نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی شهید چمران اهواز

2 استاد

3 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: 1) بررسی و معرفی منظورشناسی به‌لحاظ چیستی، خاستگاه و جایگاه نظری؛ 2) ارائه شواهد و مصادیقی در راستای پیوندهای نظری و کاربردی منظورشناسی با علم اطلاعات.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای (سندی)- تحلیلی انجام شد.
یافته‌ها: طبق متون، منظورشناسی شاخه‌ای از نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی است که بر روابط بین نشانه‌ها با مفسرانشان و مطالعه معنا در بافت استفاده‌ی زبان تمرکز دارد، حاصل تلاش مشترک فیلسوفان و زبان‌شناسان و نوعی تغییر پارادایم برای پاسخ‌گویی به مسائل غیرقابل حل از سوی پارادایم‌های پیشین است. همچنین برای پیوندهای منظورشناسی با علم اطلاعات در سطح نظری شواهدی چون 1) پیوند بنیادی دو مفهوم معنا و اطلاعات، 2) تنگنای یکسان معنا- علم، 3) نشانه‌شناسی، مبنایی برای مطالعه ماهیت اطلاعات، 4) نقش منظورشناسی در دیدگاه‌ها و نظریات نوین اطلاعات و ارتباط و 5) بافت، عامل مشترک مورد توجه و در سطح کاربردی، مصادیقی چون 1) توسعه وب منظورشناختی، 2) انعکاس منظورشناسی در مطالعه تعاملات اطلاعاتی و 3) راهیابی نظریه ربط منظورشناسی به علم اطلاعات یافت شدند.
نتایج: انتظار می‌رود منظورشناسی مسیرهای نوین پژوهشی برای علم اطلاعات به ویژه در بسترهای تعامل اطلاعات فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pragmatics: Nature, origin and theoretical position, emphasizing on its theoretical and practical relationships with the information science

چکیده [English]

Aims: 1) Exploring the pragmatics from different aspects such as nature, origin, and theoretical position; 2) Giving evidences and instances for theoretical and practical relationships between pragmatics and information science.
Methodology: The document- analytic method was used.
Results: The pragmatics is a branch of semiotics and linguistics and emphasizes on relationships of signs with their interpreters, also meaning in context. It has been developed by both philosophers and linguists and indicates a change in paradigm. Found evidences for theoretical relationships of the pragmatics and information science are: Fundamental linkage between meaning and information, same science-meaning dilemma, semiotics as a basis for studying the information nature, role of pragmatics in modern views and theories of information and communication, and context as a key common concept. Finally, found instances for practical relationship of the pragmatics with the information science includes: Development of the pragmatic web, applying the pragmatics in information interaction studies, and adapting the relevance theory of pragmatics in the information science.
Conclusion: This study is expected to make new ways for information science researches especially in the information interaction era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pragmatics
  • information science
  • relationships
  • meaning
  • context