نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. همدان، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

چکیده

مقدمه : امروزه بهبود ارائه خدمت یک ضرورت است. خلق ارزش از خدمات کتابخانه ای نیز از این قاعده مستثنی نیست و خصوصاً در حوزه کتابخانه های دانشگاهی مورد توجه کاربران می باشد تحقیق حاضر با هدف تعیین مولفه ها و ارائه الگوی فرایندی خلق ارزش خدماتی در کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق رفتار تسهیم دانش در بین کتابداران به انجام رسیده است.
روش بررسی:این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 9 نفر از خبرگان حوزه‌های مدیریت دانش و کتابداران (شامل اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی کتابخانه‌های دانشگاهی، و کتابداران مجرب) بودند که به ساختار و وضعیت کتابخانه های دانشگاهی و وظایف کتابداران شاغل در این کتابخانه‌ها اشراف کامل داشتند. مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. در این تحقیق، از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت.
یافته ها: پس از کدگذاری‌های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مولفه های اساسی تعیین شدند و مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد. تأکید مدیران بر لزوم تسهیم دانش، تحصیلات کتابداران در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، ارتباطات دانشی بین کتابداران به صورت رسمی و غیررسمی، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های دانشگاهی، رویه‌های سازمانی، الگوبرداری از کتابخانه‌های دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی از مهمترین مولفه های تعیین شده در راستای خلق ارزش خدماتی می باشند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی فرایندی خلق ارزش خدماتی برای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق رفتار تسهیم دانش در بین کتابداران (بر اساس ساختار مدل پارادایمی) شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the components of service value creation in academic libraries through knowledge sharing

نویسندگان [English]

  • zahra faraji 1
  • Atefeh Zarei 2
  • faraborz doroudi 3

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. همدان، ایران.

2 Assistant professor, Department of knowledge and information science, Ismamic Azad University Hamedan Branch, Hamedan, Iran

3 faculty of Iranian Research Institute for Information Science and Technology(Irandoc)

چکیده [English]

Background and objective. The major objective of a library is to support the educational, research, and cultural system libraries are valuated as driver elements of efficient and effective activities and services of the supporting and healing process, in addition to the aforementioned goals. The impact of knowledge on service organizations is higher compared to manufacturing organizations, and on the other hand, the ever-increasing number of service organizations has attracted more attention to this valuable asset in the world of service business.
Library and internet investigations regarding the knowledge sharing behavior among librarians and service value creation for users in university libraries completely signify the fact that in our country, despite the many studies conducted in the field of knowledge sharing and service quality, modeling the impact of knowledge sharing on service value creation in the country's university library environments has been entirely abandoned. The aim of this study was to determine the components and provide a process model for creating service value in academic libraries through knowledge sharing behavior among librarians.

Methodology: This research is applied in terms of purpose, and exploratory in terms of survey approach. The statistical population of this study was 19 experts in the fields of knowledge management and librarians who had full knowledge of the structure and status of university libraries and the duties of librarians working in these libraries. An in-depth interview was conducted until the theoretical saturation. In this phase of the research, the snowball sampling method was used. To do so, the first expert was selected according to preliminary investigations and more experts (among university professors, executive managers of university libraries, and experienced advisors) that have authority regarding knowledge management and service management and can help enrich the research model. In the qualitative phase of the research, the grounded theory method was implemented, and thus the main tool for data collection was conducting in-depth and unstructured interviews with experts in the marketing field. In these interviews, the researcher attempted to softly approach the discussion and gain the initial trust of the interviewees in order to pose questions regarding the antecedents and grounds for service value creation for university library users via the knowledge sharing behavior among librarians, the environmental factors impacting it, the consequences of this phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creating Service Value
  • Academic Library
  • Knowledge Sharing
  • Librarian