نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان با نقش میانجی اعتماد و توانمندسازی روان‌شناختی در آموزش‌وپرورش همدان انجام شده است.
روش شناسی: این تحقیق ازلحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان، مسئولین و کارکنان آموزش‌وپرورش همدان است. جامعه آماری این پژوهش از نوع نامحدود و بر این اساس 384 نفر از کارکنان، مسئولین و کارشناسان این سازمان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه‌وتحلیل شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که: تعارض وظیفه‌ای 64.3% از واریانس متغیر تعارض ارتباطی کارکنان، 29.8% از واریانس متغیر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان آموزش‌وپرورش همدان را تبیین و پیش‌بینی می‌کند. تعارض ارتباطی 7.1% از واریانس متغیر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان 6.9% از واریانس متغیر اعتماد و 19.9% از واریانس متغیر اشتراک دانش کارکنان آموزش‌وپرورش همدان را تبیین و پیش‌بینی می‌کند. توانمندسازی روان‌شناختی 28.8% از واریانس متغیر اعتماد کارکنان و 23.4% از واریانس متغیر اشتراک دانش کارکنان آموزش‌وپرورش همدان را تبیین و پیش‌بینی می‌کند. اعتماد 37.5% از واریانس متغیر اشتراک دانش کارکنان آموزش‌وپرورش همدان را تبیین و پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که اعتماد در روابط بین تعارض وظیفه‌ای و اشتراک‌گذاری دانش کارکنان و در روابط بین تعارض ارتباطی و اشتراک‌گذاری دانش کارکنان نقش میانجی دارد. توانمندسازی روان‌شناختی در روابط بین تعارض وظیفه‌ای و اشتراک‌گذاری دانش کارکنان و در روابط بین تعارض ارتباطی و اشتراک‌گذاری دانش کارکنان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Communication and Task Conflict on the Employees’ Knowledge Sharing: the Mediating Role of Trust and Psychological Empowerment

نویسندگان [English]

  • Alireza Aghighi 1
  • Pegah kiani kiani 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University ,Tehran ,Iran.

2 Faculty of Management and Accounting, Payame Noor University, Tehran ,Iran

چکیده [English]

Introduction:Today, attention to the pivotal role of human beings and human resources in opening bottlenecks and creating advanced technologies, and that the most important factor of productivity in organizations, ultimately the whole society, is human resources. There is no doubt that the prosperity of any society lies in the improvement and development of its human resources. One of the new ways of motivation in order to increase human resources and overcome the weakness of teamwork and self-control is to empower employees. This research aims to investigate the effect of communication and task conflict on the employees’ knowledge sharing with the mediating role of trust and psychological empowerment in Hamadan Education Organization.
Method: In terms of purpose, this research is an applied one, and in terms of data collection, it is a survey study. The statistical population includes the authorities and employees of Hamadan Education Organization. Since the population is infinite, 384 people were selected out of the employees, experts, and authorities of this organization by simple random sampling. The variables were measured by a standard questionnaire. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics. The hypotheses were tested by structural equation modeling (SEM).
Findings: According to the results, task conflict can explain the variance of the employee’s communication conflicts by 64.3% and the psychological empowerment of the employees by 29.8%. Communication conflict can explain the variance of psychological empowerment of the employees by 71.1%, the employees’ trust by 6.9%, and the employees’ knowledge sharing by 19.9%. Psychological empowerment can explain the variance of employees’ trust by 28.8% and the employees’ knowledge sharing by 23.4%. The employees’ trust can explain 37.5% of the variance of the employees’ knowledge sharing in Hamadan Education Organization.
Conclusion: The findings suggest that trust plays a mediating role in the relationship between task conflict and the employee’s knowledge sharing and the relationship between communication conflict and the employee’s knowledge sharing. Also, psychological empowerment plays a mediating role in the relationship between task conflict and the employee’s knowledge sharing and the relationship between communication conflict and the employee’s knowledge sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication conflict
  • task conflict
  • knowledge sharing
  • trust
  • psychological empowerment