نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه محمدی نژاد کشکوئیه-رفسنجان

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت معماری کتابخانه‌های عمومی با ماهیت و کارکرد کتابخانه از دیدگاه کتابداران به عنوان کسانی که بیشترین ارتباط را با ساختمان کتابخانه دارند، است.
روش: رویکردی که برای انجام این پژوهش انتخاب شد، کیفی است، چرا که ماهیت و مسئله پژوهش، تشریح اوضاعی است که به دلیل نبود پیشینه پژوهش در این زمینه، در قالب پژوهش کمی قابل‌بررسی نیست. در پژوهش حاضر، پژوهشگران درصدد هستند نگرش کتابداران را درباره معماری کتابخانه‌ها کشف کنند بنابراین از روش نظریه مبنایی استفاده شد و به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه ساختار نیافته بهره برده شد. شرکت کنندگان در پژوهش، 13 کتابدار شاغل در کتابخانه‌های عمومی رفسنجان بودند. مصاحبه‌ها در کتابخانه محل خدمت هر یک از مصاحبه شوندگان انجام گرفت و هر مصاحبه‌ها بین 20 تا 30 دقیقه به طول انجامید.
یافته: با توجه به تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه با کتابداران، در بحث معماری کتابخانه‌های عمومی، یک کد منتخب به نام «اصول معماری کتابخانه‌های عمومی»، دو کد محوری «استانداردسازی» و «نشانه و نمادسازی محیطی» و 15 کد باز همچون متناسب سازی قبل از اختصاص ساختمان‌های موجود به کتابخانه، مشورت با کتابداران برای ساخت کتابخانه جدید، جداسازی سالن و مخزن مطالعه، عقب بودن به لحاظ استانداردها در کتابخانه‌های جدید التاسیس، اختصاص فضا برای کودکان، مناسب نبودن برای معلولین، واقع شدن در محیط دور از شهر در بُعد استانداردسازی و هماهنگی بنا با محیط، اهمیت زیبایی ظاهری در جذب مخاطب، نمادسازی، نشانه‌گذاری، شاداب سازی، نمای معمولی و ساده، ساخت کتابخانه‌های جدید با معماری تک و منحصر به فرد و گذاشتن صندوق برگشت کتاب در ورودی کتابخانه شد.
اصالت: با توجه به اینکه هر ساختمانی با هدفی بنا شده و ساختمان‌هایی در رسیدن به هدف‌شان موفق هستند که عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها به بهترین نحو ممکن با یکدیگر ترکیب‌شده و به نوعی بازتاب‌دهنده نیازهای مخاطب خود باشند، درک نظر کتابداران به عنوان افرادی که بیشترین تعامل را با ساختمان کتابخانه‌ها دارند، بسیار راهگشا می‌تواند؛ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study on the available Public Libraries' Architecture from the Librarians’ perspective Case Study: Public Libraries in Rafsanjan

نویسنده [English]

  • Mozafar Cheshmeh Sohrsbo 2

2 Isfahan University

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is to investigate the architectural status of public libraries with the nature and function of the library from the perspective of librarians as those who have the most relationship with the library building.
Methodology: The approach chosen for this research is qualitative, because the nature and problem of the research is a description of a situation that due to the lack of research background in this field, cannot be examined in the form of quantitative research. In the present study, researchers are trying to explore librarians' attitudes about library architecture, so the Grounded theory method was used and unstructured interviews were used to collect data. For analyzing data collected. The data are collected through unstructured interviews, run on 13 librarians working at Rafsanjan Public Libraries, sections. Interviews were conducted in the library of each interviewee and each interview lasted between 20 and 30 minutes.
Findings: After analyzing the data from interviews, a selected code named the architectural principles of public libraries, the two axes factors of standardization, environmental signage and symbolization and 15 other factors Such as adapting before allocating existing buildings to the library, consulting librarians to build a new library, separating the lounge and reading room, lagging behind standards in newly established libraries, allocating space for children, not being suitable for the disabled, located Being in a remote environment in the dimension of standardization and coordination with the environment, the importance of aesthetics in attracting the audience, symbolizing, marking, refreshing, ordinary and simple view, building new libraries with unique architecture and putting a box back The book was at the entrance of the library was identified.
Originality: Every building is built to serve its purpose and certainly some have been successful in providing the services, because their elements and components are best combined as to somehow reflecting the needs of their members. understanding librarians as the most Interact with building libraries can be very instructive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture
  • public libraries
  • Public Libraries Foundation
  • Rafsanjan
  • librarians