نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف: نقش بی بدیل نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین منبع سازمان‌های امروزی در خلق ارزش و بالطبع رضایت ذینفعان سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان زن کتابخانه‌های عمومی استان همدان انجام گردید.
روش­شناسی: این پژوهش، کاربردی و به صورت همبستگی روی 187 نفر از کارمندان کتابخانه‌های عمومی استان همدان و به شیوه سرشماری انجام شد. ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های رضایت شغلی وار و همکاران  (1979) و سلامت روانی گلدبرگ و همکاران  (1979) بودند. داده‌ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS، تحلیل و فرضیه‌های تحقیق به وسیله آزمون‌های ماتریس همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام بررسی شدند.
یافته­ها: نتایج این تحقیق نشان داد بین رضایت شغلی و خرده مقیاس‌های آن با مشکلات روانی رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین با اهمیت دادن به رضایت شغلی و تفاوت‌های فردی کارمندان در محیط کار می‌توان سلامت روانی آنها را بهبود داده و به رشد و توسعه جامعه کمک نمود.
نتیجه­گیری: موضوع سلامت روانی و همبسته‌های آن در کارکنان ادارات و سازمان‌ها، یکی از اهداف مهم مدیران و پژوهشگران جهت بهبود سلامت جامعه و افزایش بهره‌وری است. ارزش این مقاله به ارائه پیشنهادات کاربردی در راستای ارتقای سلامت روانی کارکنان ادارات و سازمان‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Job Satisfaction with Mental Health of Female Public Libraries Staff

نویسندگان [English]

  • Alireza Aghighi 1
  • Narges Zamani 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Payame Noor University, Tehran ,Iran

