نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه آزاد تنکابن، تنکابن، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

4 استادیار، گروه بازاریابی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی نوشتار حاضر تعیین عناصر آمیخته ترفیع و رتبه‌بندی و امتیازدهی به کتابخانه‌های دیجیتال ایران برحسب استفاده از این عناصر است.
روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی ( چک لیست) است که پس از انجام مطالعات اسنادی و میدانی، چک لیست آمیخته ترفیع تدوین و ازطریق روایی محتوایی مهم‌ترین ابزار آمیخته ترفیع کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس معیار شناسایی شده و به عنوان جامعه آماری به شکل سرشماری از آن استفاده شده است. سپس هر یک ازکتابخانه ها بر اساس امتیاز آن ها در استفاده از مولفه ها ی ترفیع، مورد ارزیابی قرار گرفته.
یافته‌ها: کتابخانه دیجیتال تبیان و کتابخانه دیجیتال علوم و فناوری اطلاعات ایران با 44 امتیاز بالاترین رتبه و کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه نیرو با 6 امتیاز کمترین رتبه استفاده از عناصر ترفیع را دارند. کتابخانه‌های دیجیتال ایران به‌صورت میانگین 3/26 درصد ویژگی از 49 ویژگی آمیخته ترفیع را دارا هستند؛ عامل تبلیغات با میانگین 9.07 درصد ویژگی از 14 ویژگی؛ عامل روابط عمومی با میانگین 10.07 درصد ویژگی از 12 ویژگی و عامل ترویج با 7.09 درصد ویژگی از 12 ویژگی را در این کتابخانه ها داشتند. تبلیغات آنلاین با میانگین 99/0 بالاترین رتبه در تبلیغات، کاتالوگ‌های تخصصی با کسب 8/0 امتیاز بالاترین میانگین روابط عمومی و نمایش محصولات جدید در سایت با 88/0 بالاترین امتیاز در عامل ترویج بوده است. در کنار هر یک از این موارد درصد را هم بیاورید.
نتیجه‌گیری و بحث:نتایج تحقیق حاضر، نشان دهنده موارد ترفیع شناسایی شده و تعیین عناصر ترفیع برای کتابخانه های دیجتال ایران است و میزان استفاده آنها از این عناصر را مورد بررسی قرار داده؛ همپنین این تحقیق به رتبه بندی کتابخانه های دیجیتال ایران بر اساس استفاده از عناصر آمیخته ترفیع پرداخته است تا بر اساس این نتایج بتواند به مدیران کتابخانه های دیجیتال ایران برای تصمیم‌گیری و سیاست گذاری بهتر درمورد شناسایی و اولویت‌بندی ابزارهای آمیخته ترفیع مناسب کمک کند، توجه به آمیخته ترفیع در قالب متغیرهای تبلیغات، روبط عمومی و ترویج به نحو شایسته‌ای جهت تأمین و تضمین موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال برای رؤیت‌پذیری بیشتر و ارائه خدمات بهتر برای مراجعان طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods of using and ranking promotions in Iranian digital libraries

نویسندگان [English]

  • moujan moaref 1
  • sudabeh shapoori 2
  • Hajar Zarei 3
  • shahram salavati 4

1 Information Science / Tonekabon Azad University, Tonekabon, Iran

2 Department of Knowledge and Information Science Islamic Azad University,Tonekabon, Iran

3 Assistant Professor, Department of Information Science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

4 Department of Business Administration, Islamic Azad University Tonekabon,Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this article is to determine the mixed elements of promotion and ranking and rating of digital libraries in Iran in terms of the use of these elements.
Research Method: This research is descriptive and survey and its purpose is applied. The data collection tool is a checklist (checklist) which, after conducting documentary and field studies, compiled a promotion checklist and through content validity identified the most important promotion tool of Iran's digital libraries based on criteria and identified as a statistical population in the form of a census of It is used to the point where each of the libraries is evaluated based on their score on the use of promotion components.
Findings show that Tebyan Digital Library and Digital Library of Science and Information Technology of Iran have the highest rank with 44 points and Niroo Research Institute digital library has the lowest rank with 6 points using the elements of promotion. Iranian digital libraries have an average of 26.3% of the 49 mixed promotion features; Advertising agent with an average of 9.07% feature out of 14 features; The public relations factor with an average of 10.07% of the 12 features and the promotion factor with 7.09% of the 12 features in these libraries. Online advertising with an average of 0.99 has the highest rank in advertising, specialized catalogs with 0.8 points have the highest average of public relations and display of new products on the site with 0.88 has the highest score in the promotion factor. Bring a percentage next to each of these items.
The results of the present study indicate the identified promotion cases and determine the promotion elements for Iran's digital libraries and examine the extent to which they use these elements; Also, this study has ranked Iran's digital libraries based on the use of mixed promotion elements so that based on these results, it can help Iranian digital library managers to make better decisions and policies regarding the identification and prioritization of appropriate promotion promotion tools. The promotion mix in the form of advertising, public relations and promotion variables is appropriately designed to ensure the success of digital libraries for greater visibility and better customer service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotion mix (marketing)
  • Iranian digital libraries
  • advertising
  • public relations
  • Publisity