نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کتابخانه موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت قم

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش به سنجش رابطه علم و فناوری درحوزه کشف دانش با استفاده از تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختراع طی سال‌های 1995-2014 پرداخته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توصیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه پژوهشی از پایگاه اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا به دست آمده که شامل استنادهای 304 عنوان پروانه ثبت اختراع رده 603 از زیر رده حوزه کشف دانش می‌باشد. نرم افزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل Uspto2.exe، Aostsoft All Document وExcel می ‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، در دوره مطالعه این حوزه، نرخ رشد پروانه‌ها 07/30 درصد و نرخ رشد استناد در پروانه‌ها 59/62 درصد می‌باشد. به طور میانگین هر پروانه ثبت اختراع 3/33 استناد دریافت کرده است. محاسبه شاخص رابطه علم و فناوری نشان داد پیوند با علم در این حوزه 49/35 درصد و پیوند با فناوری 63/64 درصد می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، در این حوزه دانش فنی و دانش علمی با اختلاف بسیار ناچیزی در کنار هم پیش می‌روند؛ اما میزان نفوذ دانش فنی 2 برابر دانش علمی می‌باشد و این حوزه برای رشد و توسعه به حوزه‌ی فنی وابسته است.
کلیدواژه‌ها: رابطه علم و فناوری، تحلیل استنادی، پیوند با علم، پیوند با فناوری، حوزه کشف دانش.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Science-Technology Linkage Using Citation Analysis: A Case Study of Knowledge Discovery

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rostami 1
  • Faramarz soheili 2
  • Ali Akbar Khasseh 3

1 Director of Library of Qom Ethics and Education Institute, Qom, Iran

2 Associate Professor, Department of Library and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Library and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Purpose: This research investigates the linkage between science and technology in the field of data processing using citation analysis of patents during 1995-2014.
Methods: This is an applied-descriptive research which uses citation analysis technique. The relationship between science and technology was evaluated using the indicators of science-technology linkage. The research population consists of all citations in 304 patents recorded in Class 603 of data processing in USPTO. Uspto2.exe, Excel software were used to analyze the data.
Results: Findings showed that the growth rate of patents in this area is 30.07%, while the growth rate of citations in patent is 62.59%. On average, each patent has 33.3 citations. The reference to US patents shows 72.8% growth, to non-US patents 2.87% growth, and to scientific documents 74.9% growth. The results indicated that science linkage is 35.49% and the technology linkage is 64.63%. These findings confirm the relationship between science and technology in this area.
Conclusion: The positive and upward growth of citations to both patents and scientific documents indicates the relationship between innovations in science and technology in the field under study. Due to the average citations in this field, technical knowledge and scientific knowledge go hand in hand with a very small difference. However, the comparison of science linkage and technology linkage showed that the level of technical knowledge penetration is 2 times higher than scientific knowledge, and this area depends on the technical field for growth and development.
Keywords: Science-technology linkage, Citation analysis, Science linkage, Technology linkage, Scientific power, Knowledge discovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science-technology linkage
  • Citation analysis
  • Science linkage
  • Technology linkage
  • Knowledge discovery