نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه اصفهان است.
روش شناسی: پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش ارامنه استان اصفهان و 300 نفر نمونه بر اساس جدول  کرجسی و مورگان  به  روش تصادفی به دست آمد. برای گردآوری داده‌ها از  پرسشنامه‌ محقق ساخته و برای روایی محتوایی از صاحبنظران موضوعی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 934 /0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آمار های توصیفی و استباطی استفاده شد. 
یافته‌ها: حدود 5/30% افراد تا حدودی موافق، 7/31% موافق و 8/37 % کاملا موافق با استفاده از اطلاعات در زندگی روزمره بودند. تلویزیون با میانگین 90/0±1/3 نسبت به رادیو 17/1±67/2 بیشترین میزان استفاده را داشت. بین زنان و مردان از نظر آماری تفاوت معناداری در اطلاع‌یابی زندگی روزمره وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن  نتایج به دست آمده  و اجرای برنامه‌های موثر جهت بهبود اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره می‌توان آگاهی، فرهنگ و نگرش افراد را نسبت به ارزش‌های موجود در جامعه افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of everyday life information seeking behavior and information environment of Armenians in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Behjat Taheri 1
  • Zahed Bigdeli 2

1 MSc, Scientometrics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, PhD Student, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Full professor, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The propose of this study is Identification and analysis of everyday life information seeking behavior and information environment of Armenians in Isfahan city.
Methodology: The study was conducted through a survey. The target population of Armenians in Isfahan (4000 persons). The number of samples based on Morgan table 300, respectively. The sampling method was random. The tool for collecting data in this study was a questionnaire. Validity of data collection tool was measured using the opinions of experts Accounting and Sociology. Reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient values were 934/0. To analyze the data SPSS 18 software and descriptive statistics (frequency and percentage) and inferred statistics (t-test, Pearson correlation coefficient and Friedman rank test) were used.
Findings: In the case of the Armenian attitude about life, about 5-30% of people somewhat agree, 7/31 and 8/37 percent agreed completely agree to use the information in their daily lives were different. Between men and women in everyday life, there is no statistically significant difference in information seeking (p value =0/06).
Discussion:  Finally, with regard to these cases and implement effective programs to Improving the knowledge information in the context of everyday life, culture and values in society's attitude towards them has increased

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELIS (everyday-life information seeking)
  • information environment(information ground)
  • Armenians
  • Isfahan
اسپینک, آ. (1392). رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی. بیگدلی زاهد، رفیعی‌نسب فاطمه، حسن‌زاده ابراهیم، آقازاده‌اصل راضیه، کیانپور طوماری رضوان،ویراستار. تهران: کتابدار.
بیگدلی ز، خادمی ر، شکاری م. (1393). مروری بر فرایند اطلاع یابی انسان در زندگی روزمره. In  همایش تعامل انسان و اطلاعات. تهران: دانشگاه خوارزمی.
پورموسوی ز. (1393). شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه تهران. (پایان نامه کارشناسی ارشد). اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
رسایی ا. (1394). بررسی فرایند اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره معلمان شهر اهواز. اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
زارع ا. (1391). بررسی فرایند اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره با تاکید بر زندگی در چرخه: مطالعه ای پیرامون اقوام پرجمعیت ساکن شهرستان اهواز. اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
شیبانی ب، جمالی‌مهموئی ح،  اصنافی ا. (1390). رابطه محیط اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, 45(55): 27–48.
صفری ح،  فرج‌پهلو ع. (1394). بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی), 22(15): 1–8.
معرف‌زاده ع،  صادقی‌نسب ا. (1391). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان های شهرستان اندیمشک. مطالعات ایرانی کتابداری و اطلاع رسانی, (86): 25–38.
Agosto DE, Hughes‐Hassell S. (2006). Toward a model of the everyday life information needs of urban teenagers, part 1: Theoretical model. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(10): 1394–1403.
Bitso C, Fourie I. (2014). Information-seeking behaviour of prospective geography teachers at the National University of Lesotho. Information Research, 19(3): 637.
Fisher K, Naumer C, Durrance J, Stromski L, Christiansen T. (2005). Something old, something new: preliminary findings from an exploratory study about people’s information habits and information grounds. Information Research, 10(2).
Genuis SK. (2011). Making sense of evolving health information: navigating uncertainty in everyday life. University of Alberta.
JoannaSina SC, & Kimb KS. (2013). International students’ everyday life information seeking: The informational value of social networking sites. Library & Information Science Research, 35(2): 107–116.
Laplante A. (2008). Everyday life music information-seeking behavior of young adults: an exploratory study. McGill University.
Ooi K, LiLiew C. (2011). Selecting fiction as part of everyday life information seeking. Journal of Documentation, 67(5): 748–772.
Pettigrew KE. (1998). The role of community health nurses in providing information and referral to the elderly: A study based on social network theory. University of Western Ontario.
Savolainen R. (1995). veryday life information seeking: Approaching information seeking in the context of “way of life. Library & Information Science Research, 17(3): 259–294.
Spink A, Cole C. (2001). Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(1): 25–35.
Williamson K, Qayyum A, Hider P, Liu YH. (2012). Young adults and everyday-life information: The role of news media. Library & Information Science Research, 34(4): 258–264.