the first round using the Likert scale and its statistical summary with the mean showed that the component of evaluating user satisfaction with the quality of services in the art unit with an average of 90/4 of the knowledge development index, documentation component  Continuous information and skills skills of employees with an average of 42/4of the knowledge measurement index, component of creating archives, abilities and knowledge capacities of internal experts with an average of 38/4of the knowledge use index, component of creating processes to gain knowledge with an average of 33/4 of the knowledge acquisition index, the components of determining the goals of common knowledge culture and the operational goals of knowledge in order to perform normative knowledge and strategic knowledge with an average of 28/4 from the knowledge goals index, the component of creating processes to acquire knowledge with an average of 28/4 of the index.  Knowledge protection, the component of attention to knowledge outside the organization and abroad with an average of 23/4 from the knowledge identification index, the component of creating a database in order to exchange knowledge with an average of 14/4 from the knowledge distribution index, is obtained in the above order.  In the third round, statistical summary of the degree of importance of 8 indicators of knowledge management with total average, standard deviation, variance showed that knowledge target index with total average of 62/4knowledge development index with total average of 26/4, knowledge distribution index with total average of 18/4 and the knowledge protection index is determined with an average of 17/4. Finally, the coordination of experts and specialists in different phases using the Kendall correlation coefficient showed that the knowledge identification index with a coefficient of 1 and the knowledge acquisition index with a coefficient of 0.75 and the knowledge protection index with a coefficient of with a strong consensus were approved.
 Conclusion: 70 categories of knowledge management were identified by experts and specialists in the field of art of the Islamic Propaganda Organization.  According to the ranking in the second round, experts and specialists agree with the categories of knowledge management.  According to the third round, the index of knowledge goals, knowledge development, knowledge distribution and knowledge protection is more important.  Participants' views on the Knowledge Identification Index, Knowledge Protection, and Knowledge Acquisition are strongly agreed upon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Building Foundations
  • Hozeh Honari (Islamic Art &Thought Center)
  • Panel Delphi
  • Knowledge Management