نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه آموزش پرورش( گرایش تعلیم وتربیت اسلامی)

2 استاد فلسفه آموزش وپرورش(گرایش تعلیم وتربیت اسلامی) دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار فلسفه آموزش وپرورش(گرایش تعلیم وتربیت اسلامی) دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: از پژوهش حاضر ترسیم و تحلیل ساختار فکری و مفهومی مطالعات اهداف تربیتی با استفاده از روش‌های هم‌تألیفی نویسندگان و هم‌رخدادی واژگان در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1983-2017است.
روش: این پژوهش با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه مقالات منتشر شده مربوط به حوزه اهداف تربیتی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال‌های 1983 تا 2017 می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های 893 مدرک علمی در حوزه اهداف تربیتی در پایگاه استنادی وب آو ساینس حاکی از آن است که پرکارترین کشورها بر اساس بروندادهای علمی پژوهشگران، در سال‌های 2010 تا 2014 در کشورهایی مانند انگلیس، کانادا، چین و استرالیا بوده است. در سال‌های اخیر کشورهایی مانند برزیل، چین، هند و ایران در این حوزه فعالیت داشته‌اند. نویسندگانی مانند ونگ ، لیو ، یانگ و دینگ بیشترین تاثیر را در تولید مقالات اهداف تربیتی داشته اند.
نتایج: اهداف تربیتی با توجه به کلاسترهای که در این زمینه رسم شده حاوی موضوعات کارایی و تمرین،مدلها و آموزش، نقش آموزش و پرورش، دانش آموزان، انگیزه ها و کودکان می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural analysis of "Educational goals" based on Scientometric Methods in Articles in the Web of Science (1983-2017)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh karbalaie ali 1
  • abasali rostaminasab 2
  • Masoud Akhlaghi Bonari 3

1 Ph.D. Student of Philosophy of Education (tendency of Islamic Education)

2 Assistant Professor of Philosophy of Education (Islamic Educational Orientation) Shahid Bahonar University of Kerman.

3 Assistant Professor of Philosophy of Education (Islamic Educational Orientation) Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

Objectives: The present research is to map and analyze the intellectual and conceptual structure of educational goals by using collaborative methods of the authors and the simultaneous use of vocabulary in the Web site of the United States in the years 1983-2017.
Method: This research was conducted using a scientometric approach. The research community publishes all articles published in the field of educational goals at the World Wide Web citations database from 1983 to 2017.
Findings: Findings from 893 academic degrees in the field of educational goals at the Web Science Citation Center indicate that the most prolific countries, based on scientific outputs of researchers, have been in countries such as Britain, Canada, China, and Australia in 2010-2014. . In recent years, countries such as Brazil, China, India and Iran have been active in this field. Writers such as Wang, Liu, Yang and Ding have had the greatest impact on the production of articles for educational purposes.
Results: Educational goals are based on the clusters drawn up in this field, covering issues of performance and practice, models and education, the role of education, students, motivations, and children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational goals
  • education
  • scientometrics
  • network analysis