نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

هدف: خلق دانش و جریان آن در سازمان های پروژه‌محور ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و ممیزی دانش خلق شده در این سازمان‌ها نیز با سایر سازمان‌ها تفاوت چشمگیری دارد. از سوی دیگر، ممیزی دانش در موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه-محور نقش اساسی دارد؛ هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان اهمیت و میزان رعایت مؤلفه‌های ممیزی دانش شناسایی شده در این نوع از سازمان‌ها است.
روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی با رویکردی کمّی است که از طریق مطالعه موردی و روش پیمایش به بررسی وضعیت و اهمیت مؤلفه‌های ممیزی دانش در چهار پژوهشگاه پروژه‌محور (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه فضایی ایران) می‌پردازد. داده‌های پژوهش از طریق مراجعه به 220 نفر از مدیران پروژه، کنترل پروژه و مدیریت دانش این چهار پژوهشگاه گردآوری شده است.
یافته‌ها: در وضعیت موجود، مؤلفه ارزش‌گذاری دانش با میانگین 2.61 و مؤلفه تحلیل نیاز دانش با میانگین 2.56 از بالاترین میزان توجه برخوردارند و در حالت آرمانی نیز مؤلفه‌های تحلیل موجودی دانش (4.287) و ارزش‌گذاری دانش (4.28) باید مورد توجه قرار گیرند.
نتیجه‌گیری: تاکید بر ارزش‌گذاری دانش، تحلیل نیاز و موجودی دانش نشان می‌دهد که اهمیت دارایی‌های دانشی در سازمان‌های پروژه‌محور، تابع میزان ارزش افزایی و پاسخگویی آنها به نیازمندی‌هاست. برخلاف سازمان‌های دیگر، الزاماً وجود دانش و حجم انباره دانش مورد توجه نیست. این امر توجه به مؤلفه‌های ممیزی دانش بر اساس میزان اهمیت و وزن این مؤلفه‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور، در تدوین مدل ممیزی دانش چنین سازمان هایی را نیز توجیه می‌کند.
کلمات کلیدی ممیزی دانش، مولفه های ممیزی دانش، مدیریت دانش

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Changing Knowledge Audit Factors in Project-Based Organizations: From Present to Future

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Navidi 1
  • Mohammad Hasanzadeh 2

1 Kharazmi university

2 Knowledge and Information Science Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Changing Knowledge Audit Factors in Project-Based Organizations:
From Present to Future

Abstract
Aim: The creation and flow of knowledge in the Project-Based organizations has unique characteristics, Also the audit of the created knowledge in these organizations significantly differs from other organizations. On the other hand, knowledge audit plays a key role in the success of knowledge management these organizations, the purpose of this study is investigating the importance and compliance of identified knowledge audit factors in these types of organizations.
Methodology: The present study is an applied research that follows a quantitative approach using case study and survey in order to investigate the status and importance of knowledge audit factors in four PBOs: ICT Research Institute, Research Institute of Petroleum Industry, Niroo Research Institute; and, Iranian Space Research Center. The research data were collected through a survey of 220 project managers, project control and knowledge management managers in these four research institutes. The data were collected and analyzed in two available and ideal conditions.
Results: At present, the knowledge valuation factor with a mean of 2.61 and the knowledge need analysis factor with the mean of 2.56 have the highest attention, while in the ideal state, the factors of knowledge inventory (4.287) and knowledge valuation (4.28) should be considered. In all four research institutes, there is a significant difference between the mean of knowledge audit factors in both the current and the ideal situation.
Conclusion: The emphasis on knowledge valuation, knowledge needs analysis and knowledge inventory indicate the importance of knowledge assets in the Project-Based Organizations. Therefore, it is necessary to pay attention to the importance and weight of the knowledge audit factors in designing the knowledge audit model in the PBOs.
Keywords: Knowledge audit, knowledge audit factors, knowledge management, project- based organizations

Keywords: Knowledge audit, knowledge audit factors, knowledge management, project- based organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge audit
  • knowledge audit factors
  • knowledge management
  • project- based organizations