نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

صنعت محتوای دیجیتال در سال‌های اخیر منبع قابل توجهی برای خلق ثروت، اشتغال‌آفرینی، بهره‌برداری از توان بالقوه نیروی انسانی جوان و مستعد، بهره‌برداری از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی و آموزشی و همچنین جریان‌سازی فرهنگی در کشورهای توسعه یافته بوده است. با این حال در ایران توجه کافی به این حوزه و بهره‌برداری از مزایای آن مغفول مانده است و بررسی‌ها حاکی از وجود شکاف‌های پژوهشی در ادبیات مربوط به این حوزه می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، ترسیم نقشه موضوعی مقالات حوزه صنعت محتوای دیجیتال با محوریت کودکان و نوجوانان و شناسایی نقاط مورد تأکید و نقاط خلا این حوزه است.
روش‌شناسی:
پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، تولیدات علمی است که در پایگاه اسکوپوس بین سال‌های 1967 تا 2019 ثبت شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای علم‌سنجی استفاده گردید و شاخص‌های مرکزیت برای کلیدواژه‌ها استخراج شدند.
یافته‌ها:
شبکه هم‌واژگانی ترسیم شده در نرم‌افزار UCInet از 115 کلیدواژه و 3578 رابطه تشکیل شده است. تراکم شبکه برابر 272/. است که تراکم پایینی می‌باشد. بین سال‌های 1967 تا 2019، حوزه آموزش، فناوری و بازی‌های دیجیتال، از مهم‌ترین موضوعات بوده‌اند در حالی که حوزه فرهنگ و هویت، مغفول بوده است.
نتیجه‌گیری:
طبق یافته‌ها، مرکزیت درجه کلیدواژه Education برابر با 96 است که نشان‌دهنده ارتباط آن با 96 کلیدواژه دیگر است و بنابراین جنبه آموزشی محتوای دیجیتال نقش برجسته‌ای در پژوهش‌ها دارد. همچنین کلیدواژه Digital Device با مرکزیت درجه 70، حاکی از نقش قابل توجه ابزارهای دیجیتال در این حوزه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Scientific map for the literature in digital content creation for children and adolescents

نویسندگان [English]

  • Seyyed HabibOlAllah Tabatabaiean 1
  • Payam Hanafizadeh 1
  • Hamed HajiMirzaei 2

1 associate professor in Allameh Tabataba'i university

2 professor in national deffense university

چکیده [English]

Background and objectives
The purpose of the present study is to draw a thematic map of articles in the field of digital content industry with a focus on children and adolescents and to identify the emphasized points and gaps in this field.
Methodology
This research is applied and with the method of social network analysis as one of the tools of scientometric studies, has drawn a science map of the field of digital content. In drawing a thematic map, the use of publishing support is necessary. For this purpose, researchers needed to analyze the content of articles written in the field of digital content industry. The research community is all articles in the field of digital content indexed in the Scopus citation database until February 2019. The Scopus citation database has relative uniformity in all disciplines and has better coverage in this area than other databases.
findings
Education-related keywords, as well as content production and distribution tools, have the highest rank in terms of degree centrality index. This means that education and production and distribution technologies play a significant role in a significant part of the work done in this area. For example, the degree of centrality of the keyword Education is 96, which indicates the relationship of this keyword with 96 keywords out of 115 network nodes, and therefore the educational aspect of digital content plays a significant role in research done so far. Also, the keyword Digital Device with a degree of 70 degree, indicates the significant role of digital tools in various research topics in this field.
As can be seen in the thematic map as well as the tables related to the indicators of centrality, the most important keywords are more focused on the field of education, cyberspace and digital content production tools as well as the distribution platforms of these products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientometrics
  • digital content
  • social network analysis
  • centrality measures
  • children and adolescents