نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی. دانشگاه پیام نور. ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان حضور و فعالیت نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاری در شبکۀ اجتماعی علمی ریسرچ گیت و پایگاه مدیریت منابع مندلی، بر اساس شاخص های آلتمتریکس حاصل از پایگاه علمی اسکوپوس است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی توصیفی است که به روش علم سنجی و با رویکرد آلتمتریکس صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاری هستند که در بازه زمانی 2000-2019 مدرک نمایه شده‌ای در پایگاه اسکوپوس داشته اند. 158 نفر از این نویسندگان توسط پایگاه اسکوپوس معرفی و مورد بررسی قرار گرفته اند. به‌منظور تحلیل داده ها، علاوه بر آماره های توصیفی، در بخش آمار استنباطی به کمک نرم افزار اکسل و اس‌پی‌اس‌اس، از آزمون همبستگی بین شاخص های آلتمتریکس در ریسرچ‌گیت و مندلی با پایگاه‌ علمی اسکوپوس استفاده گردیده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می دهند که بین شاخص های نمره آرجی، علاقه مندی، استنادات، توصیه شده ها، خوانندگان و انتشارات در ریسرچ گیت با شاخص‌های مورد بررسی در پایگاه اسکوپوس رابطه‌ معناداری وجود دارد. اما بین شاخص دنبال شوندگان ریسرچ گیت با شاخص های اچ ایندکس و استناد دریافتی در اسکوپوس رابطه‌ معناداری وجود ندارد. بجر رابطه نمره آرجی در پایگاه ریسرچ گیت با شاخص های انتشارات، استنادات و نمره اچ ایندکس در مندلی، در سایر موارد ارتباط معناداری بین شاخص های آلتمتریکس این دو پایگاه وجود دارد. همچنین بجز رابطه دنبال کنندگان در مندلی با شاخص اچ ایندکس در پایگاه اسکوپوس، در سایر موارد بین شاخص های آلتمتریکس دو پایگاه مزبور رابطه معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنادار میان شاخص های آلتمتریکس شبکه های اجتماعی با شاخص های پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، بحث حضور و فعالیت نویسندگان و پژوهشگران در شبکه‌های اجتماعی علمی باید با جدیت و اهمیت بیشتری دنبال شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Altmetrics indices obtained from the activities of Iranian writers and researchers in the field of nursing in scientific social networks

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Zahra Shanbedi 2

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.

2 M.A., Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the presence and activity of Iranian authors and researchers in the field of nursing in the ResearchGate and Mendeley databases, based on Altmetrics metrics obtained from Scopus Scientific Database.
Methodology: The present study is an applied research and descriptive-survey that has been done by the scientometric method with the Altmetrics approach. The statistical population of the study includes Iranian authors and researchers in the field of nursing who had indexed documents in the Scopus database in the period of 2000-2019. 158 of these authors have been identified and reviewed by Scopus. In order to analyze the data, in addition to descriptive statistics, in the inferential statistics section with the help of Excel and SPSS software, the correlation test between Altmetrics indices in ResearchGate and Mendel with the database Scopus has been used scientifically.
Results: The results show that except for the relationship between the follow-up index in ResearchGate with the Etch Index index and the citation received in Scopus, in other cases there is a significant relationship between the studied indicators. Also, there is a significant relationship between most of the indexes of the Researchgate and Mendelian databases, and only the RG score index in the Researchgate database has no significant relationship with the indexes of publications, citations, and the Achindex score in Mendelian. The relationship between most of the Mendelian and Scopus indices is also significant, and only the relationship of the followers in Mendelian with the Achindex index in the Scopus database lacks a significant relationship.
Discussion and Conclusion: Considering the significant relationship between Altmetrics indexes of social networks and indexes of Scopus database, the discussion of the presence and activity of writers and researchers in scientific social networks should be pursued with more seriousness and importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Scopus
  • Mendley
  • Research Gate
  • Nursing