2

چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: Mental disorders associated with insomnia, depression and anxiety are common in the community and the workplace. Many studies have found a close link between mental health and job satisfaction. Many organizations emphasize importance of personnel as their most important asset. Advances and development of psychology science in recent decades, especially in health and job satisfaction among personnel of organizations, have had an important and effective contribution. of course, the satisfaction of the organization's stakeholders is of particular importance. The aim of this study was to investigate the relationship between job satisfaction and mental health of female employees of public libraries in Hamadan province.
Methodology:The present study was descriptive-survey, in which the researcher tried to identify predictors related to mental health in employees of public libraries of Hamadan province by correlation method. This study was performed on 187 employees of public libraries in Hamadan province by census method. Data collection tools included Job Satisfaction Questionnaire by War et al. (1979) and Goldberg et al. (1979) Psychological Health Questionnaire. Their validity was tested through convergent validity testing, while their reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha. Data were analyzed using SPSS software version 21, and research hypotheses were examined step by step using Pearson correlation matrix and regression tests.
 Findings: The results showed that all relationships were significant. Based on the results, between the two variables of job satisfaction and mental health (r = -0.44) at the level of 0.01 is significant, it can be concluded that there is a relationship between these two variables in employees of public libraries in Hamadan province. There is a significant inverse, and this inverse relationship is significant between its subscales (payroll system, job type, development opportunities, organizational climate, leadership style, and physical condition) and employee mental health. In other words, the higher these variables in the staff of public libraries in Hamadan province, the less their psychological problems (physical symptoms, anxiety, social dysfunction and depression) will be, and vice versa. Therefore, the hypothesis is confirmed. Among the six subscales of job satisfaction (payroll system, job type, career opportunities, organizational climate, leadership style and physical condition), two variables of payroll system and leadership style were more able to predict employee mental health changes, i.e., with more power. Based on these variables, the mental health of employees of public libraries in Hamadan province can be predicted. Therefore, by emphasizing job satisfaction and individual differences in the work environment, employees can improve their mental health and help the growth and development of society.
Discussion: Based on the findings, the level of job satisfaction of employees from their work environment can be related to their mental health. Job satisfaction refers to a person's overall attitude toward his or her job, whether it is a situation in which people are satisfied with their job or other related circumstances, or a level of positive feelings and attitudes that people have about their job. Job satisfaction is a set of feelings and beliefs that people have about their current jobs. In this study, it was found that variables such as payment system and leadership style of managers in departments and organizations can greatly predict the mental health of employees. It seems that material problems and concerns and managers' attention to meeting these needs in their employees can reduce their psychological damage and create the ground for the growth and development of the organization and increase productivity. Also, leadership style based on respect, acceptance and value can greatly improve the mental health of employees in the workplace. Therefore, considering that job satisfaction has an important role in employees 'mental health, and without a doubt, employees' satisfaction with their job will increase their efficiency, customer satisfaction with the organization and increase production and productivity of the organization, which will undoubtedly result in organizational success. And the satisfaction of the employees of this department has an important role in attracting people to libraries and promoting the culture of reading and promoting the literacy of individuals. The prevalence of psychiatric morbidity in the workplace is high. The severity of psychological distress is negatively associated with job satisfaction. Early detection of psychiatric morbidity through self-administered screening questionnaires, as well as implementation of organizational mental-health promotion programs, is recommended to improve employees’ mental health and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Mental Health
  • Public Library Staff
  • hamadan
Dehghani Y, Dehghani M, Mazaheri Tehrani F. Relationship among Creatively, Job Satisfaction and Mental Health in Female Nurses. IJN. 2013; 26 (81), 32-43. URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1521-fa.html. [In Persian]
Dirlam, J., & Zheng, H. (2017). Job satisfaction developmental trajectories and health: A life course perspective. Social Science & Medicine, 178, 95-103.
Ghasemi-Pirbalouti M, Ahmadi R, Alavi-Eshgaftaki SM, Alavi-Eshkaftaki SS. (2014). The association of spiritual intelligence and job satisfaction with mental health among personnel in Shahrekord University of Medical sciences. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences (J Shahrekord Univ Med Sci). 16(5), 123-131. [In Persian]
Jahanian., R. & Saberi, F. (2013). Investigating the Effect of Mental Health on Managers' and Staffs' Job Satisfaction in Technical and Vocational Colleges in Alborz Province. Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, 6(11), 138-154. [In Persian]
Justina, A. V. Fischer, D. Alfonso, A & Sousa-Poza, S. (2007). "Personality, job satisfaction and health the mediating influence of affectivity”. University of St. Gallen, Discussion paper no. 2007-31.
Habib, S; Shirazi, M. (2003). Job satisfaction and mental health in general hospital staff. Journal of Thought and Behavior, 8(4), 64-73. [In Persian]
Hariri, N; Batalani, F. (2013). The relationship between mental health and job satisfaction of librarians of Isfahan University of Medical Sciences and Health Services. Journal of National Library and Information Studies, 24(2), 58-75. [In Persian]
Henderson, J., Henke, N., Kuhn, K., Lavikainen, J., Lehtinen, V., Ozamiz, A & Zengiger, K. (2004). Mental health promotion and prevention strategies for coping with anxiety, depression and stress related disorders in Europe: final report 2001-2003. Wirtschaftsverl. NW, Verlag für Neue Wiss.
Hünefeld, L., Gerstenberg, S., & Hüffmeier, J. (2020). Job satisfaction and mental health of temporary agency workers in Europe: a systematic review and research agenda. Work & Stress, 34(1), 82-110.
Kayiwa, J., Clarke, K., Knight, L., Allen, E., Walakira, E., Namy, S., ... & Devries, K. (2017). Effect of the good school toolkit on school staff mental health, sense of job satisfaction and perceptions of school climate: Secondary analysis of a cluster randomised trial. Preventive medicine, 101, 84-90.
Kaheh, D. Heivadi, T. (2012). Job Satisfaction & Mental Health. Payesh. 11(3), 391-397. [In Persian]
Lee, M. S. M., Lee, M. B., Liao, S. C., & Chiang, F. T. (2009). Relationship between mental health and job satisfaction among employees in a medical center department of laboratory medicine. Journal of the Formosan Medical Association, 108(2), 146-154.
Malek, M. D. H. A., Fahrudin, A., Wan, W. A., & Kamil, I. S. M. (2020). The Moderating Effect of Coping Strategies on Job Satisfaction and Mental Health among Fire Fighters. Journal of Talent Development and Excellence, 12(2s), 2600-2607.
norouzi F, Bagheri Nesami M, Zamani. The Association between Mental Health and Job Satisfaction in Nurses Working in Teaching Hospitals Affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences in 2016. J Health Res Commun. 3(4), 33-40. URL: http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-237-fa.html. [In Persian]
orizi, Hamidreza; Nouri, Abolghasem; Zare, Razieh and Amiri, born (2012) with meta-analysis of research on the relationship between burnout and mental health. Social Welfare Quarterly, 13(48), 91-110. [In Persian]
Rubin, M., Paolini, S., Subaإ،iؤ‡, E., & Giacomini, A. (2019). A confirmatory study of the relations between workplace sexism, sense of belonging, mental health, and job satisfaction among women in male‐dominated industries. Journal of Applied Social Psychology, 49(5), 267-282.
Rasouli, Z. Eslami, R (2013) A Study of the Relationship between Job Satisfaction and Personality Traits with Mental Health in Army Staff. Journal of Army University of Medical Sciences, 11(2), 96-101. [In Persian]
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2014).  Research Methods in the Behavioral Sciences (26th ed.). Tehran: Agah. [In Persian]
Scanlan, J. N., Still, M., Radican, J., Henkel, D., Heffernan, T., Farrugia, P., et al. (2020). Workplace experiences of mental health consumer peer workers in New South Wales, Australia: a survey study exploring job satisfaction, burnout and turnover intention. BMC Psychiatry, 20(1), 270.
Shafiabadi, Abdullah (2010) Theories of guidance and professional counseling and theories of job selection. Tehran: Roshd Publications. [In Persian]
Shafi Abadi A, Khalaj Asadi SH. (2010). Relationship between Job Satisfaction and Mental Health of the University Staff. Journal of Analytical-Cognitive Psychology.1(2), 24-31. [In Persian]
Steele, N. M., Rodgers, B., & Fogarty, G. J. (2020). The relationships of experiencing workplace bullying with mental health, affective commitment, and job satisfaction: application of the job demands control model. International journal of environmental research and public health, 17(6), 2151.
Widiger, T. A. (2005). Five factor model of personality disorder: Integrating science and practice. Journal of Research in Personality, 39, 67-83.
World Health Organization Report. (2010). Mental Health. Journal Psychology: 1-53.